Back to search results
Header Image

Senior Lecturer in Teacher Education and Professional Learning: PGCE Secondary English

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Education and Social Policy

Job Title: Senior Lecturer in Teacher Education and Professional Learning: PGCE Secondary English

School/Unit: Cardiff School of Education and Social Policy

Location: Cyncoed Campus, Cardiff

Salary: Grade 8A/B, £47,419 - £54,943 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Cardiff School of Education and Social Policy has an increasing national and international reputation for excellence and offers a diverse and stimulating range of undergraduate and postgraduate programmes in education, humanities and social policy. Based primarily on the Cyncoed campus, we work collaboratively with external partners, schools and organisations to ensure our programmes are discipline specific, innovative and professionally relevant. Many of our programmes have work placements embedded in them to ensure we prepare students appropriately for the job market or to further their academic study. The wellbeing of our staff, students and our local community underpins everything we do as we continue to add value through our teaching, innovation and research. As part of our continued growth strategy we seek to appoint an enthusiastic, well-qualified academic who will contribute to the teaching of undergraduate and postgraduate programmes within their discipline whilst also contributing to and enhancing the research reputation of the School.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio, contributing primarily to the delivery of the PGCE Secondary English Programme, but also to the BA (Hons) Primary Education with QTS Programme, the PGCE Primary Programme and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the School and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - Experience & Strengths

An in-depth knowledge of ITE in the secondary phase and professional area.

Evidence of undertaking continuous professional development (CPD).

An in-depth understanding of pedagogy surrounding English and literacy.

An in-depth understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to design, develop and deliver a range of programmes at postgraduate levels.

Ability to review programme design on a regular basis to ensure compliance with quality standards and academic regulations and to make alterations where appropriate.

Ability to contribute to the achievement of the School Strategic Enabling Plan and the institution’s strategic planning processes.

Ability to identify opportunities for strategic development/improvement e.g. new courses, consultancy.

Ability to identify (through the analysis of appropriate management information) areas requiring improved performance e.g. student numbers, student satisfaction.

Ability to take responsibility for a number of key areas such as Chairing and participating in School and Institutional committees, leading projects.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations, reports, learning materials, results of scholarly activity, feedback etc. to a wide variety of audiences.

Ability to lead and contribute to the development of teams to ensure effective and productive working relationships.

Ability to lead/develop/work collaboratively with a number of internal and external networks, e.g. professional associations, external examiners.

Ability to plan workloads and projects and manage resources effectively.

Ability to provide professional advice to a wide range of stakeholders.

Ability to undertake administrative duties in an accurate and timely fashion.

Ability to work collaboratively on research projects through the development of appropriate partnerships.

What we are looking for - Essential Qualifications

A good honours degree at Master’s level.

Qualified Teacher Status (QTS)

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within a 3-year period.

Membership of a professional body.

An earned doctoral level qualification.

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Anna Bryant, Director of Teacher Education and Professional Learning at anbryant@cardiffmet.ac.uk.

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Wednesday 6 October 2021, 4:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl swydd: Uwch-ddarlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol: TAR Uwchradd Saesneg

Ysgol/Uned: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Lleoliad: Campws Cyncoed, Caerdydd

Cyflog: Gradd 8A/B, £47,419 - £54,943 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Prifysgol Cymru'r Flwyddyn 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol,  y dyrchafiad uchaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod yn 40 uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.  

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd enw da am ragoriaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae'n cynnig ystod amrywiol ac ysgogol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn addysg, y dyniaethau a pholisi cymdeithasol. Wedi’i lleoli’n bennaf ar gampws Cyncoed, rydym yn gweithio ar y cyd â phartneriaid allanol, ysgolion a sefydliadau i sicrhau bod ein rhaglenni’n arloesol ac yn berthnasol yn broffesiynol. Mae gan lawer o'n rhaglenni leoliadau gwaith wedi'u hymgorffori ynddynt i sicrhau ein bod yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y farchnad swyddi neu i ddatblygu eu hastudiaeth academaidd. Mae lles ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned leol yn sail i bopeth a wnawn wrth i ni barhau i ychwanegu gwerth trwy ein haddysgu, ein harloesedd a'n hymchwil. Fel rhan o'n strategaeth dwf barhaus rydym am benodi academydd brwdfrydig, â chymwysterau da a fydd yn cyfrannu at ddysgu rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig o fewn eu disgyblaeth tra hefyd yn cyfrannu at ac yn gwella enw da ymchwil yr Ysgol.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol.

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio addysgu gan gyfrannu at darpariaeth y BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC a  rhaglenni TAR Uwchradd a TAR Cynradd a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr Ysgol a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano - Profiad a Chryfderau

Gwybodaeth fanwl am AGA yn y cyfnod uwchradd a'r maes proffesiynol.

Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dealltwriaeth fanwl o addysgeg sy'n ymwneud â Saesneg a llythrennedd.

Dealltwriaeth fanwl o ymchwil / arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.

Y gallu i ddylunio, datblygu a darparu ystod o raglenni ar lefelau ôl-raddedig.

Y gallu i adolygu dyluniad rhaglenni yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â safonau ansawdd a rheoliadau academaidd ac i wneud newidiadau lle bo hynny'n briodol.

Y gallu i gyfrannu at gyflawni Cynllun Datblygu yr Ysgol a phrosesau cynllunio strategol y sefydliad.

Y gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer datblygu/gwella strategol e.e. cyrsiau newydd, ymgynghoriaeth.

Y gallu i nodi (trwy ddadansoddi gwybodaeth reoli briodol) feysydd sydd angen perfformiad gwell e.e. niferoedd myfyrwyr, boddhad myfyrwyr.

Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am nifer o feysydd allweddol fel cadeirio a chymryd rhan mewn pwyllgorau ysgolion a sefydliadau, arwain prosiectau.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau, adroddiadau, deunyddiau dysgu, canlyniadau gweithgaredd ysgolheigaidd, adborth ac ati i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Y gallu i arwain a chyfrannu at ddatblygiad timau i sicrhau perthnasoedd gwaith effeithiol a chynhyrchiol.

Y gallu i arwain/datblygu/gweithio ar y cyd â nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol, e.e. cymdeithasau proffesiynol, arholwyr allanol.

Y gallu i gynllunio llwythi gwaith a phrosiectau a rheoli adnoddau'n effeithiol.

Y gallu i ddarparu cyngor proffesiynol i ystod eang o randdeiliaid.

Y gallu i gyflawni dyletswyddau gweinyddol mewn modd cywir ac amserol.

Y gallu i weithio ar y cyd ar brosiectau ymchwil trwy ddatblygu partneriaethau priodol.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano - Cymwysterau Hanfodol

Gradd anrhydedd da ar lefel Meistr.

Statws Athro Cymwysedig (SAC)

Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun cydnabyddiaeth broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn cyfnod o 3 blynedd.

Aelodaeth o gorff proffesiynol.

Cymhwyster lefel doethuriaeth a enillwyd.

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â'r Dr Anna Bryant, Cyfarwyddwr Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol yn anbryant@cardiffmet.ac.uk.

I gychwyn eich cais ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs 

Dyddiad cau: Dydd Mercher 6 Hydref 2021, 4:30 pm. 

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws mae ein holl recriwtio yn cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth Bellach

Disgrifiad Swydd Lawn a Manyleb Person

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £47,419 to £54,943 p.a. Grade 8A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 9th September 2021
Closes: 5th October 2021
Job Ref: 21REQ0001747
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge