Back to search results
Header Image

IT Security Team Manager

Cardiff Metropolitan University - Information Services

Location: Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,927 - £46,042 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

We are the Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide. 

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience.

The opportunity

Cardiff Met is investing in a new dedicated IT Security Team in order to create a significant improvement in our capacity to handle security threats and giving the organisation the tools and advice it needs to minimise the potential risk around IT Security. The new team and new resources will plug into a culture that will welcome the ability to make a significant impact to prepare for and react to IT Security attacks.

This key role will offer you the opportunity to be responsible for the management of our IT Security Team, in addition to supporting and developing the IT security technologies. Particularly, you will provide advice, guidance and assurance to the University on matters of IT and cyber security, ensuring appropriate technologies and procedures are in place to secure Cardiff Met’s services and data.

You will lead specific developments in line with business requirements and infrastructure roadmaps that require a high degree of co-ordination, technical involvement and expertise.  In this position you will be the primary contact for the latest and most relevant information relating to IT and cyber security operations and strategy for the University. You will also lead specific developments in line with business requirements and infrastructure roadmaps, that will require a high degree of co-ordination, technical involvement and expertise.

If this is you, and you care about creating a secure environment that allows our students and staff work and study safely, we would love to hear from you.

What you’ll bring – essential experience & strengths

 • Proven experience of applying best practice IT security management within large multi-site organisations.
 • Experience of identifying and delivering improvements to an organisation’s IT security infrastructure, providing end to end development from initiation to delivery.
 • Extensive experience working in a 3rd line technological support team, with responsibility for server or network support.
 • You will have some experience formally supervising and/or managing staff. 
 • A relevant qualification AND equivalent professional experience

Why join us?

We strongly believe that our people are the most important resource and, as a technological department, our development as professionals is vitally important for us to continue deliver 1st class services. We support the development of our staff applying the Universities values and behaviours within our teams. We have professional and career development programmes, that aim to give our team appropriate support in attaining career ambitions.

We have a range of great benefits for employees including:

 • Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday & concessionary days (pro rata if part time)
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage
 • Access to all library facilities
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work
 • Campus offers free access to bikes for staff, through the very popular NextBike scheme
 • Hybrid working environment, including home working, and a flexible approach to time, where appropriate

When applying for this position please submit a CV and a covering letter explaining how you meet all of the essential criteria (please refer to the person specification within the job description)  

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Mark John, IT Infrastructure Services Manager at majohn@cardiffmet.ac.uk

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Information Technology IT Security Development

Our Candidate Pack

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

 

 

 

 

Teitl y Swydd: Rheolwr Tîm Diogelwch TG

Ysgol/Uned: Gwasanaethau Gwybodaeth

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd

Cyflog: Gradd 7A/B, £40,927 - £46,042 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Deiliadaeth: Parhaol

Ni yw’r Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide.

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol wnaeth y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr gydag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Y Cyfle

Mae Met Caerdydd yn buddsoddi mewn Tîm Diogelwch TG pwrpasol newydd er mwyn creu gwelliant sylweddol yn ein gallu i ddelio â bygythiadau diogelwch a rhoi’r offer a’r cyngor sydd eu hangen ar y sefydliad i leihau’r risg bosibl o amgylch Diogelwch TG. Bydd y tîm ac adnoddau newydd yn gyrru diwylliant a fydd yn croesawu'r gallu i gael effaith sylweddol i baratoi ar gyfer ymosodiadau Diogelwch TG ac ymateb iddynt.

Bydd y rol allweddol yma yn cynnig y cyfle i chi reoli'r Tîm Diogelwch TG, i gefnogi a datblygu'r technolegau diogelwch TG sy'n monitro am fygythiadau ac yn amddiffyn y Brifysgol.  Yn benodol, byddwch yn darparu cyngor, arweiniad a sicrwydd i'r Brifysgol ar faterion TG a seiberddiogelwch, gan sicrhau bod technolegau a gweithdrefnau priodol ar waith i ddiogelu gwasanaethau a data Met Caerdydd.

Byddwch yn arwain datblygiadau penodol yn unol â gofynion busnes a mapiau ffordd isadeiledd sy'n gofyn am radd uchel o gydlynu, cyfranogiad technegol ac arbenigedd. Yn y swydd hon chi fydd y prif gyswllt ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf a mwyaf perthnasol yn ymwneud â gweithrediadau a strategaeth TG a seiberddiogelwch ar gyfer y Brifysgol.  Byddwch hefyd yn arwain datblygiadau penodol yn unol â gofynion busnes a mapiau ffordd isadeiledd, a fydd yn gofyn am radd uchel o gydlynu, cyfranogiad technegol ac arbenigedd.

Os mai chi yw hwn/hon, a bod creu amgylchedd diogel sy'n caniatáu i'n myfyrwyr a'n staff weithio ac astudio’n ddiogel o bwys i chi, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Beth fyddwch chi’n ei gynnig - profiad a chryfderau hanfodol

 • Profiad profedig o gymhwyso rheoli diogelwch TG arfer gorau mewn sefydliadau aml-safle mawr.
 • Profiad o nodi a chyflawni gwelliannau i seilwaith diogelwch TG sefydliad, gan ddarparu datblygiad o'r dechrau i'r diwedd o'r cychwyn i'r cyflawni.
 • Profiad helaeth o weithio mewn tîm cymorth technolegol 3ydd llinell, gyda chyfrifoldeb am gymorth gweinydd neu rwydwaith.
 • Bydd gennych rywfaint o brofiad yn goruchwylio a/neu'n rheoli staff yn ffurfiol.
 • Cyfeiriwch at y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person i gael rhestr lawn o ofynion y rôl.
 • Cymhwyster perthnasol A phrofiad proffesiynol cyfatebol

Pam ymuno â ni?

Credwn yn gryf mai ein pobl yw'r adnodd pwysicaf ac, fel adran dechnolegol, mae ein datblygiad fel gweithwyr proffesiynol yn hanfodol bwysig i ni barhau i ddarparu gwasanaethau o’r radd flaenaf.  Rydym yn cefnogi datblygiad ein staff sy’n cymhwyso gwerthoedd ac ymddygiadau’r Brifysgol yn ein timau. Mae gennym raglenni datblygu proffesiynol a gyrfaol, sy'n anelu at roi cefnogaeth briodol i'n tîm i gyflawni uchelgeisiau gyrfa.

Mae gennym ystod o fuddion gwych i gyflogeion gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl y banc a chonsesiynol (pro rata os yn rhan-amser).
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg, hybrid ac o bell.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal.
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith.

Wrth wneud cais am y swydd hon, cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol yn egluro sut rydych chi'n cwrdd â'r holl feini prawf hanfodol os gwelwch yn dda (cyfeiriwch at Fanyleb y Person yn y Swydd-ddisgrifiad).

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Mark John, Rheolwr Gwasanaethau Seilwaith TG: majohn@cardiffmet.ac.uk

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar.  Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod.

Mwy o wybodaeth

Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person llawn

Datblygu Diogelwch TG Technoleg Gwybodaeth

Ein Pecyn Ymgeiswyr

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae ein holl recriwtio’n cael ei gynnal yn rhithiol.  Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl. 

Location: Cardiff
Salary: Grade 7A/B, £40,927 - £46,042 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 13th October 2021
Closes: 26th October 2021
Job Ref: 21REQ0001776
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge