Back to search results

Management Accountant

Cardiff Metropolitan University - Finance

Location: Cardiff
Salary: £44,992 to £52,132 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 3rd October 2018
Closes: 1st November 2018
Job Ref: DF028XX

Location: Llandaff Campus 

Hours: 37 hours per week

Accountable to: Assistant Director of Finance

This job description is indicative, not prescriptive, and the balance of duties will be in accordance with the contract of employment.

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.  To support the Director of Finance in all aspects of Management Accounting; to support the budget process; to assist in the further development of the resource allocation methodology and programme costing methodology.

To act as a business partner with senior colleagues in the academic schools and professional services; to further develop the financial management information processes and medium term forecasting; to further develop the costing processes.

To lead on the development of management accounting as an aid to strategic and operational decision making.

To ensure the timely undertaking of the management information processes in accordance with the accounting timetable.

Closing Date: 12.00 GMT on 1 November 2018

For further information about this role and to apply please visit:

www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Teitl Swydd: Cyfrifydd Rheoli

Rhif y Swydd: DF028XX

Lleoliad: Campws Llandaf

Adran: Cyllid

Oriau: 37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Gradd: 8AB

Cyflog: £44,992 - £52,132 y flwyddyn

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn un dangosol yn hytrach na rhagnodol, a bydd cydbwysedd y dyletswyddau yn unol â'r contract cyflogaeth.

Crynodeb o'r Rôl:

Mae'r rôl hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol ar gyfer 2017/18 – 2022/23.  I gefnogi'r Cyfarwyddwr Cyllid ym mhob agwedd ar Gyfrifyddu Rheoli; i gefnogi'r broses gyllidebu; i helpu i ddatblygu'r fethodoleg dyrannu adnoddau a'r fethodoleg costio rhaglenni ymhellach.

I weithredu fel partner busnes gydag uwch gydweithwyr yn yr ysgolion academaidd a'r gwasanaethau proffesiynol; i ddatblygu prosesau gwybodaeth rheoli ariannol ymhellach a rhagamcanu tymor canolig; i ddatblygu'r prosesau costio ymhellach.

I arwain y gwaith o ddatblygu cyfrifyddu rheoli er mwyn helpu i wneud penderfyniadau gweithredol a strategol.

I sicrhau y caiff y prosesau gwybodaeth reoli eu cyflawni'n amserol ac yn unol â'r  amserlen gyfrifyddu.

Dyddiad cau: 12.00 GMT ar 01 Tachwedd 2018

Am ragor o wybodaeth am y rôl hon ac i ymgeisio, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 
More jobs from Cardiff Metropolitan University

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge