Back to search results
Header Image

Student Voice and Engagement Lead

Cardiff Metropolitan University - Quality Enhancement Directorate

Location:  Llandaff                                
Grade: 7AB                           
Salary: £39,609 - £44,559 per annum
Tenure:  Permanent
Hours : 37 hours           

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s Strategic Plan 2017/18 – 2022/23. This role provides a substantial contribution to the development and implementation of the University’s quality enhancement policies, procedures and practice.  More explicitly the role holder will:

 • Design and oversee the collection, co-ordination, monitoring and review of student experience information and feedback, to enable the successful delivery of University’s Student Engagement Strategy
 • Lead QED activity aimed at enhancing the student experience and aiding student retention, providing expert guidance and support for colleagues across the University on best practice related to student retention and improving the student experience.

Principal Duties and Responsibilities:

 • To ensure oversight of the promotion, collection, co-ordination, monitoring and detailed review of student experience information (such as that from surveys such NSS, PTES, UKES) and advise on key actions, trends and enhancements, to enable the delivery of agreed student experience targets;
 • To work across academic schools and professional units to support the development, co-ordination and review of action plans, including the University corporate action plan relating to student experience and enhancement;
 • To establish effective structures and processes for the co-ordination of student experience information across the University, ensuring data collection is optimised, enhancement activities are evaluated and disseminated;
 • To act as the main point of contact for student experience surveys and focus group advice;
 • To provide management and leadership to the Quality Enhancement Officer (Student Voice) and, as required, coordinate the activity of the academic development officers.

Student Retention

 • To identify, implement and manage key actions required to improve student retention (e.g. Induction Projects), including a review of academic development needs and HE readiness of an increasingly diverse student population;
 • To monitor and track available data on withdrawals and attrition, analysing trends and reporting regularly on retention activities and their impact and disseminate good practice in this area;

Student Engagement

 • To manage student engagement activities for QED, including, but not limited to, the management of student interns, collection and analysis of Student-led Fellowship award nominations, liaison with the Students’ Union, and other activities to develop meaningful partnerships with students;

Other

 • To initiate, plan and deliver staff development on quality enhancement to University and partner staff and students;
 • To identify, prepare and present reports and briefings on good practice and quality enhancement themes, including Annual Enhancement Report and contribute to the communication to relevant stakeholders;
 • To work with the Director for Learning Enhancment to identify, interpret and respond to HEFCW, QAA and other sector changes and guidance on enhancement of the student experience;
 • To maintain knowledge of the external environment and sector developments on enhancement of the student experience;
 • To represent your area of responsibility with external stakeholders, and at key committees and working groups;
 • To undertake duties commensurate with the role and grade.

Education & Qualifications (Essential)    

Educated to first degree;

Evidence of on-going personal development e.g. through education, training or continued professional development;

Education & Qualifications (Desirable)

Postgraduate Qualification or equivalent professional experience;

Fellowship of the Higher Education Academy;

Knowledge (Essential)

Significant understanding of the current HE sector context in relation to quality enhancement, student experience information, emerging trends and external benchmarks;

Understanding of factors influencing student retention in Higher Education;

Knowledge of education processes and systems and how they can be used to enhance the student experience;

Skills & Abilities (Essential)

Ability to work independently and as part of a team;

Ability to analyse complex data/information accurately, making recommendations to influence stakeholder decision-making;

High-level written and oral communication skills, and the ability to communicate with a range of different stakeholders;

Ability to work under pressure and manage competing deadlines;

Problem-solving and using initiative;

Experience Paid/Unpaid (Essential)

Experience of leading educational process improvements, managing implementation and evaluation of impact;

Experience of working collaboratively with academic schools and professional services to disseminate good practice;

Experience of reviewing educational policies, practice and procedures, implementing improvements;

Experience Paid/Unpaid (Desirable)

Experience of contributing to the development of learning and teaching and related strategies;

Ability to draft education policy documents;

Closing Date: 28 February 2019

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl y Swydd: Arweinydd Llais Myfyrwyr ac Ymglymiad
Adran:  Cyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd
Lleoliad:  Llandaf                                 
Graddfa 7AB                           
Cyflog: £39,609 - £44,559 y flwyddyn
Deiliadaeth: Parhaol
Oriau :  37 awr           

Crynodeb o’r Rôl:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at fwriadau Cynllun Strategol y Brifysgol ar gyfer 2017/18 – 2022/23 . Mae’r rôl hon yn darparu cyfraniad sylweddol i ddatblygiad a gweithrediad polisïau, gweithdrefnau ac arferion gwella ansawdd y Brifysgol.  Yn fwy penodol,  bydd daliwr y swydd yn:

 • Dylunio a goruchwylio’r casglu, y cydlynu, y monitro a’r adolygu o wybodaeth ac adborth am brofiad myfyrwyr er mwyn galluogi i Strategaeth Ymglymiad Myfyrwyr y Brifysgol gael ei chyflenwi’n llwyddiannus 
 • Arwain gweithgaredd yr adran Cyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd sy’n ceisio gwella profiad myfyrwyr a helpu i gadw myfyrwyr, yn darparu cyfarwyddyd arbenigol a chymorth ar draws y Brifysgol ar arferion gorau o ran cadw myfyrwyr a gwella profiad myfyrwyr.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

