Back to search results
Header Image

Student Recruitment Officer

Cardiff Metropolitan University - Marketing & External Relations

Location: Llandaff

Hours:  37 hours per week

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide. Our performance in this year’s Guide is exceptional. 

Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The opportunity

The University's Marketing & External Relations department is responsible for raising the profile and actively promoting Cardiff Met locally, nationally and internationally. We deliver strategic communications, brand, marketing and student recruitment activities to ensure a consistent One Cardiff Met approach across all internal and external activity that aligns with the University’s values, behaviours and strategic objectives. We are a forward thinking, innovative and creative professional department with extensive experience across all areas and a commitment to developing individuals and ensuring maximum impact is gained from all marketing and external relations activities. 

Working within the Student Recruitment Team at Cardiff Metropolitan University, you will be actively involved in the delivery of student recruitment promotional initiatives in order to full-fill the unit’s strategic aims and objectives and student recruitment targets.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties

 • To analyse schools and colleges application and conversion data to generate key recruitment opportunities in schools and colleges within a defined geographical area.
 • To build and maintain a network of key stakeholder links in schools and colleges including Heads of 6 form and careers teachers to influence opportunities in schools and colleges.
 • Once established, manage relationships with key influencers and stakeholders from schools and colleges in the UK that consistently provide a significant level of applications to Cardiff Met.
 • Continuously monitor applications from a defined geographical area of schools and colleges. With the data, design and deliver new, innovative sessions for 6 form students in schools and colleges to help influence applications and contribute to the Universities strategic growth targets across all academic schools.
 • To evaluate data on school and college leavers final destinations and identify new potential feeder schools and colleges to target through various recruitment activities.
 • To create and delivering innovative and informative sessions and interactive workshops to a variety of audiences including prospective students and key influencers on a variety of higher education related topics such as study opportunities at HE, the application process and the student finance system.
 • To develop, implement and deliver a programme of onsite visits to Cardiff Met from a geographical group of schools and colleges to promote higher education opportunities to prospective students with the potential to influence applications to Cardiff Met.
 • To effectively plan, implement and deliver a recruitment outreach strategy for a Cardiff Met academic school to ensure the university’s offering is positively promoted to key schools and colleges within the UK.
 • To work with academics and key individuals from a Cardiff Met academic school to design promotional and informative PowerPoint presentations and ensure with regular meetings that information is always as up to date and thorough as is possible.
 • To effectively plan and deliver recruitment sessions including talks and onsite visits to Cardiff Met and ensure that all courses within the academic school are offered fair and equal recruitment opportunities.

 What you’ll bring – essential experience & strengths

 • Knowledge of the Higher Education Application process (UCAS).
 • Knowledge of available study routes to Higher Education and the support available.
 • Knowledge of the Cardiff Met programme portfolio.
 • Ability to work on own initiative, with minimal supervision.
 • Ability to work outside of normal office hours when required.
 • Ability to travel within the UK which may involve overnight stays.
 • Ability to communicate effectively.
 • Experience in a marketing/promotion related role.
 • Experience in making presentations to groups of varying sizes.

What you’ll have - essential qualifications

 • Educated to Degree level or equivalent
 • 5 GCSE or equivalent at Grade C or above, or equivalent.

Our total reward package

We have a range of great benefits for employees including:

 • Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days.
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Claire Brown, Student Recruitment Manager at csbrown@cardiffmet.ac.uk   

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Teitl y Swydd:Swyddog Recriwtio Myfyrwyr

Lleoliad: Llandaf

Ysgol/Uned:  Marchnata a Chysylltiadau Allanol

Cyflog : 5 A/B, £31,406 - £34,304 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos        

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide.

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae adran Marchnata a Chysylltiadau Allanol y Brifysgol yn gyfrifol am godi proffil a hyrwyddo Met Caerdydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn darparu gweithgareddau cyfathrebu strategol, brandio, marchnata a recriwtio myfyrwyr i sicrhau dull Un Met Caerdydd cyson ar draws yr holl weithgarwch mewnol ac allanol sy'n cyd-fynd â gwerthoedd, ymddygiadau ac amcanion strategol y Brifysgol. Rydym yn adran broffesiynol flaengar, arloesol a chreadigol sydd â phrofiad helaeth ar draws pob maes, sydd wedi'i ymrwymo i ddatblygu unigolion a sicrhau yr effaith fwyaf posibl o'r holl weithgareddau marchnata a chysylltiadau allanol.

Fel aelod o’r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, byddwch yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gyflwyno mentrau hyrwyddo recriwtio myfyrwyr er mwyn cyflawni nodau ac amcanion strategol yr uned a’u targedau recriwtio myfyrwyr.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

 • Dadansoddi data ymgeisio a throsi ysgolion a cholegau er mwyn creu cyfleoedd recriwtio allweddol mewn ysgolion a cholegau o fewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig.
 • Adeiladu a chynnal rhwydwaith o gysylltiadau rhanddeiliaid allweddol mewn ysgolion a cholegau gan gynnwys Penaethiaid 6 dosbarth ac athrawon gyrfaoedd i ddylanwadu ar gyfleoedd mewn ysgolion a cholegau.
 • Ar ôl ei sefydlu, rheoli perthynas â dylanwadwyr allweddol a rhanddeiliaid o ysgolion a cholegau yn y DU sy'n darparu lefel sylweddol o geisiadau i Met Caerdydd yn gyson.
 • Monitro ceisiadau'n barhaus o ardal ddaearyddol ddiffiniedig o ysgolion a cholegau. Gyda'r data, dylunio a chyflwyno sesiynau newydd, arloesol ar gyfer myfyrwyr 6 dosbarth mewn ysgolion a cholegau i helpu i ddylanwadu ar geisiadau a chyfrannu at dargedau twf strategol y Prifysgolion ar draws pob ysgol academaidd.
 • Gwerthuso data ar gyrchfannau terfynol y rhai sy'n gadael yr ysgol a'r coleg a nodi ysgolion a cholegau bwydo posibl newydd i dargedu drwy amrywiol weithgareddau recriwtio.
 • Creu a chyflwyno sesiynau arloesol a llawn gwybodaeth a gweithdai rhyngweithiol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys darpar fyfyrwyr a dylanwadwyr allweddol ar amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud ag addysg uwch megis cyfleoedd astudio mewn AU, y broses ymgeisio a'r system cyllid myfyrwyr.
 • Datblygu, gweithredu a chyflwyno rhaglen o ymweliadau ar y safle â Met Caerdydd gan grŵp daearyddol o ysgolion a cholegau i hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch i ddarpar fyfyrwyr sydd â'r potensial i ddylanwadu ar geisiadau i Met Caerdydd.
 • Cynllunio, gweithredu a chyflwyno strategaeth allgymorth recriwtio yn effeithiol ar gyfer ysgol academaidd Met Caerdydd er mwyn sicrhau bod arlwy'r brifysgol yn cael ei hyrwyddo'n gadarnhaol i ysgolion a cholegau allweddol yn y DU.
 • Gweithio gydag academyddion ac unigolion allweddol o ysgol academaidd Met Caerdydd i gynllunio cyflwyniadau PowerPoint hyrwyddo a llawn gwybodaeth a sicrhau gyda chyfarfodydd rheolaidd bod gwybodaeth bob amser mor gyfoes a thrylwyr â phosibl.
 • Cynllunio a chyflwyno sesiynau recriwtio yn effeithiol gan gynnwys sgyrsiau ac ymweliadau ar y safle â Met Caerdydd a sicrhau bod pob cwrs yn yr ysgol academaidd yn cael cynnig cyfleoedd recriwtio teg a chyfartartrol.

 Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

 • Gwybodaeth am y broses Ymgeisio am Addysg Uwch (UCAS)
 • Gwybodaeth am y llwybrau astudio sydd ar gael i Addysg Uwch a'r cymorth sydd ar gael
 • Gwybodaeth am bortffolio rhaglen Met Caerdydd.
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun, heb fawr o oruchwyliaeth.
 • Y gallu i weithio y tu allan i oriau swyddfa arferol pan fo angen.
 • Y gallu i deithio o fewn y DU a all gynnwys aros dros nos.
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol.
 • Profiad mewn rôl sy'n gysylltiedig â marchnata/hyrwyddo.
 • Profiad o wneud cyflwyniadau i grwpiau o wahanol feintiau.

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

 • Addysgwyd i lefel Gradd neu cyfatebol
 • 5 TGAU neu gymhwyster cyfatebol ar Radd C neu uwch, neu gyfwerth

Ein pecyn gwobrwyo cyfan

Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, gan godi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, yn ogystal â 12 gŵyl banc / diwrnod consesiynol
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon
 • Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Claire Brown, sbrown@cardiffmet.ac.uk  

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.

Location: Llandaff
Salary: £31,406 to £34,304 per annum, 5 A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 11th November 2021
Closes: 30th November 2021
Job Ref: 21REQ0001809
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge