Back to search results

Casual Recreation Assistant (Sports Centre)

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £12 per hour
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 10th June 2024
Closes: 20th June 2024
Job Ref: JUN20245543

The Role:

The Sports Centre has an exciting opportunity for a Casual Recreation Assistant to join their enthusiastic and hard-working team. The successful candidate will work around 5-10 hours per week over a weekend in a fun and enjoyable role.

Under the guidance of the Duty Supervisor and Manager, you will be responsible for the effective operation of the Sports Centre based on our vibrant Tycoch campus. 

Your role will require you to supervise children’s parties, coach activities and conduct gym inductions. You will set up and de-rig equipment and carry out housekeeping duties to include cleaning and security. 

 • £12.00 per hour 
 • You will have no fixed working hours, and will work on an ad hoc basis
 • You will be paid a month in arrears e.g. any hours that you work in June, will be paid in July, and so forth.

About you:

You will possess 5 GCSE’s Grade A-C or equivalent and excellent customer service skills. A Sports Coaching Certificate is desirable as is a First Aid Qualification. 

If you believe you have the right skills to join the team we would love to hear from you!

Benefits for you:

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Cynorthwyydd Hamdden (Canolfan Chwaraeon)  

Cyfeirnod: JUN20245546

Cynorthwyydd Hamdden (Canolfan Chwaraeon)

Y rôl:

Dyma gyfle gwych i Gynorthwyydd Hamdden ymuno â thîm brwdfrydig ac egnïol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio tua 5-10 awr yr wythnos dros benwythnos mewn rôl hwyliog a phleserus.

Dan arweiniad y Rheolwr a’r Goruchwyliwr Dyletswydd, byddwch yn gyfrifol am weithredu’r Ganolfan Chwaraeon sydd wedi’i leoli ar gampws bywiog Tycoch.

Bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys goruchwylio partïon plant (wrth redeg), hyfforddi gweithgareddau a chynnal sesiynau cyflwyno i’r gampfa. Byddwch hefyd yn gosod ac yn datod offer, yn ogystal â chyflawni dyletswyddau cadw ty megis glanhau a diogelwch. 

 

 • £12.00 yr awr 
 • Ni fydd gennych oriau gwaith penodol, a byddwch yn gweithio ar sail ad hoc
 • Byddwch yn cael eich talu mewn ôl-daliadau e.e. byddwch yn derbyn tâl am yr oriau a weithiwyd ym mis Mai ym mis Mehefin, ac yn y blaen.


Amdanoch chi:

Bydd gennych 5 cymhwyster TGAU (graddau A-C) neu’r cyfwerth a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae tystysgrif hyfforddi chwaraeon yn ddymunol yn yr un modd â chymhwyster cymorth cyntaf. 

Os ydych chi’n credu eich bod yn meddu ar y sgiliau uchod, cysylltwch â ni!

 Buddion:

 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Mynediad at driniaethau holistaidd a chyflenwol
 • Parcio am ddim
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge