Lecturer in Healthcare Sciences (Welsh Medium)/Darlithydd mewn Gwyddorau Gofal Iechyd (Cyfrwng Cymraeg)

Bangor University - School of Healthcare Sciences/Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

(English)

Bangor University School of Healthcare Sciences is offering an exciting opportunity for an aspiring Welsh-speaking lecturer to join our team. As lead provider for Welsh-medium education in healthcare, we are seeking an exceptional candidate who is committed to take forward our aspirations for advancing bilingualism in healthcare in line with government strategy and to play a key role in delivering our School strategy for excellence in bilingual teaching and learning.

We can offer a stimulating bilingual environment and support to enable you to fulfil your professional ambitions. This includes contributing to bilingual teaching and learning across the School’s portfolio and leading such innovations in clinical practice. Depending on prior qualifications and experience, the post offers an opportunity to register for a MSc or Professional Doctorate programme, thus enabling the candidate to establish expertise in the field. Candidates should have current registration with the Nursing and Midwifery Council and the ability to communicate in Welsh is essential for the post. We welcome those with less experience who may benefit from the ‘First into Teaching’ programme of development, which is on offer.

The successful candidate will commence as soon as possible.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Committed To Equal Opportunities


(Cyfrwng)

Mae Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle cyffrous i ddarlithydd uchelgeisiol Cymraeg ei iaith ymuno â'n tîm. Fel prif ddarparwyr addysg cyfrwng Cymraeg ym maes gofal iechyd, rydym yn chwilio am unigolyn eithriadol sydd wedi ymrwymo i fwrw ymlaen â'n dyheadau i hybu dwyieithrwydd ym maes gofal iechyd yn unol â strategaeth y llywodraeth ac i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflawni strategaeth ein hysgol ar gyfer rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu dwyieithog.

Gallwn gynnig awyrgylch dwyieithog ysgogol a chefnogaeth i'ch galluogi i wireddu eich uchelgais broffesiynol. Mae hyn yn cynnwys cyfrannu at addysgu a dysgu dwyieithog ar draws portffolio'r ysgol ac arwain ar waith arloesol o'r fath mewn ymarfer clinigol. Yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad, mae'r swydd hon yn cynnig cyfle i gofrestru ar raglen MSc neu raglen doethuriaeth broffesiynol, gan alluogi'r ymgeisydd i ddatblygu arbenigedd yn y maes. Dylai pob ymgeisydd fod wedi ei gofrestru ar hyn o bryd â'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Buasem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr gyda llai o brofiad a allai fanteisio ar raglen ddatblygu 'First into Teaching', sydd ar gael yma.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau yn y swydd mor fuan â phosib.

Dim ond trwy ein gwefan recriwtio ar-lein, sef jobs.bangor.ac.uk y derbynnir ceisiadau. Ond mewn achosion lle ceir trafferth i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Location(s):

Wales