Back to search results
Header Image

Head of Planning

Aberystwyth University

Prifysgol Aberystwyth

Pennaeth Cynllunio

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872, y brifysgol gyntaf yng Nghymru, ac mae'n gymuned gyfeillgar â golwg eang sy'n ysgogi dyheadau ac uchelgais. A'i gwreiddiau'n ddwfn yn ein tref lan-môr a'r fro o'i chwmpas, mae'r Brifysgol yn lleol a chanddi olwg byd-eang ar yr un pryd, ac yn gartref i 8,500 o fyfyrwyr a 2,000 o staff sy'n hanu o fwy na 90 o wledydd.

Wrth inni baratoi i ddathlu 150 o flynyddoedd yn 2022, mae gan y Brifysgol genhadaeth i ddarparu addysg ac ymchwil sy'n ysbrydoli mewn amgylchedd cefnogol, creadigol ac eithriadol yng Nghymru. Mae gan Brifysgol Aberystwyth enw am ragoriaeth academaidd, profiad eithriadol i'w myfyrwyr, a llwybrau gyrfaol llwyddiannus i'w graddedigion.  Am yr ail flwyddyn yn olynol mae'r Brifysgol wedi ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn drwy Brydain am Ansawdd y Dysgu gan The Times & Sunday Times (2018 & 2019), yn ogystal â safon Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu. 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn chwilio am Bennaeth Cynllunio. O dan arweinyddiaeth yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, mae'r Brifysgol yn cymryd camau breision tuag at ddyfodol disgleiriach. Mae bron â gorffen gweithredu ei CHynllun Gweithredu Cynaliadwyedd ac mae newydd gyhoeddi Cynllun Strategol newydd ac uchelgeisiol i'r 5 mlynedd nesaf.

Yn atebol i'r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, bydd gan ddeiliad y swydd rôl arweinyddiaeth uwch, yn ymwneud â'r holl weithgareddau cynllunio, cyllido a llunio rhagolygon, a bydd yn rheoli perthynas y Brifysgol â'r awdurdodau rheoliadol. Gofynnir i'r Pennaeth Cynllunio newydd sicrhau effeithiolrwydd pob-dydd y swyddogaeth cynllunio y bydd disgwyl iddi yrru a chefnogi perfformiad y sefydliad. Un flaenoriaeth fydd gweithredu Cynllun Strategol y Brifysgol a'r Dangosyddion Perfformiad Allweddol y cytunwyd arnynt.  Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus gymryd yr awenau ar brosiectau strategol allweddol, ac ymateb yn gyflym i'r amgylchedd economaidd a'r byd gwleidyddol allanol wrth iddynt hwy newid yn gyflym. Bydd y sawl a benodir yn cymryd yr awenau ar swyddogaeth hollbwysig sy'n gwneud cyfraniad arwyddocaol i berfformiad y Brifysgol yn ei chyfanrwydd.  Disgwylir i ddeiliad y swydd roi cyflwyniadau i'r Cyngor yn ôl y gofyn.

Mae'r Brifysgol yn chwilio am unigolyn eithriadol sydd, yn ddelfrydol, â phrofiad o gynllunio ym maes Addysgu Uwch.   Rhaid i ymgeiswyr fod yn arbenigwyr ar ddeall a dadansoddi data ac yn fedrus wrth ei ddehongli a'i gyfleu i bobl nad ydynt yn gynllunwyr. Rhaid iddynt allu siarad yn dda, yn ogystal â bod ganddynt sgiliau rhifedd cryf. Yn bwysicaf oll, bydd rhaid wrth sgiliau cyfathrebu llyfn, ymroddiad cryf i wasanaethu cwsmeriaid ac ymagwedd gadarnhaol wrth arwain tîm. Bydd yn rhaid dangos tystiolaeth o sgiliau eithriadol wrth ymdrin â phobl, a'u bod yn gallu meithrin perthynas ag ystod o wasanaethau academaidd a gwasanaethau proffesiynol ym mhob rhan o'r sefydliad, ac â Llywodraeth Cymru. Mae ymwybyddiaeth gadarn am bolisi cenedlaethol a datblygiadau yn y sector, yn ogystal â dealltwriaeth dda am agweddau ariannol addysg uwch yn allweddol, a'r gallu i arwain ac ysgogi tîm o safon uchel.  

Bydd y cyflog o fewn graddfa Gradd 10.

Am ragor o fanylion am y swydd, gweler www.minervasearch.com/aber. I wneud cais, anfonwch lythyr cyflwyno a CV i aber@minervasearch.com gan ddweud sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf i'r swydd.

Yn unol ag ymrwymiad Prifysgol Aberystwyth i gydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg a fyddech cystal â nodi eich dewis iaith ar gyfer gohebiaeth.

Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg yw Prifysgol Aberystwyth, ac mae'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018.

Aberystwyth University

Head of Planning

Established in 1872 as the first Welsh university, Aberystwyth University is a friendly, outward-looking community which inspires ambition and aspiration. Deeply rooted in our coastal town and west Wales, the University is at once local and global and is home to 8,500 students and 2,000 staff from over 90 countries.

Fast approaching its 150th anniversary in 2022, the University has a mission to deliver inspirational education and research in a supportive, creative and exceptional environment in Wales. Aberystwyth University has a reputation for academic excellence, an exceptional student experience and graduate outcomes.  The University has been awarded The Times Sunday Times UK University of the Year for Teaching Quality for the second year running (2018 & 2019), and a Gold in the Teaching Excellence Framework. 

Aberystwyth University is seeking a Head of Planning. Under the leadership of Vice-Chancellor Professor Elizabeth Treasure, the University is in the throes of an impressive turnaround. It is in the final stages of its Sustainability Implementation Plan and has just launched a new and ambitious 5-year Strategic Plan.

Reporting to the Director of Finance and Corporate Services, the postholder will provide a senior leadership role across all activities relating to planning, budgeting, and forecasting, and will manage the University’s relationships with the regulatory authorities. The new Head of Planning will be tasked with maintaining the day-to-day effectiveness of a planning function which is expected to drive and support institutional performance. A priority will be the operational delivery of the University’s Strategic Plan and agreed Key Performance Indicators.  Candidates will be expected to lead on key strategic projects, and respond quickly to the rapidly changing external economic and political environment. The appointee will head up a critical function that significantly contributes to the overall performance of the University.  The postholder will be expected to present to Council as required.

The University seeks an outstanding individual, ideally with experience of planning in the HE sector.  Candidates must be expert at understanding and analysing data and be skilled at interpreting and communicating it for non-Planners. They must have strong verbal as well as numeracy skills. Most important will be well-honed communication skills, a strong customer service ethos and positive team leadership approach. They must evidence superb people skills with the ability to engage with a range of academic and professional service functions across the institution and with Welsh Government. A sound awareness of national policy and sector developments, as well as a good understanding of financial aspects of higher education are key, as is the ability to lead and motivate a high-calibre team.  

Salary will be made within the Grade 10 scale

For further details on the role, please visit www.minervasearch.com/aber. To apply, please send a cover letter and CV to aber@minervasearch.com setting out how you meet the criteria for the post.

In accordance with the requirement of Aberystwyth University to comply with the Welsh Language Standards would you please indicate in the cover letter your preferred language for communications.

Aberystwyth University a Bilingual Institution which complies with the Welsh Language Standards and is committed to Equal Opportunities. You are welcome to apply for any vacancy in Welsh or English and any application submitted will be treated equally.

The closing date for applications is Tuesday 6 November 2018.

Location: Aberystwyth
Salary: within the Grade 10 scale
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 9th October 2018
Closes: 6th November 2018
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Aberystwyth University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge