Translator

Bangor University - Canolfan Bedwyr

Cyflog: Starting Salary - £32,548 

This is an excellent opportunity to become a member of Bangor University’s team of translators and contribute towards strengthening and developing Bangor University's position as a bilingual institution and also as the leading higher education institution in terms of Welsh medium administration and academic provision.

The post will be based at Canolfan Bedwyr (the university’s centre for Welsh language services, technology and research). The successful candidate will be expected to undertake both written and simultaneous translation in order to promote the use of the Welsh language across all the university’s academic and administrative departments.

The successful candidate will be educated to degree level and have a strong academic background, excellent language skills in both Welsh and English and experience of translation work. He/she will be able to work independently and under pressure, and also as part of a team. The person appointed will also be a proficient computer user and familiar with the use of electronic translation tools.

The successful candidate will be expected to start in the post in February 2018 or as soon as possible thereafter. He/she will report to the head of Translation.

Further details and instructions regarding applying can be seen on Bangor University's 'Opportunities' website (http://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy)

For informal discussions concerning this position, please contact:  Ifan Prys, Head of Translation (01248 383253; i.prys@bangor.ac.uk) or Dr Llion Jones, Director of Canolfan Bedwyr (01248 388054; llion.jones@bangor.ac.uk).

A bilingual institution committed to equal opportunities

Canolfan Bedwyr 

Cyflog: Cyflog Cychwynnol - £32,548 y flwyddyn ar Raddfa 7

Dyma gyfle rhagorol i ddod yn rhan o dîm Cyfieithu Prifysgol Bangor, ac i gyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle Prifysgol Bangor fel sefydliad dwyieithog a hefyd fel y sefydliad addysg uwch arweiniol o ran gweinyddiaeth a darpariaeth academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Bedwyr (Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg y Brifysgol). Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwaith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn holl adrannau academaidd a gweinyddol y Brifysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd, cefndir academaidd cadarn, sgiliau iaith rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg a phrofiad o gyfieithu. Bydd yn gallu gweithio’n annibynnol ac o dan bwysau, ond hefyd fel aelod o dîm. Disgwylir i’r sawl a benodir hefyd allu trin cyfrifiadur yn fedrus a defnyddio cymhorthion cyfieithu cyfrifiadurol.

Disgwylir i’r sawl a benodir ddechrau yn ei swydd ym mis Chwefror 2018 neu cyn gynted â phosib ar ôl hynny. Bydd yn atebol i’r Pennaeth Cyfieithu.

Mae manylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio i’w gweld ar wefan ‘Cyfleoedd’ Prifysgol Bangor (http://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy).

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Ifan Prys, Pennaeth Cyfieithu (01248 383253; i.prys@bangor.ac.uk) neu Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr (01248 388054; llion.jones@bangor.ac.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Ionawr 2018

Sefydliad dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun Iaith ac sydd wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Location(s):

Wales