Back to search results

Hourly Paid Lecturer - Motor Vehicle

Gower College Swansea

Location: Gorseinon
Salary: £16.62 to £32.71 per hour, depending on qualifications and experience
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 17th June 2024
Closes: 26th June 2024

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

 • 3 hours per week (Tuesdays)
 • Fixed term until 31st August 2025
 • £16.62 - £32.71 per hour, depending on qualifications and experience
 • Gorseinon Campus

Key Responsibilities:

 • Plan, prepare, and teach across a range of courses ensuring schemes/records of work, assignment schedules, are appropriate
 • Ensure teaching and learning strategies and teaching materials are planned as well as accessible to meet the varied needs of all learners
 • Assess and monitor learner progress, including the setting of targets,  maintaining records of work and achievement in line with internal and external schedules/ criteria and college targets
 • Promote and encourage positive student behaviour in accordance with the College values both in the classroom and wider college environment.

About you:

 • Professional qualification or degree in relevant area or equivalent
 • Teaching/Training qualification or be prepared to work towards and/or knowledge of embedding Key Skills into the relevant curriculum
 • Ability to deliver Courses Levels 1-3
 • Experience within the Motor Vehicle sector
 • Excellent organisational skills.

Benefits for you:

 • 46 days pro rata annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23.68% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Full-Time Equivalent Salary: £24,049 - £47,331 per annum dependent on qualifications and experience.

 Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

 • 3 awr yr wythnos (dydd Mawrth)
 • Dros Dro tan 31/08/25
 • £16.62 - £32.71 yr awr yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.
 • Campws Gorseinon

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu ar draws amrywiaeth o gyrsiau gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a safonau'r corff dyfarnu.
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr
 • Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw cofnodion o waith a chyflawniad yn unol ag amserlenni/meini prawf mewnol ac allanol a thargedau'r Coleg.
 • Hyrwyddo ac annog ymddygiad cadarnhaol myfyrwyr yn unol â gwerthoedd y Coleg yn yr ystafell ddosbarth ac yn amgylchedd y Coleg yn gyffredinol.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster proffesiynol neu radd gyntaf mewn maes perthnasol neu'r cyfwerth
 • Cymhwyster addysgu/hyfforddi neu fod yn barod i weithio tuag at ei ennill a/neu wybodaeth o gorffori Sgiliau Allweddol yn y cwricwlwm perthnasol.
 • Gallu addysgu cyrsiau Lefelau 1-3
 • Profiad o weithio ym maes Cerbydau Modur
 • Sgiliau trefnu ardderchog

Buddion:

 • 46 pro rata diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £24,049 - £47,331 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge