Conwy Region Tutor / Tiwtor Ardal Conwy

Bangor University - Learning Welsh North West Consortium / Consortiwm Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin

Applications are invited for the fixed-term full-time post at Learning Welsh - North West.

Duties will include:

 • Teach a range of classes during the day and evening and cover for other tutors as necessary.
 • Teach on supplementary courses, such as Saturday Schools, Summer and New Year Schools, and courses in preparation for exams.
 • Preparation of teaching materials.
 • Working closely with the local tutor organiser to organise, promote, and supervise the course programme.
 • Maintaining and developing electronic support for learners.
 • Assisting with the work of attracting and recruiting new learners.
 • Contributing to informal learning activities in the community.
 • Promote WJEC exams in classes at appropriate levels.
 • Use the assessment systems effectively.
 • Record the data of learners taught on the electronic system.
 • General administrative duties.

Candidates should have an education up to A Level (or equivalent) and experience of teaching on every level, advising and supporting effectively, assessing learners' work and using assessment systems, and excellent IT skills for teaching and administering.

The successful candidate will be expected to start on 1 August 2018 and the post is available for three years. The ability to communicate through the medium of Welsh is essential for this post.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website at jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Closing date for applications: 1 June 2018.

For informal discussions concerning this position, please contact: Ifor Gruffudd, Director, tel: (01248) 382929, e-mail: i.gruffydd@bangor.ac.uk.

Committed To Equal Opportunities.

*

Gwahoddir ceisiadau am y swydd cyfnod penodol lawn-amser yn Dysgu Cymraeg – Gogledd Orllewin.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

 • Addysgu amrediad o ddosbarthiadau yn ystod y dydd a chyda’r nos a chyflenwi dros diwtoriaid eraill yn ôl y galw.
 • Dysgu ar gyrsiau atodol fel Ysgolion Sadwrn, Ysgolion Haf a Chalan a chyrsiau paratoi at arholiad.
 • Paratoi deunyddiau dysgu.
 • Cydweithio’n agos gyda’r Tiwtor-drefnydd lleol i drefnu, hyrwyddo ac arolygu’r rhaglen gyrsiau.
 • Cynnal a datblygu’r gefnogaeth electronig i ddysgwyr.
 • Cynorthwyo gyda’r gwaith o ddenu a recriwtio dysgwyr newydd.
 • Cyfrannu at weithgareddau dysgu anffurfiol yn y gymuned.
 • Hyrwyddo arholiadau CBAC mewn dosbarthiadau ar lefelau priodol.
 • Defnyddio’r systemau asesu’n effeithiol.
 • Cofnodi data dysgwyr y dosbarthiadau a ddysgir ar y system electronig.
 • Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol.

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg hyd at safon A (neu gyfatebol) a phrofiad blaenorol o ddysgu ar bob lefel, cynghori a chefnogi yn effeithiol, asesu gwaith dysgwyr a defnyddio systemau asesu a sgiliau TG rhagorol ar gyfer dysgu a gweinyddu.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau 1af o Awst 2018 ac mae'r swydd ar gael am dair blynedd.  Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu derbyn trwy ein gwefan recriwtio ar-lein, jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy. Er hynny, os ceir anhawster i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Mehefin, 2018.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â Ifor Gruffudd, Cyfarwyddwr, ffôn: (01248) 382929, e-bost: i.gruffydd@bangor.ac.uk.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal.

Share this job
     
  Share by Email   Print this job   More sharing options
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Location(s):

Wales