Back to search results
Header Image

Lecturer in Sport Performance Analysis

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Sport and Health Sciences

Location: Cyncoed Campus

2 positions available - 18.5 hours per week, and 37 hours per week. 3 year fixed term.

Job description

We're delighted to have recently won two prestigious awards – the Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships.

The opportunity 

Cardiff School of Sport & Health Sciences (CSSHS) has a global reputation for the quality of its teaching, research and innovation in the areas of sport and health sciences. Based across the Cyncoed and Llandaff campuses staff work in partnership with students, industry, health boards, sport national governing bodies and others to deliver employability focused education and impactful research. Research undertaken in the School has a strong applied base and CSSHS is home to several centres of excellence including the Centre for Health, Activity and Wellbeing, the Food Industry Centre, the Youth Physical Development Centre, and the Sport Coaching Hub.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Sport Performance Analysis or related area, and teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal duties and responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery BSc Sport Performance Analysis & MSc Performance Analysis and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for 

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.
 • A good honours degree.
 • Postgraduate qualification and or/ current and substantial performance analysis experience in a performance environment. 
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Mr Adam Cullinane at acullinane@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further Information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Lleoliad: Campws Cyncoed

2 swydd ar gael - 18.5 awr yr wythnos a 37 awr yr wythnos. Tymor cyfnod penodol o 3 blwyddyn.

Disgrifiad swydd

Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill dwy wobr fawreddog yn ddiweddar - Prifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2021 gan y Times Higher Education a Phrifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide. 

Os oes gennych chi hanes o gyflawniad sy’n dangos eich ymrwymiad, eich dawn a’ch brwdfrydedd i gyfrannu at ein cymuned ddysgu drwy addysgu rhagorol, ysgolheictod, ymchwil ac arloesedd, ynghyd â rhannu ein brwdfrydedd dros ein gwerthoedd a’n gweledigaeth, rydyn ni’n edrych ymlaen i dderbyn eich cais. Rydyn ni’n arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr a’u helpu i ddatblygu ein safle o ran ymchwil ac yn rhai a fydd yn gwella amrywiaeth ein prifysgol, ein cymuned a’n partneriaethau.

Y cyfle 

Mae gan Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd (YChGIC) enw da yn fyd-eang am ansawdd ei haddysgu, ei hymchwil a’i harloesedd ym meysydd chwaraeon a gwyddorau iechyd. Mae staff sydd wedi’u lleoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf yn gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, partneriaid diwydiant, byrddau iechyd, cyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol ac eraill i ddarparu addysg sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd ac ymchwil sy’n cael effaith. Mae gan ymchwil a wneir yn yr Ysgol sylfaen gymhwysol gref ac mae YChGIC yn gartref i sawl canolfan ragoriaeth gan gynnwys y Ganolfan Iechyd, Gweithgarwch a Lles, y Ganolfan Diwydiant Bwyd, y Ganolfan Datblygiad Corfforol Ieuenctid, a'r Ganolfan Hyfforddi Chwaraeon.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon neu faes cysylltiedig, a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at gyflawni BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon a’r MSc Dadansoddi Perfformiad a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd. 
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu AU neu gymhwyster cyfatebol.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.
 • Gradd anrhydedd dda.
 • Cymhwyster ôl-raddedig a/neu brofiad dadansoddi perfformiad cyfredol a sylweddol mewn amgylchedd perfformio.
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Mr Adam Cullinane, ar acullinane@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant cynhwysol iawn. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein staff. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb gynrychiolaeth digonol yn y sector addysg uwch.

Gwybodaeth Bellach
Darllenwch ein Pecyn Ymgeisydd neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £40,927 to £46,042 per annum
Hours: Full Time, Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 3rd August 2022
Closes: 31st August 2022
Job Ref: 22REQ0002183
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge