Back to search results

Welsh Curriculum Tutor and Welsh Language Curriculum Coordinator, PGCE

The Open University - Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies

Location: Cardiff
Salary: £41,528 to £49,553
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 13th February 2020
Closes: 6th March 2020
Job Ref: 17015 & 17016
 

Cardiff office and some travel across Wales. Homeworking an option for the right candidate.

Fixed term for three years. A secondment of up to three years to the role will also be considered.

The Welsh Government (WG) has procured from the Open University the provision of a school-based, university-partnered distance learning Post-Graduate Certification in Education that will incorporate current employment-based provision in Wales (the employment route) and a new part-time route.

We are currently recruiting for a Welsh Curriculum Tutor and a Welsh Curriculum Coordinator to support the PGCE Programme. The ability to communicate fluently through the medium of Welsh is essential to both roles.

Please note you are able to apply for both roles, which would be offered on a combined basis as a full-time post or alternatively can apply for one of the below 0.5FTE part time posts.   

Ref: 17015 - 0.5FTE Welsh Curriculum Tutor

The role holder will be the lead Curriculum Tutor for the Welsh PGCE at the OU in Wales and will be responsible for student teaching and assessment. You will work closely with student teachers, School partners and others to ensure the quality and delivery of the programme pan-Wales via online distance education tuition.   

You will hold a higher level post-graduate qualification to at least Masters level in a professional area related to ITE or education or a PhD in a professional area related to ITE or education.

Ref: 17016  -  0.5FTE Welsh Language Curriculum Coordinator

The Curriculum Coordinator side of the role will require the role holder to coordinate the provision of Welsh language development across the wider cohort and liaise with external agencies to support programme provision. You will also coordinate the provision of Welsh language development across the wider cohort and liaise with external agencies to support programme provision.

A Masters level is not essential for this post however applicants without a Masters will need to demonstrate the commitment to enrol on a Masters in Education at the Open University. (Please note that a Masters is essential if you wish to apply to combine this role with that of the Welsh Curriculum tutor).

Skills and Experience

For both roles you will need to demonstrate that you have extensive experience of Welsh teaching and will hold QTS. You will have strong knowledge of teacher education. You will be aware of and keen to participate actively in the transition of Wales to Curriculum 2022 and other initiatives in teaching. Ideally you will also be research active or will have the potential to become so via an EdD.  You should demonstrate your aptitude for being or becoming an inspiring online distance education teacher.

The role will require some travel for work purposes throughout Wales, and occasional travel to Milton Keynes. If you are office-based you will be expected to live within reasonable commuting distance of The Open University in Wales offices in Cardiff. If you are a candidate for homeworking, you will be expected to travel frequently to the Open University offices in Cardiff.

You can submit your application in Welsh, and it will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For full job and person specification please visit The Open University website.  

For any queries regarding the application process please email resourcing-hub@open.ac.uk   quoting reference number

For more information regarding the programme please visit,

http://www.open.ac.uk/wales/en/news/welsh-government-announces-new-agreement-ou-part-time-teacher-training

For more information of the Faculty and School please see links below,

http://www.open.ac.uk/wales/en

http://wels.open.ac.uk/

http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport

http://www.open.ac.uk/wales/en

http://www.open.ac.uk/wales/cy

How to apply

Please submit an application stating clearly which role you are applying for:

Ref: 17015  -  0.5FTE Welsh Curriculum Tutor

Ref: 17016  -  0.5FTE Welsh Language Coordinator

Your application should include an application form (with the correct Reference number/s included), a copy of your CV and personal statement.

Your personal statement should clearly indicate which role/s you are applying for. Please ensure your personal statement (no more than 4 sides of A4) clearly addresses the essential and desirable criteria listed in the job description. Please pick out specific examples from your experience which clearly demonstrate that you have the particular knowledge and capabilities required in the job and person specification.

Please note if you are applying for both roles this can be done under one application using one Personal Statement.

Please submit your application to resourcing-hub@open.ac.uk  quoting the relevant reference number/s

Closing date: 12noon 6th March 2020

Interview Date:  1st April 2020

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Please note: If you have not heard from us within two weeks of the application closing date, please assume that on this occasion you have not been selected for interview, however we thank you for your interest in The Open University and encourage you to apply for future positions.

Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg, TAR.

(Wedi'u cyfuno fel 1 cyfwerth ag amser llawn neu wedi'u rhannu fel 0.5 cyfwerth ag amser llawn yr un)

Y Gyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

£41, 528 – £49,553

Swyddfa yng Nghaerdydd a rhywfaint o deithio ledled Cymru. Gweithio o gartref yn opsiwn ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

Cyfnod penodol o 3 blynedd. Ystyrir secondiad i'r rôl o hyd at dair blynedd hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol ac mewn partneriaeth â'r brifysgol, gan Y Brifysgol Agored, a fydd yn ymgorffori darpariaeth bresennol ar sail cyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogaeth) a llwybr rhan amser newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg i gefnogi'r Rhaglen TAR. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y ddwy rôl.

Noder y gallwch wneud cais am y ddwy rôl, a fyddai'n cael eu cynnig wedi'u cyfuno fel swydd llawn amser neu, fel arall, gallwch wneud cais am un o'r swyddi rhan amser 0.5 cyfwerth ag amser llawn isod.

Cyf: 17015 - Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno'r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell ar-lein.   

Byddwch yn meddu ar gymhwyster ôl-raddedig lefel uwch hyd at lefel Meistr o leiaf mewn maes proffesiynol sy'n gysylltiedig ag AGA neu addysg neu PhD mewn maes proffesiynol sy'n gysylltiedig ag AGA neu addysg.

Cyf: 17016  -  Cydlynydd Cwricwlwm Cymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Bydd agwedd y Cydlynydd Cwricwlwm ar y rôl yn gofyn i ddeiliad y rôl gydlynu'r ddarpariaeth o ran datblygu'r Gymraeg ym mhob rhan o'r garfan ehangach a chydgysylltu ag asiantaethau allanol i gefnogi'r gwaith o ddarparu rhaglenni. Byddwch hefyd yn cydlynu'r ddarpariaeth o ran datblygu'r Gymraeg ym mhob rhan o'r garfan ehangach a chydgysylltu ag asiantaethau allanol i gefnogi'r gwaith o ddarparu rhaglenni.

Nid yw cymhwyster lefel Meistr yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Fodd bynnag, bydd angen i ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster lefel Meistr ddangos yr ymrwymiad i gofrestru ar gyfer cymhwyster lefel Meistr mewn Addysg yn Y Brifysgol Agored. (Noder bod cymhwyster lefel Meistr yn hanfodol os byddwch am wneud cais i gyfuno'r rôl hon â rôl y tiwtor Cwricwlwm Cymraeg).

Sgiliau a Phrofiad

Ar gyfer y ddwy rôl bydd angen i chi ddangos bod gennych brofiad helaeth o addysgu Cymraeg a byddwch yn meddu ar SAC.  Bydd gennych wybodaeth gadarn am addysgu athrawon. Byddwch yn ymwybodol o'r broses o drawsnewid Gwricwlwm i Gymru 2022 a mentrau eraill ym maes addysg, ac yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses honno. Yn ddelfrydol, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil hefyd, neu bydd gennych y potensial i wneud gwaith ymchwil yn y dyfodol drwy weithio tuag at Ddoethur mewn Addysg.  Dylech ddangos eich gallu i fod yn athro addysgu o bell ar-lein ysbrydoledig, neu'r gallu i ddod yn athro o'r fath.

Fel rhan o'r rôl, bydd angen i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd. Os byddwch yn gweithio yn y swyddfa, disgwylir i chi fyw o fewn pellter cymudo rhesymol i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd. Os byddwch yn gymwys i weithio gartref, disgwylir i chi deithio'n aml i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ewch i wefan Y Brifysgol Agored i gael disgrifiad swydd a manyleb person llawn.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i,

http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-%C3%A2r-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant

Am ragor o wybodaeth am y Gyfadran a'r Ysgol gweler y dolenni cyswllt isod,

http://www.open.ac.uk/wales/cy

http://wels.open.ac.uk/

http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport

http://www.open.ac.uk/wales/en

http://www.open.ac.uk/wales/cy

Sut i wneud cais

Cyflwynwch gais sy'n nodi'n glir pa rôl rydych yn ymgeisio amdani:

Cyf: 17015 – Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Cyf: 17016  –  Cydlynydd y Gymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Dylai eich cais gynnwys ffurflen gais (gan gynnwys y rhif/rhifau Cyfeirnod cywir), copi o'ch CV a datganiad personol.

Dylai eich datganiad personol nodi'n glir pa rôl/rolau rydych yn gwneud cais amdani/amdanynt. Gwnewch yn siŵr bod eich datganiad personol (dim mwy na 4 ochr A4) yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd. Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol gofynnol a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Noder os ydych yn gwneud cais am y ddwy rôl gellir gwneud hyn o dan un cais gan ddefnyddio un Datganiad Personol.

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif/rhifau cyfeirnod perthnasol.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd 6 Mawrth 2020

Dyddiad y Cyfweliad: 1 Ebrill 2020

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau y cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from The Open University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge