Initial Teacher Education (ITE) Welsh language and bilingual Programme Developer

Swansea University - School of Education (SUSE)

Part time (17.5 hours) and fixed term to 1st September 2018

As part of its strategic commitment to help improve educational standards in Wales, Swansea University has established the Swansea University School of Education (SUSE). The School, which is part of the College of Human and Health Sciences, has already launched an innovative suite of research led and research orientated programmes in Education at undergraduate level. The School of Education now aspires to work in partnership with local primary and secondary schools to deliver programmes of Initial Teacher Education (ITE) that develop the professional knowledge and effective pedagogic practice that will meet the challenges set out in the Welsh Government’s recent document “Education in Wales: our national mission”.

With the ability to work to tight deadlines, the successful candidate will have experience in curriculum development and its online delivery.  S/he must have an understanding of the Welsh education landscape and experience of working with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and similar organisations. A proven ability to write high quality reports and other documents, such as programme plans and marketing material, both in Welsh and English, is essential. Strong organisational and planning skills with the ability to be creative and innovative when solving problems are also key to the success of this role.

For informal enquiries please contact Joanna Thomas (01792) 606643 or Joanna.Thomas@swansea.ac.uk 

Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) Datblygwr Rhaglen Cymraeg a dwyieithog

£39992 i £47722 pro rata ynghyd â buddion SPA

Rhan amser (17.5 awr) a chyfnod penodol i 1 Medi 2018

Yn rhan o'i ymroddiad strategol i helpu gwella safonau addysgol yng Nghymru, mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE). Mae’r Ysgol, sy'n rhan o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, eisoes wedi lansio cyfres arloesol o raglenni a arweinir gan ymchwil a gyda phwyslais ar ymchwil mewn Addysg ar lefel israddedig. Mae’r Ysgol Addysg nawr yn ymgeisio i weithio mewn partneriaeth gydag ysgolion cynradd ac uwchradd i ddarparu rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) sy'n datblygu gwybodaeth broffesiynol ac ymarfer addysgu effeithiol a fydd yn bodloni’r heriau a sefydlir yn nogfen ddiweddar Llywodraeth Cymru “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl”.

Gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau cau cyfyng, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddatblygu cwricwlwm a’i ddarparu ar-lein.  Rhaid bod ganddo/ganddi ddealltwriaeth o’r dirwedd addysg Gymraeg a phrofiad o weithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a sefydliadau tebyg. Mae gallu profedig i ysgrifennu adroddiadau a dogfennau eraill o ansawdd uchel, megis cynlluniau rhaglenni a deunydd marchnata, yn Gymraeg a Saesneg, yn allweddol. Mae sgiliau trefnu a chynllunio cryf, gyda'r gallu i fod yn greadigol ac arloesol wrth ddatrys problemau, hefyd yn allweddol i lwyddiant y rôl hon.

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Joanna Thomas (01792) 606643 neu Joanna.Thomas@swansea.ac.uk

For more Information and to apply, Please visit the Swansea University Website via the link below:

http://www.swansea.ac.uk/personnel/jobs/details.php?nPostingId=6294&nPostingTargetId=15472&id=QHUFK026203F3VBQB7VLO8NXD&LG=UK&mask=suext

Closing Date: 11pm on 23rd March 2018

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Location(s):

Wales