Back to search results
Header Image

Head of Legal Services

Bangor University - Governance Services

Head of Legal Services

(Ref: BU03022)

Salary: £53,353 - £61,823 p.a. (Grade 9)

Bangor University are seeing to appoint a Head of Legal Services on a full-time permanent basis who will work as part of the Governance Services team. This in-house commercial solicitor role will see the role holder handle an interesting spread of work. including commercial contracts, student, property and governance matters. The University is looking for an established commercial lawyer who is able to provide well rounded advice. Establishing a good working relationship with key stakeholders in the University as well as external advisers is essential, and some experience of working with Higher Education Institutions is desirable.

The successful candidate will be an England and Wales qualified Solicitor with a current practising certificate from the Law Society, with at least 4/5 years PQE. The role holder will have experience of providing risk based, efficient and pragmatic legal advice and guidance on a range of issues to the Executive, senior management and staff across the University, as well as instructing external legal advisors as appropriate.

The ability to communicate through the medium of Welsh is essential for this post.

The successful applicant will be required to commence in post as soon as reasonably possible. This role will be located on campus at Bangor. Through the University's Dynamic Working framework, there will also be the option to spend some time working remotely (although remaining in the UK) to support work life balance, which will be discussed further with candidates at interview.

Applications will also be considered to carry out this role on a part-time or job share basis

For further details and an informal discussion about the post, potential applicants are encouraged to contact Gwenan Hine, Deputy Secretary and Head of Governance Services, (01248 382413, gwenan.hine@bangor.ac.uk).

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865

Closing date for applications:04 October 2022

Committed To Equal Opportunities

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

(Cyf: BU03022)

Cyflog: £53,353 - £61,823 y flwyddyn (Graddfa 9)

 

Mae Prifysgol Bangor yn awyddus i benodi Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol ar sail barhaol, llawn amser a fydd yn gweithio fel rhan o dîm y Gwasanaethau Llywodraethu. Bydd y swydd cyfreithiwr masnachol fewnol hon yn gweld deiliad y swydd yn ymdrin ag amrywiaeth ddiddorol o waith, gan gynnwys contractau masnachol, materion myfyrwyr, eiddo a llywodraethu ar gyfer y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn chwilio am gyfreithiwr masnachol sefydledig sy'n gallu darparu cyngor cyflawn. Mae sefydlu perthynas waith dda gyda rhanddeiliaid allweddol yn y Brifysgol yn ogystal ag ymgynghorwyr allanol yn hanfodol, ac mae peth profiad o weithio gyda Sefydliadau Addysg Uwch yn ddymunol.

Bydd yr ymgeisydd yn Gyfreithiwr cymwysedig yng Nghymru a Lloegr gyda thystysgrif ymarfer gyfredol gan Gymdeithas y Cyfreithwyr, gydag o leiaf 4/5 mlynedd o brofiad ôl-gymhwyso. Bydd deiliad y swydd a phrofiad o ddarparu cyngor arbenigol sy’n seiliedig ar risg, ac yn effeithlon a phragmatig ar ystod o faterion, i'r Pwyllgor Gweithredu, uwch reolwyr a staff ar draws y Brifysgol, yn ogystal a chyfarwyddo ymgynghorwyr cyfreithiol allanol fel y bo'n briodol.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted ag sydd yn rhesymol bosib.  Byddwch yn gweithio ar y campws ym Mangor. Trwy fframwaith Gweithio Deinamig y brifysgol, bydd dewis hefyd i dreulio peth amser yn gweithio o bell (ond rhaid aros yn y Deyrnas Unedig) i gynnal cydbwysedd bywyd a gwaith. Trafodir hyn ymhellach gydag ymgeiswyr yn y cyfweliad.

Ystyrir ceisiadau hefyd i wneud y swydd yn rhan amser neu rannu swydd

I gael manylion pellach a sgwrs anffurfiol am y swydd, anogir darpar ymgeiswyr i gysylltu â Gwenan Hine, Dirprwy Ysgrifennydd a Phennaeth y Gwasanaethau Llywodraethu, (01248 382413, gwenan.hine@bangor.ac.uk)

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865

Dyddiad cau ceisiadau: 4 Hydref 2022.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Location: Bangor
Salary: £53,353 to £61,823 p.a. (Grade 9)
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 23rd September 2022
Closes: 4th October 2022
Job Ref: BU03022
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Bangor University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge