Back to search results

Lecturer in British Sign Language

Pembrokeshire College

Location: Haverfordwest
Salary: £18.75 to £36.91 per hour
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 25th November 2021
Closes: 16th January 2022

Pembrokeshire College is looking for an enthusiastic individual to join our established Community Team to deliver Level 1 BSL courses

Salary Details:
Scale: ALS1-4 (£18.75- £22.13 per hour - without teaching qualification) MG1-UP1 (£23.87 - £34.33  per hour - with teaching qualification)
Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 (£35.59– £36.91 per hour)

Hours of Work:
2 – 4 taught hours per week during the course delivery period (dependent on number of learners enrolling/courses running)

Contract Type: Hourly Paid - Permanent

Qualifications:

  • It is essential to hold a minimum level 1 BSL qualification
  • It is desirable but not essential upon appointment to hold a Teaching Qualification e.g. PGCE or Award in Education and Training
  • If not held, the PGCE qualification may be required to be undertaken and achieved (supported by the College) whilst in post

You will be experienced in the use of British Sign Language and have knowledge and understanding of deaf culture.

We are looking for a flexible person to join our Community team and to deliver our two hour Level 1 courses for up to two sessions per week, one of which would be an evening class.  Although mainly based at the College, there may be an opportunity to deliver this course at other locations across the county of Pembrokeshire and online.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Sunday 16th January 2022

 

Darlithydd Iaith Arwyddion Prydain

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig i ymuno â'n Tîm Cymunedol sefydledig i gyflwyno cyrsiau BSL Lefel 1

Manylion Cyflog:       
Graddfa: ALS1-4 (£18.75- £22.13 yr awr - heb gymhwyster dysgu)
MG1-UP1 (£23.87 - £34.33 yr awr - gyda chymhwyster dysgu)  Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach UP2-UP3 (£35.59– £36.91 yr awr)

Oriau Gwaith: |
2 - 4 awr o ddysgu yr wythnos yn ystod cyfnod cyflwyno'r cwrs (yn dibynnu ar nifer y dysgwyr sy'n cofrestru/cyrsiau'n rhedeg)

Math o Gontract: Tâl fesul awr - Parhaol

Cymwysterau:

  • Mae'n hanfodol bod â chymhwyster BSL lefel 1 o leiaf
  • Mae'n ddymunol ond nid yw'n hanfodol wrth benodi eich bod yn meddu ar gymhwyster dysgu e.e. TAR neu Ddyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant
  • Os heb gymhwyster TAR, efallai y byd1932477 d yn ofynnol ymgymryd â'r cymhwyster hwn a’i gyflawni (gyda chefnogaeth y Coleg) tra yn y swydd

Bydd gennych brofiad o ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain a bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth o ddiwylliant byddar.

Rydym yn chwilio am berson hyblyg i ymuno â'n tîm Cymunedol ac i gyflwyno ein cyrsiau Lefel 1 dwy awr am hyd at ddwy sesiwn yr wythnos, a byddai un ohonynt yn ddosbarth nos. Er ei fod wedi'i leoli yn y Coleg yn bennaf, efallai y bydd cyfle i gyflwyno'r cwrs hwn mewn lleoliadau eraill ledled Sir Benfro ac ar-lein.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 16eg Ionawr 2022

 

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Pembrokeshire College

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge