Back to search results

Procurement Administrator

Cardiff Metropolitan University - Procurement Department

Location: Cardiff
Salary: £20,275 to £24,029 pro rata per annum
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 4th October 2018
Closes: 24th October 2018
Job Ref: ST5708

Location: Llandaff Campus   

Hours: 18.5 hours per week (0.5FTE)

Grade: 3 A/B

Accountable to: Head of Procurement                   

This job description is indicative, not prescriptive, and the balance of duties will be in accordance with the contract of employment.

Role Summary

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.  Reporting to the Head of Procurement, this post is responsible for the day to day performance and management of a number of activities essential to the operation of the University’s Finance and Purchasing System and related processes and procedures, together with a range of other administrative, training and procurement-related functions.

The post requires a pro-active, competent and accurate approach to all the tasks, coupled with confident and professional communication with staff at all levels, both internally and externally.

Closing Date: 12.00 GMT on Wednesday, 24 October 2018

For further information about this role and to apply please visit:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl y Swydd: Gweinyddwr Caffael

Rhif y Swydd: ST5708          

Lleoliad: Campws Llandaf

Adran: Adran Caffael

Oriau: 18.5 awr yr wythnos (0.5 FTE)

Cyfnod: Parhaol

Gradd: 3 A/B

Cyflog:  £20,275 - £24,029 pro rata y flwyddyn

Yn atebol i: Pennaeth Caffael                

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn arwyddol, nid rhagnodol, a bydd cydbwysedd y dyletswyddau yn unol â'r contract cyflogaeth.

Crynodeb o’r Rôl

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgais Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 - 2022/23. Yn adrodd i'r Pennaeth Caffael, mae'r swydd hon yn gyfrifol am berfformiad o ddydd i ddydd a rheolaeth nifer o weithgareddau sy'n hanfodol i weithrediad System Gyllid a Phrosiectau'r Brifysgol a phrosesau a gweithdrefnau cysylltiedig, ynghyd ag ystod o hyfforddiant gweinyddol arall a swyddogaethau sy'n ymwneud â chaffael.

Mae angen dull rhagweithiol, cymwys a chywir o'r holl dasgau yn y swydd, ynghyd â chyfathrebu hyderus a phroffesiynol gyda staff ar bob lefel, yn fewnol ac yn allanol.

Gwybodaeth Gefnogol - Strwythur yr Adran:

Mae'r adran yn gweithredu gyda strwythur o bedwar swydd, sef Pennaeth Caffael, Dirprwy Bennaeth Caffael, Prynwr a Chynorthwyydd Pwrcasu.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar Dydd Mercher, 24 Hydref 2018

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge