Student Counsellor

Bangor University - Student Services

Student Counselling Service

(20% FTE)

We are looking to appoint an experienced and qualified counsellor to our team.

Successful applicants would provide specialist support and assistance to students experiencing emotional, psychological, behavioural or interpersonal problems, and would contribute to the provision of a range of services including individual and group work, internal or external referrals and psycho-educational or self-help resources.

Candidates should possess a first degree (or equivalent) and have a recognised professional qualification in counselling/psychotherapy. 

The ability to communicate through the medium of Welsh is essential for this post. The successful candidate will be expected to commence as soon as possible.

Closing date for applications: Wednesday 14th December, 2016. Interviews will be held: Thursday 5th January, 2017.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Committed to Equal Opportunities

Prifysgol Bangor

Gwasanaethau Myfyrwyr

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Cynghorwr Rhan-amser i Fyfyrwyr

(20% FTE)

Rydym yn bwriadu penodi cynghorwr profiadol a chymwys i'n tîm.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi cefnogaeth a chymorth arbenigol i fyfyrwyr sy'n wynebu problemau emosiynol, seicolegol, ymddygiadol neu ryngbersonol a bydd yn cyfrannu at ddarparu ystod o wasanaethau, yn cynnwys gwaith gydag unigolion a grwpiau, cyfeiriadau mewnol neu allanol ac adnoddau seico-addysgol neu hunangymorth.

Dylai bod gan ymgeiswyr radd gyntaf (neu gymhwyster cyfwerth) a chymhwyster proffesiynol cydnabyddedig mewn cwnsela/seicotherapi.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted â phosibl.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: Dydd Mercher, 14 Rhagfyr, 2016.  Cynhelir cyfweliadau: Dydd Iau, 5 Ionawr 2017.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond mewn achosion lle ceir trafferth i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Wales