 • Sicrhau bod y wybodaeth am brofiad myfyrwyr yn cael ei goruchwylio, ei chasglu, ei chydlynu, ei monitro a’i hadolygu’n fanwl (megis y wybodaeth o arolygon megis NSS, PTES, UKES) a chynghori ar gamau gweithredu allweddol, ar dueddiadau a gwelliannau er mwyn galluogi i dargedau cytûn profiad myfyrwyr gael eu cyflenwi;
 • Gweithio ar draws ysgolion academaidd ac unedau proffesiynol i gynorthwyo i ddatblygu, cydlynu ac adolygu cynlluniau gweithredu yn cynnwys cynllun gweithredu corfforaethol y Brifysgol o ran gwella profiad myfyrwyr;
 • Sefydlu strwythurau a phrosesau effeithiol ar gyfer cydlynu gwybodaeth am brofiad myfyrwyr ar draws y Brifysgol, gan wneud y gorau o'r data a gasglwyd a sicrhau bod gweithgareddau gwella yn cael eu gwerthuso a’u lledaenu;
 • Gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer arolygon profiad myfyrwyr a chyngor grwpiau ffocws;
 • Darparu rheolaeth ac arweinyddiaeth ar gyfer y Swyddog Gwella Ansawdd (Llais Myfyrwyr) ac, yn ôl y gofyn, cydlynu gweithgaredd swyddogion datblygu academaidd.

Cadw Myfyrwyr

 • Nodi, gweithredu a rheoli’r camau gweithredu allweddol sydd eu hangen i wella cadw myfyrwyr (e.e. Prosiectau Sefydlu), yn cynnwys adolygiad o anghenion datblygiad academaidd a pharodrwydd AU poblogaeth gynyddol amrywiol o fyfyrwyr;
 • Monitro a thracio'r data sydd ar gael ar y nifer o fyfyrwyr sy’n tynnu nôl a chyfraddau gadael, dadansoddi tueddiadau a riportio’n gyson ar weithgareddau cadw myfyrwyr a’u heffaith ar ledaenu arferion da yn y maes hwn;

Ymglymiad Myfyrwyr

 • Rheoli gweithgareddau ymglymiad myfyrwyr ar gyfer yr adran Cyfarwyddiaeth Gwella, yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i, reoli interniaid o blith myfyrwyr, casglu a dadansoddi enwebiadau ar gyfer dyfarniad Cymrodoriaeth dan arweiniad Myfyrwyr, cysylltu ag Undeb y Myfyrwyr a gweithgareddau eraill i ddatblygu partneriaethau ystyrlon gyda myfyrwyr;

Arall

 • Cychwyn, cynllunio a chyflenwi datblygiad staff ar wella ansawdd i staff y Brifysgol a’i phartneriaid ac i fyfyrwyr y Brifysgol;
 • Nodi, paratoi a chyflwyno adroddiadau a briffio ar themâu arferion da a gwella ansawdd, yn cynnwys Adroddiad Gwelliant Blynyddol a chyfrannu at ei gyfleu i randdeiliaid perthnasol;
 • Gweithio gyda Chyfarwyddwr Gwella Dysgu er mwyn nodi, dehongli ac ymateb i newidiadau a chyfarwyddiadau CCAUC, ASA a sectorau arall ar wella profiad myfyrwyr;
 • Cynnal gwybodaeth am yr amgylchedd allanol a datblygiadau’r sector ar wella profiad myfyrwyr;
 • Cynrychioli’ch maes cyfrifoldeb gyda rhanddeiliaid allanol ac ar bwyllgorau a gweithgorau allweddol;
 • Ymgymryd â dyletswyddau cymesur â’r rôl a’r raddfa.

Addysg a Chymwysterau (Hanfodol)  

Meddu ar radd gyntaf;

Tystiolaeth o ddatblygiad personol parhaus e.e. drwy addysg, hyfforddiant neu ddatblygiad proffesiynol parhaus;

Addysg a Chymwysterau (Dymunol)

Cymhwyster Ôl-raddedig neu brofiad proffesiynol cyfwerth;

Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch;

Gwybodaeth  (Hanfodol)

Dealltwriaeth sylweddol o gyd-destun y sector AU cyfredol o ran gwella ansawdd, wybodaeth am brofiad myfyrwyr, egin dueddiadau a meincnodau allanol;

Deall ffactorau sy’n dylanwadu ar gadw myfyrwyr mewn Addysg Uwch;

Gwybodaeth o brosesau a systemau addysgol a sut gellir eu defnyddio i wella profiad myfyrwyr;

Sgiliau a Galluoedd  (Hanfodol)

Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm

Y gallu i ddadansoddi data cymhleth/gwybodaeth gymhleth yn gywir, gan wneud argymhellion i ddylanwadu ar allu rhanddeiliaid i wneud penderfyniadau;

Sgiliau ysgrifenedig a chyfathrebu llafar uchel eu lefel, a’r gallu i gyfathrebu gydag amrediad o wahanol randdeiliaid;

Y gallu i weithio o dan bwysau a rheoli dedleins sy’n gwrthdaro;

Datrys problemau a defnyddio menter;

Profiad â thâl/di-dâl (Hanfodol)

Profiad o arwain gwelliannau proses addysgol, rheoli  gweithrediad a gwerthuso effaith;

Profiad o gydweithio gydag ysgolion academaidd a gwasanaethau proffesiynol i ledaenu arferion da;

Profiad o adolygu polisïau addysgol, arferion a gweithdrefnau addysgol a gweithredu gwelliannu;

Profiad â thâl/di-dâl (Dymunol)

Profiad o gyfrannu at ddatblygu dysgu ac addysgu a strategaethau perthnasol;

Y gallu i ddrafftio dogfennau polisi addysg;

Dyddiad Cau: 28 Chwefror 2019

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Location: Cardiff
Salary: £39,609 to £44,559 per annum, Grade 7AB
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 30th January 2019
Closes: 28th February 2019
Job Ref: 19REQ0000922
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge