Back to search results
Header Image

Senior Lecturer in Fashion Marketing

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Management

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 8A/B, £47,419 - £54,943 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Based in our state-of-the-art facility near to the heart of the capital city, Cardiff School of Management (CSM) is a dynamic and professionally focussed school offering a wide range of accredited qualifications from Foundation through to Doctorate across multiple discipline areas. Established subject areas include Business, Management, Leadership, Marketing, Fashion Marketing, Accounting, Economics, Finance, Banking, Tourism, Hospitality and Events - recently augmented with the addition of a Qualifying Law Degree (LLB).

We provide our students with a unique experience embodied in the Cardiff Met EDGE which develops in students the high levels of knowledge, skills and experience needed to become Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial individuals in the 21st century.   EDGE is at the heart of our offer.

Cardiff School of Management was the first Management School in Wales to be awarded the prestigious Small Business Charter in recognition of its work with business and its commitment to supporting students in enterprise and entrepreneurship activities. We are proud that our faculty are actively engaged in high quality, high impact applied research and knowledge transfer, both to business and to government policy makers.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Fashion Marketing and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to BA (Hons) Fashion Marketing Management, BA (Hons) Fashion Buying and Brand Management and MSc Fashion Marketing Management and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience.  The department also offers undergraduate and postgraduate degrees in Marketing and Digital Marketing as well as being a CIM Accredited Study Centre. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level.

You be further required to either add to the research profile of the department or to the enterprise/spin-out/innovation agenda.

The successful applicant will be expected to:

 • Have an excellent awareness of marketing, fashion, buying, merchandising, VM, journalism, film/photography and their impact upon the fashion marketing and society alike.
 • Design teaching to be informed by contemporary research which leads to students developing the ability to engage in current debates, discourse and logical thinking.
 • Have both academic experience and experience of working in or closely with the fashion industry.

What we are looking for - Experience & Strengths

 • An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.
 • An in-depth understanding of pedagogy.
 • An in-depth understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.
 • Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.
 • Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.
 • Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.
 • Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. research projects, new courses, consultancy.
 • Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.
 • Experience of engaging in pedagogic and practitioner research

What we are looking for - Essential Qualifications

 • A good honours degree
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Nicola Bolton, Head of Department, at njbolton@cardiffmet.ac.uk.

Closing date: Tuesday 5th October 2021, 4:30 pm

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification.

Our Candidate Pack.

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y Swydd:  Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata Ffasiwn

Ysgol/Uned: Ysgol Reoli Caerdydd

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Cyflog: Gradd 8A/B, £47,419 - £54,943 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol. Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod ymysg 40 prifysgol gorau’r DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Wedi'i lleoli yn ein cyfleuster o'r radd flaenaf yn agos at ganol y brifddinas, mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn ysgol ddeinamig â ffocws proffesiynol sy'n cynnig ystod eang o gymwysterau achrededig o Sylfaen hyd at Ddoethuriaeth ar draws meysydd disgyblaeth lluosog. Ymhlith y meysydd pwnc sefydledig y mae Busnes, Rheolaeth, Arweinyddiaeth, Marchnata, Marchnata Ffasiwn, Cyfrifeg, Economeg, Cyllid, Bancio, Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau – y’u hymestynnwyd yn ddiweddar gydag ychwanegiad Gradd Cyfraith Gymhwysol (LLB).

Rydym yn darparu profiad unigryw i'n myfyrwyr a ymgorfforir yn ‘EDGE’ Met Caerdydd, sy'n datblygu’r lefelau uchel o wybodaeth, sgiliau a phrofiad yn y myfyrwyr sydd eu hangen arnynt i ddod yn unigolion Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd yn yr 21ain ganrif.   Mae EDGE wrth galon ein cynnig.

Ysgol Reoli Caerdydd oedd yr Ysgol Reoli gyntaf yng Nghymru i ennill y Siarter Busnesau Bach mawreddog mewn cydnabyddiaeth o’i gwaith gyda busnes a'i hymrwymiad i gefnogi myfyrwyr mewn gweithgareddau menter ac entrepreneuriaeth. Rydym yn falch bod ein cyfadran yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil gymhwysol a throsglwyddo gwybodaeth o ansawdd uchel ac effaith uchel i fusnesau a llunwyr polisi'r llywodraeth.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Marchnata Ffasiwn a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

I fod yn llwyddiannus, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel yr amlygir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn ichi wneud cyfraniad sylweddol at ddarpariaeth ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at BA (Anrh) Rheoli Marchnata Ffasiwn, BA (Anrh) Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand a MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Mae'r adran hefyd yn cynnig graddau israddedig ac ôl-raddedig mewn Marchnata a Marchnata Digidol yn ogystal â bod yn Ganolfan Astudio Achrededig CIM.  Yn frwdfrydig am addysgeg sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, byddwch yn cyfrannu at ddarpariaeth addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl y gofyn, ar draws yr amrywiaeth o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Yn ogystal, disgwylir ichi naill ai ychwanegu at broffil ymchwil yr adran neu at yr agenda menter/deillio/arloesi.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Feddu ar ymwybyddiaeth ragorol o farchnata, ffasiwn, prynu, marsiandïaeth, marsiandïaeth weledol, newyddiaduraeth, ffilm/ffotograffiaeth a'u heffaith ar farchnata ffasiwn a chymdeithas fel ei gilydd.
 • Ddylunio addysgu wedi’i lywio gan ymchwil gyfoes sy'n arwain at fyfyrwyr yn datblygu'r gallu i gymryd rhan mewn dadleuon cyfoes, trafodaeth a meddwl rhesymegol.
 • Feddu ar brofiad academaidd a phrofiad o weithio yn y diwydiant ffasiwn neu'n agos ato.

Yr hyn rydym yn edrych amdano - Profiad a Chryfderau

 • Gwybodaeth fanwl am y pwnc arbenigol a’r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth fanwl o addysgeg.
 • Dealltwriaeth fanwl o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.
 • Y gallu i ddylunio, datblygu a darparu amrywiaeth o raglenni ar wahanol lefelau.
 • Y gallu i adolygu dyluniad rhaglenni’n rheolaidd i sicrhau cydymffurfiaeth â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau lle bo hynny'n briodol.
 • Y gallu i gyfrannu at gyflawni Cynllun Datblygu’r Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliad.
 • Y gallu i ddatblygu amcanion ymchwil, paratoi cynigion, cynnal ymchwil annibynnol, canoli a chyfrannu at asesu cymheiriaid.
 • Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygiad/gwella strategol e.e. prosiectau ymchwil, cyrsiau newydd, ymgynghori.
 • Y gallu i nodi (trwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) meysydd sydd angen perfformiad gwell e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.
 • Profiad o addysgu AU neu gyfwerth.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth llinell gyntaf/mentora i gydweithwyr eraill.
 • Profiad o gymryd rhan mewn ymchwil addysgegol ac ymarferwyr.

Yr hyn rydym yn edrych amdano - Cymwysterau Hanfodol

 • Gradd anrhydedd dda.
 • Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau cyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Nicola Bolton, Pennaeth Adran, ar njbolton@cardiffmet.ac.uk

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 5 Hydref 2021, 4:30 pm

Os bydd nifer uchel o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly fe’ch anogwn i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae ein holl recriwtio’n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb Person

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd dilyniant a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £47,419 to £54,943 per annum, Grade 8A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 13th September 2021
Closes: 5th October 2021
Job Ref: 21REQ0001743
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge