Back to search results
Header Image

Careers Coach (Widening Success)

Cardiff Metropolitan University

Job Description Careers Coach (Widening Success) - English.pdf

Job Description Careers Coach (Widening Success) - Welsh.pdf

Location: Cyncoed and Llandaff Campus 

Package: Fixed-term contract until 31st July 2025

Contractual hours: 29.6

Job category/type: Admin/Managerial

Job description

The opportunity

This is a key post that will contribute to the ambitions of Cardiff Metropolitan University’s Strategy 2030. The Careers Coach will work as part of the HEFCW funded careers team (Widening Success), who are responsible for delivery of the 2024/25 Targeted Employability Support Scheme business plan. The role will deliver a comprehensive suite of careers and employability services tailored to students and graduates who may face additional barriers to skills development and work opportunities. 

This role will be aligned to Cardiff School of Education and Social Policy (CSESP). As our Careers Coach, you will support students studying CSESP programmes and work closely with other professional services staff and academics to deliver a range of quality employability initiatives. More information on CSESP can be found via this link: Cardiff School of Education - Cardiff Metropolitan University - Study Education & Humanities.

What we are looking for

 • Degree educated or equivalent.
 • Good knowledge of the local and national graduate labour market and its skills base.
 • An understanding of the barriers to employability faced by certain groups of students and subsequent support needs.
 • An understanding of how technology can be used to support the acquisition of employability skills.
 • Ability to deliver effective 1:1 appointments related to careers and employability to a range of clients.
 • Interpersonal and relationship building skills.
 • Influencing skills with the ability to inspire others to take action.
 • Ability to explain complex issues clearly to a range of clients and colleagues both verbally and in writing.
 • Teaching or training skills, with ability to create and deliver career-related content in large and small group settings.
 • Solution-focussed and pro-active in problem-solving.
 • Strong written communication skills with a keen eye for detail and ability to analyse data.
 • Passionate about delivering high standards of work and committed to continuous quality improvement.
 • Intermediate skills across the MOS suite.
 • Experience coaching individuals on a 1:1 basis.
 • Experience of working in a careers or employability related environment.
 • Experience of working with individuals or groups who have faced additional barriers to personal growth and development.
 • Experience of developing and maintaining relationships with a range of stakeholders, including senior members of staff.

Why join Cardiff Metropolitan University?

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Laura Stutins, Widening Success Coordinator, at lstutins@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Hyfforddwr Gyrfaoedd (Ehangu Llwyddiant)

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002844

Dyddiad postio: 10/07/2024

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 31/07/2024

Lleoliad: Campws Cyncoed a Llandaf

Cyflog: Gradd 5A/B, £33,966 - £37,099 y flwyddyn pro rata

Pecyn: Tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2025

Oriau cytundebol: 29.6

Sail: Rhan Amser

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Disgrifiad swydd: Y cyfle

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Strategaeth 2030 Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd yr Hyfforddwr Gyrfaoedd yn gweithio fel rhan o'r tîm gyrfaoedd a ariennir gan CCAUC (Ehangu Llwyddiant), sy'n gyfrifol am gyflawni cynllun busnes Cynllun Cymorth Cyflogadwyedd wedi'i Dargedu 2024/25. Bydd y rôl yn darparu cyfres gynhwysfawr o wasanaethau gyrfaoedd a chyflogadwyedd wedi'u teilwra i fyfyrwyr a graddedigion a allai wynebu rhwystrau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chyfleoedd gwaith.

Bydd yr Hyfforddwr Gyrfaoedd yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion trwy ystod o ymyriadau, gan gynnwys apwyntiadau hyfforddi un-i-un a gweithdai grŵp. Mae'r rôl yn cydweithio ag academyddion a staff gwasanaethau proffesiynol i hyrwyddo gwaith y tîm, cynhyrchu cyfeiriadau myfyrwyr, a nodi cyfleoedd i wella addysg gyrfaoedd a chyflogadwyedd ar draws y brifysgol, gan gefnogi gwella canlyniadau lefel graddedig yn y pen draw.

Beth rydym yn chwilio amdano

 • Gradd neu brofiad cyfatebol.
 • Gwybodaeth dda o'r farchnad lafur i raddedigion lleol a chenedlaethol a'i sylfaen sgiliau.
 • Dealltwriaeth o'r rhwystrau i gyflogadwyedd a wynebir gan grwpiau penodol o fyfyrwyr ac anghenion cymorth dilynol.
 • Dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio technoleg i gefnogi caffael sgiliau cyflogadwyedd.
 • Y gallu i ddarparu apwyntiadau 1:1 effeithiol sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd a chyflogadwyedd i ystod o gleientiaid.
 • Sgiliau rhyngbersonol a meithrin perthnasau.
 • Dylanwadu ar sgiliau gyda'r gallu i ysbrydoli eraill i weithredu.
 • Y gallu i egluro materion cymhleth yn glir i ystod o gleientiaid a chydweithwyr ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Sgiliau addysgu neu hyfforddi, gyda'r gallu i greu a darparu cynnwys sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd mewn lleoliadau grŵp mawr a bach.
 • Yn canolbwyntio ar ddatrysiadau ac yn rhagweithiol wrth ddatrys problemau.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig cryf gyda llygad craff am fanylion a'r gallu i ddadansoddi data.
 • Yn angerddol am gyflawni safonau gwaith uchel ac wedi ymrwymo i wella ansawdd yn barhaus.
 • Sgiliau canolradd ar draws y gyfres MOS.
 • Profiad o hyfforddi unigolion ar sail 1 i 1.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd neu gyflogadwyedd.
 • Profiad o weithio gydag unigolion neu grwpiau sydd wedi wynebu rhwystrau ychwanegol i dwf a datblygiad personol.
 • Profiad o ddatblygu a chynnal perthnasoedd ag amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys uwch aelodau o staff

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet a’r brifysgol orau yng Nghymru yn yr Arolwg Hynt Graddedigion.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, yn codi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiynol (pro rata os yn rhan-amser).
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau rhagorol sy'n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Mynediad am ddim i deuluoedd at ein darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Health Assured.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Laura Stutins, Cydlynydd Ehangu Llwyddiant, ar lstutins@cardiffmet.ac.uk

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth
Darllenwch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £33,966 to £37,099 per annum pro rata. Grade 5 A/B
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 10th July 2024
Closes: 31st July 2024
Job Ref: 23REQ0002844
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge