Back to search results
Header Image

Research Associate, Speech, Language and Communication

Cardiff Metropolitan University

Job Description Research Associate, Speech, Language and Communication - Welsh Medium - English.pdf

Job Description Research Associate, Speech, Language and Communication - Welsh Medium - Welsh.pdf

Location: Llandaff Campus

Package: 37 hours per week. Fractional contracts would be considered.

Job category/type: Research

Job description

The opportunity

We encourage applications from NHS professionals who are interested in secondment opportunity.

You will work on the Welsh Government funded project for the development and evaluation of a bilingual surveillance tool of early speech, language and communication development in children in Wales. 

You will be responsible for collection of substantial data, including assessment of speech, language and communication skills in Welsh and English and participant recruitment. You will work closely with the Project Manager and Senior Research Associate. Welsh language is essential for this role.

The data collection areas are likely to be Gwynedd, Carmarthenshire and the South-East Wales area. Fractional contracts would be considered to allow you to complete data collection over a smaller geographical area e.g. North Wales or South Wales only. A full-time post-holder would be required to complete data collection across all designated areas.

This is an exciting opportunity for anyone with an interest in supporting children to reach their potential in the Early Years to contribute to a research project with far reaching outcomes for Welsh-speaking children and their families.

What we are looking for

 • Excellent Welsh Language skills, both written and oral.
 • Strengths in building rapport with young children, parents and practitioners.
 • Ability to accurately follow assessment protocols and record data accurately.
 • Ability to contribute to the dissemination of research findings, co-author research reports and publications on the research conducted as part of the project. 

Why join Cardiff Metropolitan University?

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

Our Speech, Language and Communication Research team has a strong reputation across Wales for delivering high quality and impactful research to enable an excellent experience for both students and staff. We believe our employees are our biggest asset and we see investing in talent as vital to sustainable growth and success.

Example 3: As part of our research, we work very closely with funding partners, clinics and other universities therefore providing you with the opportunity to collaborate with industry leaders. Through our connections with Universities across Wales, we are also supporters of a collaborative approach to research, helping us to develop the services we support.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 35 days plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity, please contact Dr Rhonwen Lewis, at rholewis@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Cydymaith Ymchwil, Cyfrwng Cymraeg

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002832

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 24/06/2024

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: £38,205 - £42,977 y flwyddyn

Pecyn: Llawn amser (bydd contractau ffracsiynol yn cael eu hystyried)

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser

Math/categori swydd: Ymchwil

Disgrifiad swydd: Y cyfle

Rydym yn annog ceisiadau gan weithwyr proffesiynol y GIG sydd â diddordeb mewn cyfle secondiad.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu offeryn monitro datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar mewn plant yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gasglu data sylweddol, gan gynnwys asesu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg a recriwtio cyfranogwyr. Byddant yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Prosiect a’r Uwch Gydymaith Ymchwil. Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Dyma’r ardaloedd casglu data tebygol: Gwynedd, Sir Gaerfyrddin, ardal De-ddwyrain Cymru. Byddai contractau ffracsiynol yn cael eu hystyried i ganiatáu i ddeiliad y swydd casglu data dros ardal ddaearyddol lai e.e. Gogledd Cymru neu Dde Cymru yn unig. Byddai'n ofynnol i ddeiliad swydd llawn amser gasglu data ar draws pob ardal dynodedig.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi plant i gyrraedd eu potensial yn y Blynyddoedd Cynnar i gyfrannu at brosiect ymchwil gyda chanlyniadau pellgyrhaeddol i blant Cymraeg eu hiaith a'u teuluoedd.

Beth rydym yn chwilio amdano

 • Sgiliau iaith Gymraeg ardderchog, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Cryfderau mewn meithrin perthynas â phlant, rhieni ac ymarferwyr.
 • Y gallu i ddilyn protocolau asesu a chofnodi data yn gywir.
 • Y gallu i gyfrannu at ledaenu canfyddiadau ymchwil, adroddiadau ymchwil cyd-awdur a chyhoeddiadau ar yr ymchwil a gynhaliwyd fel rhan o'r.

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet a’r brifysgol orau yng Nghymru yn yr Arolwg Hynt Graddedigion.

Mae gan ein tîm Ymchwil Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu enw da ledled Cymru am ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ac sy'n cael effaith er mwyn rhoi profiad rhagorol i fyfyrwyr a staff. Credwn mai ein gweithwyr yw ein caffaeliad mwyaf ac ystyriwn fod buddsoddi mewn talent yn hanfodol i dwf cynaliadwy a llwyddiant.

Fel rhan o'n hymchwil, rydym yn gweithio'n agos iawn gyda phartneriaid ariannu, clinigau a phrifysgolion eraill, gan roi cyfle i chi gydweithio ag arweinwyr diwydiant.

Trwy ein cysylltiadau â Phrifysgolion ledled Cymru, rydym hefyd yn cefnogi dull cydweithredol o ddysgu, sy’n ein helpu i ddatblygu'r gwasanaethau a gefnogir gennym.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiynol (pro rata os yn rhan-amser).
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau rhagorol sy'n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Mynediad am ddim i deuluoedd at ein darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Health Assured.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Dr Rhonwen Lewis, ar rholewis@cardiffmet.ac.uk 

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl. 

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £38,205 to £42,977 p.a.
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 3rd June 2024
Closes: 24th June 2024
Job Ref: 23REQ0002832
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge