Back to search results

Technicians (x2 Positions)

Pembrokeshire College

Location: Pembrokeshire
Salary: £19,071 to £21,560 pro rata
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 16th September 2022
Closes: 28th September 2022

Pembrokeshire College is seeking to appoint two well organised, creative and enthusiastic technicians to work across within the established, busy curriculum area of Creative Arts and Industries.

x1 Position-based within Art & Design
x1 Position - based within Performing and Production Arts

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix. 

Hours of Work: 22.5 hours (3 days per week) worked over 38 term weeks (fractionalised posts are paid in equal amounts over 12 months and the pro rata holiday pay will be incorporated into the calculation)

Contract Type:    Salaried - Permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Qualifications:          

· You will hold a relevant qualification at minimum level 2.  It is however highly desirable to hold a relevant level 3 qualification.  If you do not currently hold a level 3 qualification, you will be supported to undertake and achieve this within a specified timescale.

· It is essential to hold a current First Aid Certificate.  If not currently held, you will be supported to undertake and achieve this within a specified timescale.

You will have an approachable manner and a can-do attitude, with the ability to work to a busy schedule and manage multiple projects. You will have excellent organisation and communication skills and maintain high standards of work and comply with HSE requirements.  You will be responsible for preparing and managing the use of performing arts areas, workshops, equipment and materials required for practical sessions.

As a Technician supporting Performing and Production Arts & Merlin Theatre, you will ideally have previous experience of working within a Theatre environment, specifically with rigging and running lighting  and sound.  You will support learners and staff for the University of Arts London programmes at level 1-3 as well as assisting and supporting activities and workshops.  Occasionally, you may be required to support the marketing team with technical support for internal and external bookings within the College’s Merlin Theatre.

As a Technician supporting Art & Design, you will ideally have knowledge of a wide range of art & design  areas and processes including photography and printmaking and be competent with handling 3D materials and tools . You will provide  support within studios, workshops and specialist learning activities. 

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Wednesday 28th September 2022

Mae Coleg Sir Benfro am benodi dau dechnegydd trefnus, creadigol a brwdfrydig i weithio ar draws maes cwricwlwm sefydledig, prysur y Celfyddydau Creadigol a Diwydiannau.

Technegwyr (x 2 Swydd)

x1 Swydd o fewn Celf a Dylunio
x1 Swydd o fewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Manylion Cyflog: £19,071 - £21,560 pro rata

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith: 22.5 awr (3 diwrnod yr wythnos) yn gweithio dros 38 wythnos tymhorau’r Coleg

(telir swyddi ffracsiynol mewn symiau cyfartal dros 12 mis a bydd y tâl gwyliau pro rata yn cael ei gynnwys yn y cyfrifiad)

Math o Gontract:   Cyflogedig - Parhaol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Cymwysterau:

· Bydd gennych gymhwyster perthnasol ar o leiaf lefel 2. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3 perthnasol. Os nad oes gennych gymhwyster lefel 3 ar hyn o bryd, fe'ch cefnogir i wneud hyn a'i gyflawni o fewn amserlen benodol.

· Mae'n hanfodol meddu ar Dystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol. Os nad oes gennych un ar hyn o bryd, cewch eich cefnogi i wneud hyn a'i gyflawni o fewn amserlen benodol.

Bydd gennych agwedd hawdd mynd atoch ac agwedd gallu gwneud, gyda'r gallu i weithio i amserlen brysur a rheoli nifer o brosiectau. Bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol a byddwch yn cynnal safonau gwaith uchel ac yn cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch. Byddwch yn gyfrifol am baratoi a rheoli'r defnydd o feysydd celfyddydau perfformio, gweithdai, offer a deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer sesiynau ymarferol.

Fel Technegydd sy’n cefnogi Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu a Theatr Myrddin, yn ddelfrydol bydd gennych brofiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd Theatr, yn benodol gyda rigio a rhedeg goleuo a sain. Byddwch yn cefnogi dysgwyr a staff ar gyfer rhaglenni Prifysgol Celfyddydau Llundain ar lefel 1-3 yn ogystal â chynorthwyo a chefnogi gweithgareddau a gweithdai. O bryd i’w gilydd, efallai y bydd gofyn i chi gefnogi’r tîm marchnata gyda chymorth technegol ar gyfer archebion mewnol ac allanol yn Theatr Myrddin yn y Coleg.

Fel Technegydd sy'n cefnogi Celf a Dylunio, yn ddelfrydol bydd gennych wybodaeth am ystod eang o feysydd a phrosesau celf a dylunio gan gynnwys ffotograffiaeth a gwneud printiau a byddwch yn gymwys i drin deunyddiau ac offer 3D. Byddwch yn darparu cefnogaeth o fewn stiwdios, gweithdai a gweithgareddau dysgu arbenigol.

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 28ain Medi 2022

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Pembrokeshire College

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge