Back to search results

Higher Education Manager

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £50,641 to £55,032 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 25th January 2023
Closes: 8th February 2023
Job Ref: JAN20235623

Fixed-term, until Feburary 2024, potential to extend to 18 months.

An exciting opportunity has become available for a HE Manager at Gower College Swansea, to lead strategic developments in line with its new Higher Education Strategy. This role will be key in driving the growth of the employability focused Higher Education offer at the College. This is to cover the secondment of our current HE Manager. Secondments will be considered.

It comes at a particularly interesting time, both for the College and for the HE in FE sector with new developments over the next few years such as the Commission for Tertiary Education and Research (CTER).  This will provide many opportunities and this role will be vital to placing the College in the best possible position to maximise its positive impact through its level 4 plus provision, amid the changing landscape of Post Compulsory Education and Training (PCET) in Wales.  As part of this, the College is looking to develop new delivery models including micro credential along with new subject areas such as Additional Learning Needs (ALN) and Construction, along with new partnerships.

Partnership and collaborative working with stakeholders such as partner Universities is a key, and a rewarding aspect of this role. It also provides an outstanding opportunity to lead, and develop, positive partnerships within and outside of Wales.  The College is proud of the outstanding learner experience it provides to Higher Education students at the College and the role of HE Manager is critical to ensure that this is maintained and enhanced.

This cross-college role, which includes managing the dedicated central HE Team, provides the opportunity to work with every faculty and commercial area of the College, including alignment of teaching and learning, the learner journey and quality for all of its higher level provision.  This role requires experience of leadership, partnership working and developing responsive, employability focused, curriculum along with the energy, skills and passion to drive forward this key strategic objective for the College.   We are committed to the ongoing development of all our staff and we will support your future development as part of this role. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government/Teachers Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

AttachmentsHigherEducationManager-JDP...

 

Rheolwr Addysg Uwch

Cyfnod Penodol, tan Chwefror 2024.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Reolwr AU ymuno â Choleg Gwyr Abertawe i arwain datblygiadau strategol yn unol â’i Strategaeth Addysg Uwch newydd. Bydd y rôl yn cynnwys hybu twf yn ein darpariaeth Addysg Uwch sy’n ymwneud â Chyflogadwyedd. Swydd i bara 18 mis yw hon i bontio cyfnod secondiad ein Rheolwr HE presennol.

Mae’r swydd hon yn cael ei hysbysu yn ystod cyfnod diddorol iawn i’r Coleg ac i’r sector AU mewn AB, wrth i ni weld datblygiadau newydd yn dod i rym megis Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY). Bydd hyn yn cynnig sawl cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus. Mae’r rôl hon yn hanfodol i roi’r Coleg yn y sefyllfa orau posib i wneud gwahaniaeth positif drwy ein darpariaeth ‘Level 4-plus’, wrth i ni weld newidiadau parhaus mewn perthynas ag Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) yng Nghymru.

Mae’r gallu i ffurfio partneriaethau a chydweithio â rhanddeiliaid megis Prifysgolion partner yn rhan hanfodol a gwerth chweil o’r rôl hon. Bydd y swydd hefyd yn cynnig cyfle i arwain a meithrin partneriaethau positif yng Nghymru a thu hwnt i’r ffin. Mae’r Coleg yn falch iawn o’r profiad dysgwr rhagorol y mae’n ei ddarparu i fyfyrwyr Addysg Uwch y Coleg, ac mae’r rôl Rheolwr AU yn hanfodol i sicrhau bod hyn yn cael ei gynnal a’i wella.

Mae’r rôl traws-golegol hon, sy’n cynnwys rheoli’r Tîm AD Canolog, yn cynnig cyfle i weithio gyda phob cyfadran a maes masnachol y Coleg, gan gynnwys alinio dysgu ac addysgu, profiad y dysgwr ac ansawdd ei holl ddarpariaeth lefel uwch. Bydd angen i ymgeiswyr feddu ar brofiad o arwain, gweithio mewn partneriaeth, datblygu cwricwlwm cyflogadwyedd ymatebol, ynghyd â meddu ar sgiliau ac angerdd am yrru’r amcan strategol hwn yn ei flaen. Rydym yn ymrwymedig i ddatblygiad parhaus ein holl staff a byddwn yn cefnogi eich datblygiad fel rhan o’r rôl hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Benefits:
37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

AttachmentsHigherEducationManager-JDP...

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge