Welsh Medium Lecturer in Midwifery (Teaching)

Swansea University - Human and Health Sciences

Main Purpose of the Post

The College is seeking to appoint a Welsh-medium Lecturer in Midwifery on a Teaching and Management academic career pathway. 

The post is initially funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol’s Academic Staffing Scheme. This Scheme provides funding to higher education institutions in Wales to employ academic staff and to foster the highest standard of lecturer renowned for innovation and excellence in teaching and research.

The College of Human and Health Sciences has been successful in gaining funding for one such post. The post-holder will be a part of a wider community of academic staff at Swansea and throughout Wales who are working towards the realisation of the Coleg Cymraeg’s goal of securing full status for the Welsh language as a medium of teaching and research within the university sector. He/She will play a key role in the implementation of the Coleg Cymraeg’s national Development Plan for Healthcare and help achieve the targets set for Welsh-medium provision and students electing to study through the medium of Welsh within this subject.

Coleg: Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Teitl y Swydd: Darlithydd Cyfrwng Cymraeg mewn Bydwreigiaeth

Cyflog: £32,958 i £38,183 y flwyddyn yn ogystal â buddion USS

Prif Bwrpas y Swydd

Mae’r Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn edrych i benodi Darlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Bydwreigiaeth ar lwybr gyrfa academaidd Addysgu a Rheoli. 

Mae’r swydd wedi’i hariannu yn y lle cyntaf drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Cynllun hwn yn darparu cyllid i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru i fedru cyflogi staff academaidd ac i feithrin safon uchel o ddarlithwyr sy’n adnabyddus am fenter a rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi llwyddo i ennill cyllid ar gyfer un o’r swyddi hyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Abertawe ac ar draws Cymru sy’n gweithio tuag at wireddu nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn ar gyfer y Gymraeg fel cyfrwng addysgu ac ymchwil o fewn sector y prifysgolion. Bydd ganddo ef/hi rôl allweddol wrth weithredu Cynllun Datblygu cenedlaethol y Coleg Cymraeg ar gyfer Gofal Iechyd ac wrth gynorthwyo i gyrraedd targedau a osodir ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac ar gyfer y nifer o fyfyrwyr sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y pwnc hwn.

For more information and to apply please go to:

http://www.swansea.ac.uk/personnel/jobs/details.php?nPostingId=4381&nPostingTargetId=8043&id=QHUFK026203F3VBQB7VLO8NXD&LG=UK&mask=suext

Closing date: 11pm on 15 June 2017

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Wales