Back to search results
Header Image

Deputy Vice-Chancellor

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University is a driver of education and social transformation, a catalyst for innovation and the economy, and a key contributor to inclusive and sustainable growth in Wales and the wider world. The University has experienced recent growth in its ambition, scope, scale and reputation and was recently awarded the title of Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times. We are now a community of over 11,500 students based at our two main Cardiff campuses, with a further 8,700 students studying with our international partners in 15 countries. Our staff and students, working in partnership with an extensive range of partner organisations, drive this inclusive and sustainable growth within a context shaped by our shared values and ambitions.

With increasing student numbers, positive student and staff engagement and strong finances, we are ideally positioned to continue our positive trajectory, building on our growing reputation for high quality learning, teaching, research and innovation.

We are now seeking to appoint an outstanding leader as Deputy Vice-Chancellor to lead significant aspects of the University’s strategy and to support our development as a high performing, impactful, collaborative and compassionate community.

The Deputy Vice-Chancellor is a key strategic leadership role, working closely with, and deputising for, the Vice-Chancellor across all executive functions. This is the sole Deputy Vice-Chancellor role in the University and has direct line management responsibility for five Deans of School. The new Deputy Vice-Chancellor is one of six senior leaders who, together, comprise the Vice-Chancellor’s Executive Group. The Deputy Vice-Chancellor will work closely with the Pro Vice-Chancellor for Student Engagement and the Deans of School to deliver key aspects of the University’s Strategic Plan focused on improvement, diversification and growth, as well as the Pro Vice-Chancellor for Research & Innovation and Pro Vice-Chancellor Partnerships & External Engagement to shape our Global Academies initiative, informed by our research, innovation and international partnerships.

Our new Deputy Vice-Chancellor will bring an established profile as an intellectual leader of education and research with the requisite academic skills, experience and reputation to operate with strong academic credibility in a progressive, high impact academic environment. Our successful candidate will have excellent communication skills, a collaborative leadership approach and the proven ability to identify and nurture talent within an enabling culture, as well as a high degree of political astuteness and the emotional intelligence to influence and operate across matrix management structures and processes.

This role is a wonderful opportunity to join one of the UK’s most ambitious universities, as we seek to strengthen further our delivery of improved educational, social and economic outcomes for our students and stakeholders, all in one of the most vibrant capital cities in Europe.

To find out more about this opportunity, please visit https://andersonquigley.com/cardiffmet-dvc/

For a confidential discussion, please contact our advising consultant at Anderson Quigley, Elliott Rae on +44 (0)7584 078 534 or Carolyn Coates on +44 (0)7825 871 944.

Closing date: noon on Friday 26th February 2021.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

 

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dirprwy i’r Is-Ganghellor

Cyflog cystadleuol

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyrru addysg a thrawsnewid cymdeithasol, mae’n gatalydd ar gyfer arloesedd a’r economi, ac yn gyfrannwr allweddol i dwf cynhwysol a chynaliadwy yng Nghymru ac yn y byd ehangach. Yn ddiweddar gwelodd y Brifysgol ei huchelgais, ei chwmpas, ei maint a’i henw da yn tyfu, ac yn ddiweddar hefyd dyfarnwyd iddi deitl Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan y Times a’r Sunday Times. Bellach rydym yn gymuned o fwy na 11,500 o fyfyrwyr sydd wedi’u lleoli yn ein dau brif gampws yng Nghaerdydd, gydag 8,700 o fyfyrwyr eraill yn astudio gyda’n partneriaid rhyngwladol mewn 15 gwlad. Ein staff a’n myfyrwyr, yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod eang o sefydliadau partner, sy’n gyrru’r twf cynhwysol a chynaliadwy hwn o fewn cyd-destun a fydd wedi’i siapio gan y gwerthoedd a’r uchelgeisiau rydym i gyd yn eu rhannu.

 nifer gynyddol o fyfyrwyr, ymgysylltiad positif rhwng myfyrwyr a staff, a chyllid cryf, rydym mewn sefyllfa ddelfrydol i barhau ar ein trywydd positif, gan adeiladu ar yr enw da cynyddol sydd gennym am ddysgu, addysgu, ymchwil ac arloesedd uchel eu safon.

Nawr rydym am benodi arweinydd eithriadol yn Ddirprwy i’r Is-Ganghellor i arwain elfennau sylweddol strategaeth y Brifysgol ac i gefnogi ein datblygiad yn gymuned gydweithredol, dosturiol, uchel ei pherfformiad a mawr ei heffaith.

Mae rôl y Dirprwy i’r Is-Ganghellor yn rôl arweinyddiaeth strategol allweddol a fydd yn gweithio’n agos gyda’r Is-Ganghellor ac yn dirprwyo iddi ar draws pob swyddogaeth weithredol. Dyma’r unig rôl Dirprwy i’r Is-Ganghellor yn y Brifysgol a bydd yn rheolwr llinell uniongyrchol i bum Deon Ysgol. Bydd y Dirprwy newydd i’r Is-Ganghellor yn un o chwe arweinydd uwch a fydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor. Bydd y Dirprwy i’r Is-Ganghellor yn gweithio’n agos gyda’r Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltiad Myfyrwyr a Deoniaid yr Ysgolion i gyflawni elfennau allweddol Cynllun Strategol y Brifysgol sy’n canolbwyntio ar welliant, amrywiaeth a thwf, a gyda’r Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesedd a’r Dirprwy Is-Ganghellor Partneriaethau ac Ymgysylltiad Allanol i lunio ein menter Academïau Byd-eang, a fydd wedi’u goleuo gan ein hymchwil, ein harloesedd a’n partneriaethau rhyngwladol.  

Daw ein Dirprwy newydd i’r Is-Ganghellor â phroffil sefydlog yn arweinydd deallusol addysg ac ymchwil ynghyd â’r sgiliau academaidd, y profiad a’r enw da gofynnol fel y gall weithredu â hygrededd academaidd cryf mewn amgylchedd academaidd blaengar a dylanwadol iawn. Bydd sgiliau cyfathrebu rhagorol gan ein hymgeisydd llwyddiannus ynghyd â dull arwain cydweithredol a’r profiad llwyddiannus i adnabod a meithrin doniau o fewn diwylliant ymrymusol, yn ogystal â chraffter gwleidyddol da a’r deallusrwydd emosiynol i ddylanwadu ac i weithredu ar draws strwythurau a phrosesau rheoli matrics.

Bydd y rôl hon yn gyfle gwych i gael ymuno ag un o brifysgolion mwyaf uchelgeisiol y DU wrth i ni geisio cryfhau ymhellach sut byddwn yn sicrhau canlyniadau addysgol, cymdeithasol ac economaidd gwell ar gyfer ein myfyrwyr a’n rhanddeiliaid, a hyn i gyd yn un o brifddinasoedd mwyaf bywiol a deniadol Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn, ewch i https://andersonquigley.com/cardiffmet-dvc/

I gael trafodaeth gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorydd yn Anderson Quigley, Elliott Rae ar +44 (0)7584 078 534 neu Carolyn Coates ar +44 (0)7825 871 944.

Dyddiad cau: Canol dydd, Dydd Gwener, Chwefror 26ain 2021.

Rydym yn ymrwymedig i gefnogi ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn greiddiol i’n hymrwymiad i recriwtio ac i gadw’r doniau gorau ac rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail haeddiant.

 

Location: Cardiff
Salary: Competitive remuneration
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 3rd February 2021
Closes: 26th February 2021
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge