Back to search results

Tutor/Assessor in Business & Accountancy

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £14,175 to £15,601 pa
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 14th June 2024
Closes: 27th June 2024
Job Ref: JUN20245112

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The post involves reviewing progress of Accountancy learners upon their apprenticeship programme.  The postholder will have a professional approach and be able to effectively organise and communicate with key employers, learners and Accountancy lecturing team having current knowledge of the industry and be able to undertake duties to a high standard.

 • Part time (18.5 hours per week)
 • Permanent
 • £14,175 - £15,601 per annum
 • Sketty Hall Campus

Key Responsibilities:

 • Carry out timely and regular progress reviews with learners, monitoring their attendance and progress against targets upon their apprenticeship programme.
 • Reporting and coordinating the communication of learner progress between the Accountancy team, the apprentice and their employer.
 • Work with external employers to maintain and develop professional relationships ensuring that our Accountancy provision meets their training needs within the apprenticeship.

About you:

 • Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification
 • Commercial knowledge, experience and understanding of industry, including training needs.
 • Prepared to visit employers over a wide geographical area

Benefits for you:

 • 28 days (pro rata) annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

 

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

If you do not hold an assessing qualification, Gower College Swansea are proud to offer support and guidance to successful candidates to achieve their award / certificate in assessing under the TAQA qualifications framework. This is achieved via the college’s in house continuous professional development facility. More information: https://www.gcs.ac.uk/courses

If you hold a D32/D33/A1 Assessor award qualification, we would love to hear from you! These are still valid and recognised qualifications. Gower College Swansea are able to offer update training to successful candidates to refresh your assessor qualification.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Tiwtor/Asesydd Busnes a Chyfrifeg  

Cyfeirnod: JUN20246580

Tiwtor/Asesydd Busnes a Chyfrifeg

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Asesu ac adolygu cynnydd dysgwyr Cyfrifeg ar ôl iddynt gwblhau eu rhaglen prentisiaeth.  Bydd gan ddeiliad y swydd ymagwedd broffesiynol a’r gallu i drefnu a chyfathrebu’n effeithiol â chyflogwyr allweddol, dysgwyr a’r tîm darlithio cyfrifeg. Bydd hefyd yn meddu ar wybodaeth am y diwydiant a’r gallu i gyflawni dyletswyddau i safon uchel.

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynnal adolygiadau cynnydd amserol a rheolaidd, monitro eu presenoldeb a’u cynnydd yn erbyn targedau ar eu rhaglen prentisiaeth.
 • Adrodd a chydlynu gwybodaeth am gynnydd y dysgwr rhwng y tîm Cyfrifeg, y prentis a’r cyflogwr.
 • Gweithio gyda chyflogwyr allanol i gynnal a datblygu cysylltiadau proffesiynol gan sicrhau bod ein darpariaeth Cyfrifeg yn ateb eu hanghenion hyfforddi o fewn y brentisiaeth.

Amdanoch chi:

 • Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg
 • Gwybodaeth fasnachol, profiad a dealltwriaeth o’r diwydiant, gan gynnwys anghenion hyfforddi.
 • Parodrwydd i ymweld â chyflogwyr dros ardal ddaearyddol eang

Buddion:

 • 28 (pro rata) diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw.

Os nad oes gennych gymhwyster asesu, gall Coleg Gwyr Abertawe gynnig cymorth ac arweiniad i ymgeiswyr llwyddiannus fel y gallant ennill dyfarniad/tystysgrif dan fframwaith TAQA. Cyflawnir hyn trwy ein cyfleuster datblygiad proffesiynol. Dysgwch ragor: https://www.gcs.ac.uk/cy/cyrsiau 
Os ydych chi’n meddu ar gymhwyster neu ddyfarniad Asesu D32/D33/A1, cysylltwch â ni! Mae’r rhain yn gymwysterau dilys a chydnabyddedig. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn gallu cynnig hyfforddiant gloywi i ymgeiswyr llwyddiannus er mwyn i chi ddiweddaru eich cymhwyster asesu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge