Principal Marketing Officer: Campaigns

University of Wales, Trinity Saint David

The Principal Marketing Officer: Campaigns is a key role in the planning, development and delivery of agreed aspects of the marketing and student recruitment activities for all campuses of the University, and will lead on all Welsh language marketing campaigns across the University.

This role will involve assisting with the leadership of the Marketing Campaigns Team. Assisting with the leadership of the Marketing Campaigns Team will involve specific responsibility for the Welsh language provision of the writing, editing and proof-reading of recruitment publications and web-based recruitment material, paying particular attention to detail and ensuring that distribution is targeted and fit for purpose.

In order to undertake the level of liaison and networking integral to the role, excellent interpersonal skills will be essential, as well as a recognition of the importance and relevance of demonstrating confidentially and diplomacy. A professional approach will be vital at all times, and the ability to adapt the style of communication and content in order to deal with the different groups / individuals.

This role will involve an element of widening access and community engagement activity, as directed by the line manager.

This role will involve significant communication both written and orally via the medium of Welsh and English, and therefore excellent Welsh and English language skills will be required.

Closing date: 27th September 2017, 5pm

For further information about the position and an application form, visit the University's website: http://www.uwtsd.ac.uk/jobs/ or alternatively contact the Human Resources Department on 01267 676842 or humanresources@uwtsd.ac.uk

 

Please note: in order to apply and be considered for the post you will need to complete an application form, as CVs are only accepted as supporting documents to a completed form.

Prif Swyddog Marchnata: Ymgyrchoedd

Llawn Amser, dros gyfnod Mamolaeth

Cyflog: £29,799 - £33,518 y flwyddyn

Campws Abertawe

Cyfeirnod y Swydd:   00602

Mae’r Prif Swyddog Marchnata: Ymgyrchoedd yn rôl allweddol o ran cynllunio, datblygu a chyflawni agweddau a gytunwyd ar y gweithgareddau marchnata a recriwtio myfyrwyr ar gyfer holl gampysau’r Brifysgol, a bydd yn arwain ar yr holl ymgyrchodd marchnata yn y Gymraeg ar draws y Brifysgol.

Bydd y rôl hon yn cynnwys cynorthwyo gyda’r gwaith o arwain y Tîm Ymgyrchoedd Marchnata. Bydd cynorthwyo gyda’r gwaith o arwain y Tîm Ymgyrchoedd Marchnata yn cynnwys cyfrifoldeb penodol am y ddarpariaeth yn y Gymraeg yng nghyswllt ysgrifennu, golygu a darllen proflenni cyhoeddiadau recriwtio a deunydd recriwtio ar y we, gan roi sylw penodol i fanylion a sicrhau bod y dosbarthu wedi’i dargedu ac yn addas i’r diben.

Er mwyn cynnal y lefel o gysylltu a rhwydweithio sy’n hanfodol i’r rôl, bydd sgiliau rhyngbersonol ardderchog yn hanfodol, ynghyd â chydnabyddiaeth o bwysigrwydd a pherthnasedd arddangos cyfrinachedd a sensitifrwydd. Bydd ymagwedd broffesiynol yn hanfodol bob amser, a’r gallu i addasu arddull y cyfathrebu a’r cynnwys er mwyn delio â’r grwpiau / unigolion gwahanol.

Bydd y rôl hon yn cynnwys elfen o weithgarwch ehangu mynediad ac ymgysylltu cymunedol, o dan gyfarwyddyd y rheolwr llinell.

Bydd y rôl hon yn cynnwys cyfathrebu sylweddol yn ysgrifenedig ac ar lafar drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac felly bydd angen sgiliau iaith rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau:  27 Medi 2017, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: http://www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.