Back to search results
Header Image

Enterprise Mentor Network Co-ordinator

Cardiff Metropolitan University - Research and Innovation Services - Centre for Entrepreneurship

Job Title: Enterprise Mentor Network Co-ordinator

School/Unit: Research and Innovation Services – Centre for Entrepreneurship

Location: Flexible – Llandaff Campus and working from home

Salary: Grade 5A/B, £31,406 - £34,304 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Fixed term for 2 years

We're delighted to have won two prestigious awards this year – the Times Higher Education UK University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The opportunity

The Centre for Entrepreneurship works to inspire, enable and support entrepreneurial activity across Cardiff Metropolitan University. The award-winning team provides a diverse range of materials, events, activities and, workshops which are designed to encourage and guide entrepreneurial students and graduates.

The Enterprise Mentor Network Co-ordinator will develop and maintain a formal mentoring network made up of students, alumni, entrepreneurs and entrepreneurial professionals. Working with the Centre for Entrepreneurship team you will recruit individuals to all roles within the network through a structured marketing campaign and a range of events and activities. You will co-ordinate a formal mentoring scheme, matching mentors with mentees, monitoring and reporting on the ongoing relationships.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties

 • You will Develop and manage a formal mentoring scheme for students and graduate entrepreneurs including the development and implementation of guidelines and principles.
 • Manage and grow a network of active and potential mentors made up of alumni and successful, entrepreneurial individuals.
 • Work with the Enterprise Champion and Business Advisors to identify students and graduates who will benefit from a mentoring experience.
 • Match mentors with mentees, taking into account the multiple factors which will affect a successful mentoring partnership.
 • Monitor mentor/mentee relationships, maintaining accurate records and producing regular reports which demonstrate the value of the mentoring scheme.
 • Organise events and activities which will promote the mentor network and to engage with the entrepreneurial ecosystem on a local, regional and national (UK) level.
 • Provide or co-ordinate training for mentors and mentees to maximise the effectiveness of the mentoring relationship.
 • Engage with the wider Enterprise Education ecosystem to share best practice, conducting and sharing simple research on the effectiveness of the programme.

What you’ll bring – essential experience & strengths

You will have a good knowledge of Enterprise and Entrepreneurship education as well as specific knowledge of the value of mentoring and personnel development.

You will have advanced communication and interpersonal skills and relevant experience in building and maintaining networks and relationships. Organising and hosting events is an important part of the role, and you will have a passion for persuasion and making people feel welcome.

You are likely to have an existing network of entrepreneurs and business connections and to be willing to expand this network outside of the University.

What you’ll have - essential qualifications

You will have a degree in any subject. Further relevant qualifications such as a postgraduate qualification in personnel development/human resources and/or a qualification in mentoring/coaching are desirable, but not essential.

Our total reward package

We have a range of great benefits for employees including:

Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time) or

Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions

Flexible and remote working opportunities

Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage

Access to all library facilities

Salary sacrifice schemes including cycle to work

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Steve Aicheler, Entrepreneurship Manager at saicheler@cardiffmet.ac.uk or for further information about working with us at our University please visit our recruitment website.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds. We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y Swydd: Cydlynydd Rhwydwaith Mentoriaid Menter

Ysgol / Uned: Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi – Canolfan Entrepreneuriaeth 

Lleoliad: Campws Llandaf, Caerdydd - gyda hyblygrwydd i weithio o gartref

Cyflog: 5A/B, £31,406 - £34,304 y flwyddyn

Oriau:37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Cyfnod penodol o ddwy flynedd o ddyddiad y  penodiad.

Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog eleni -  Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education a'r Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide. 

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae'r Ganolfan Entrepreneuriaeth yn gweithio i ysbrydoli, galluogi a chefnogi gweithgarwch entrepreneuraidd ar draws Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae'r tîm sydd wedi ennill gwobrau yn darparu ystod amrywiol o ddeunyddiau, digwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai sydd wedi'u cynllunio i annog ac arwain myfyrwyr a graddedigion entrepreneuraidd.

Bydd Cydgysylltydd y Rhwydwaith Mentoriaid Menter yn datblygu ac yn cynnal rhwydwaith mentora ffurfiol sy'n cynnwys myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, entrepreneuriaid a gweithwyr entrepreneuraidd proffesiynol. Gan weithio gyda thîm y Ganolfan Entrepreneuriaeth byddwch yn recriwtio unigolion i bob rôl o fewn y rhwydwaith drwy ymgyrch farchnata strwythuredig ac amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Byddwch yn cydlynu cynllun mentora ffurfiol, yn paru mentoriaid â mentoriaid, yn monitro ac yn adrodd ar y perthnasoedd parhaus.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

 • O dan arweiniad y Rheolwr Entrepreneuriaeth, datblygu a rheoli cynllun mentora ffurfiol ar gyfer myfyrwyr ac entrepreneuriaid graddedig gan gynnwys datblygu  gweithredu canllawiau ac egwyddorion.
 • Rheoli a thyfu rhwydwaith o fentoriaid gweithredol a darpar fentoriaid sy'n cynnwys cyn-fyfyrwyr ac unigolion llwyddiannus, entrepreneuraidd.
 • Gweithio gyda'r Hyrwyddwr Menter a Chynghorwyr Busnes i nodi myfyrwyr a graddedigion a fydd yn elwa o brofiad mentora.
 • Paru mentoriaid â mentoriaid, gan ystyried y ffactorau lluosog a fydd yn effeithio ar bartneriaeth fentora lwyddiannus.
 • Monitro perthnasoedd mentor/mentora, cadw cofnodion cywir a chynhyrchu adroddiadau rheolaidd sy'n dangos gwerth y cynllun mentora.
 • Trefnu digwyddiadau a gweithgareddau a fydd yn hyrwyddo'r rhwydwaith mentoriaid ac i ymgysylltu â'r ecosystem entrepreneuraidd ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol (DU).
 • Darparu neu gydlynu hyfforddiant i fentoriaid a mentoriaid er mwyn gwneud y mwyaf o effeithiolrwydd y berthynas fentora.
 • Ymgysylltu â'r ecosystem Addysg Menter ehangach i rannu arfer gorau, cynnal a rhannu ymchwil syml ar effeithiolrwydd y rhaglen.

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

Bydd gennych wybodaeth dda am addysg Menter ac Entrepreneuriaeth yn ogystal â gwybodaeth benodol am werth mentora a datblygu personél.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol uwch a phrofiad perthnasol o adeiladu a chynnal rhwydweithiau a pherthnasoedd. Mae trefnu a chynnal digwyddiadau yn rhan bwysig o'r rôl, a bydd gennych hoffter o berswadio a gwneud i bobl deimlo bod croeso iddynt.

Mae'n debygol y bydd gennych rwydwaith presennol o entrepreneuriaid a chysylltiadau busnes a’ch bod yn barod i ehangu'r rhwydwaith hwn y tu hwnt i'r Brifysgol.

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

Bydd gennych radd mewn unrhyw bwnc.  Mae cymwysterau perthnasol pellach megis cymhwyster ôl-raddedig mewn datblygu personél/adnoddau dynol a/neu gymhwyster mewn mentora/hyfforddi yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.

Ein pecyn gwobrwyo cyfan

Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys:

Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, gan godi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, yn ogystal â 12 gŵyl banc / diwrnod consesiynol

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael

Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon

Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Steve Aicheler, Rheolwr Entrepreneuriaeth, yn y saicheler@cardiffmet.ac.uk neu i gael rhagor o wybodaeth am weithio yn y Brifysgol ewch i'n gwefan recriwtio.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person  

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £31,406 to £34,304 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 12th January 2022
Closes: 31st January 2022
Job Ref: 22REQ0001893
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge