Back to search results
Header Image

Senior Lecturer in Strategic and/or Project Management

Cardiff Metropolitan University

Location: Llandaff Campus

Contractual hours: 37

Job category/type: Academic

Job description

We're delighted to have recently won two prestigious awards – the Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships.

The opportunity

Cardiff School of Management Cardiff School of Management (CSM) is an ambitious, accredited provider of business and management education. State-of-the-art facilities on the Llandaff Campus provide an encouraging and creative learning environment, showcasing the School as a leading centre in the UK for Accounting, Economics and Finance; Business, Management and Law; Marketing and Strategy; and Tourism, Hospitality and Events Management. Staff are rightly proud of their significant contribution to regional regeneration and economic growth through teaching, enterprise work and applied research. 

The School is also proud of the role it plays in delivering programmes around the world. With over 10,000 students studying management programmes at our international TNE partners, the School makes a positive difference to the life chances of students and communities around the globe.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Strategic and Project Management or related area, and teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal duties and responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery of BA(Hons)Business Management Studies, MSc International Business Management, MSc Project Management and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework. 

What we are looking for 

 • An in-depth knowledge of specialist subject and professional area.
 • An in-depth understanding of pedagogy.
 • An in-depth understanding of research/enterprise and scholarly activity.
 • Ability to design, develop and deliver a range of programmes at various levels.
 • Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.
 • Ability to contribute to the achievement of the School Development Plan and the institutions strategic planning processes.
 • Ability to develop research objectives, prepare proposals, carry out independent research, referee and contribute to peer assessment.
 • Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. research projects, new courses, consultancy.
 • Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.
 • Experience of engaging in pedagogic and practitioner research.
 • A good honours degree.
 • Doctoral qualification.
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Niki Bolton, Head of Department Marketing and Strategy, at njbolton@cardiffmet.ac.uk or for further information about working with us at our University please visit our recruitment website.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities. 

 

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Strategol a/neu Prosiectau

Cyfeirnod y swydd: 22REQ0001993

Dyddiad postio: 16/09/2022

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 14/10/2022

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: £48,841 - £56,592 y flwyddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Full Time

Math/categori swydd: Academaidd

Disgrifiad swydd

Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill dwy wobr fawreddog yn ddiweddar - Prifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2021 gan y Times Higher Education a Phrifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide. 

Os oes gennych chi hanes o gyflawniad sy’n dangos eich ymrwymiad, eich dawn a’ch brwdfrydedd i gyfrannu at ein cymuned ddysgu drwy addysgu rhagorol, ysgolheictod, ymchwil ac arloesedd, ynghyd â rhannu ein brwdfrydedd dros ein gwerthoedd a’n gweledigaeth, rydyn ni’n edrych ymlaen i dderbyn eich cais. Rydyn ni’n arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr a’u helpu i ddatblygu ein safle o ran ymchwil ac yn rhai a fydd yn gwella amrywiaeth ein prifysgol, ein cymuned a’n partneriaethau.

Y cyfle

Mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn ddarparwr uchelgeisiol, achrededig o addysg busnes a rheoli. Mae cyfleusterau o’r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu calonogol a chreadigol, gan arddangos yr Ysgol fel canolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheoli a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau. Mae staff yn gwbl falch o'u cyfraniad sylweddol at adfywio rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol.

Mae'r Ysgol hefyd yn falch o'r rôl y mae'n ei chwarae wrth gyflwyno rhaglenni ledled y byd. Gyda dros 10,000 o fyfyrwyr yn astudio rhaglenni rheoli gyda'n partneriaid TNE rhyngwladol, mae'r Ysgol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gyfleoedd bywyd myfyrwyr a chymunedau ledled y byd.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Rheoli Strategol a Prosiect neu faes cysylltiedig, a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at ddarpariaeth ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at darpariaeth y BA (Anrh) Astudiaethau Rheoli Busnes, MSc Rheoli Busnes Rhyngwladol, MSc Rheoli Prosiect a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd. yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano 

 • Gwybodaeth fanwl am bwnc arbenigol a maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth fanwl o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil / arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.
 • Y gallu i ddylunio, datblygu a darparu ystod o raglenni ar wahanol lefelau.
 • Y gallu i adolygu dyluniad rhaglenni yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau lle bo hynny'n briodol.
 • Y gallu i gyfrannu at gyflawni'r Cynllun Datblygu Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliad.
 • Y gallu i ddatblygu amcanion ymchwil, paratoi cynigion, cynnal ymchwil annibynnol, dyfarnwr a chyfrannu at asesiad cymheiriaid.
 • Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu/gwella strategol ee prosiectau ymchwil, cyrsiau newydd, ymgynghoriaeth.
 • Y gallu i nodi (trwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) feysydd sydd angen perfformiad gwell e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.
 • Profiad o ddysgu AU neu gyfwerth.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.
 • Profiad o gymryd rhan mewn ymchwil addysgeg ac ymarferwyr.
 • Gradd anrhydedd da.
 • Cymhwyster doethuriaeth.
 • Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr, Niki Bolton, Pennaeth yr Adran Marchnata a Strategaeth, yn njbolton@cardiffmet.ac.uk neu i gael rhagor o wybodaeth am weithio yn y Brifysgol ewch i'n gwefan recriwtio.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant cynhwysol iawn. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein staff. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb gynrychiolaeth digonol yn y sector addysg uwch. 

Gwybodaeth bellach

Darllenwch ein Pecyn Ymgeisydd neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £48,841 to £56,592 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 23rd September 2022
Closes: 14th October 2022
Job Ref: 22REQ0001993
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge