Back to search results
Header Image

Lecturer in Teacher Education and Professional Learning

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Education and Social Policy

School/Unit: Cardiff School of Education and Social Policy

Location: Cyncoed Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,927 - £46,042 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent (Part Time and Secondment opportunities welcomed)

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience.

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Cardiff School of Education and Social Policy has an increasing national and international reputation for excellence and offers a diverse and stimulating range of undergraduate and postgraduate programmes in education, humanities and social policy. Based primarily on the Cyncoed campus, we work collaboratively with external partners, schools and organisations to ensure our programmes are discipline specific, innovative and professionally relevant. Many of our programmes have work placements embedded in them to ensure we prepare students appropriately for the job market or to further their academic study. The wellbeing of our staff, students and our local community underpins everything we do as we continue to add value through our teaching, innovation and research. As part of our continued growth strategy we seek to appoint an enthusiastic, well-qualified academic who will contribute to the teaching of undergraduate and postgraduate programmes within their discipline whilst also contributing to and enhancing the research reputation of the School.

Applications are invited for a Lecturer in Teacher Education within the Cardiff Partnership in CSESP. Applicants should be experienced within the field of primary and/or secondary education and have QTS.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Education and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery BA (Hons) Primary QTS and PGCE Primary QTS and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.

What we are looking for - Experience & Strengths

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

What we are looking for - Essential Qualifications

 • A Master’s qualification
 • PhD or equivalent professional experience
 • Ability to undertake a PhD
 • Qualified Teacher Status
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Anna Bryant, Director of Teacher Education and Professional Learning, at anbryant@cardiffmet.ac.uk.

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Friday 29th October 2021, 16:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification – Lecturer in Teacher Education & Professional Learning

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.


 

 

 

Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol

Ysgol/Uned: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Lleoliad: Campws Cyncoed, Caerdydd

Cyflog: Gradd 7A/B, £40,927 - £46,042  y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Deiliadaeth: Parhaol (Croesewir cyfleoedd Rhan Amser a Secondiad)

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae gan Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd enw da cenedlaethol a rhyngwladol cynyddol am ragoriaeth ac mae'n cynnig ystod amrywiol ac ysgogol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn addysg, y dyniaethau a pholisi cymdeithasol. Wedi’i lleoli’n bennaf ar gampws Cyncoed, rydym yn gweithio ar y cyd â phartneriaid ysgolion a sefydliadau allanol i sicrhau bod ein rhaglenni yn benodol i ddisgyblaeth, yn arloesol ac yn berthnasol yn broffesiynol. Mae gan lawer o'n rhaglenni leoliadau gwaith wedi'u hymgorffori ynddynt i sicrhau ein bod yn paratoi myfyrwyr yn briodol ar gyfer y farchnad swyddi neu i ddatblygu eu hastudiaeth academaidd. Mae lles ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned leol yn sail i bopeth a wnawn wrth i ni barhau i ychwanegu gwerth trwy ein haddysgu, ein harloesedd a'n hymchwil. Fel rhan o'n strategaeth dwf barhaus rydym yn ceisio penodi academydd brwdfrydig, â chymwysterau da a fydd yn cyfrannu at addysgu rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig o fewn eu disgyblaeth tra hefyd yn gwella/cyfrannu at enw da ymchwil yr Ysgol.

Gwahoddir ceisiadau am Ddarlithydd mewn Addysg Athrawon o fewn Partneriaeth Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad ym maes addysg gynradd a / neu uwchradd a bod â SAC.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Addsyg a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 

Er mwyn bod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth am bwnc fel y dangosir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at gyflwyno’r BA (Anrh) Cynradd SAC a’r TAR Cynradd SAC a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Disgwylir i chi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer eu cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Profiad a Chryfderau

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd.
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i gynllunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu AU neu gymhwyster cyfatebol.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol

 • Cymhwyster meistr
 • PhD neu brofiad proffesiynol cyfatebol
 • Y gallu i ymgymryd â PhD
 • Statws Athro Cymwysedig
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau eich cyflogaeth).

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Dr Anna Bryant, Cyfarwyddwr Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol, yn y cyfeiriad e-bost anbryant@cardiffmet.ac.uk.

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Gwener 29 Hydref 2021, 16:30 pm.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeiwrs, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal bron. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rhagor o Wybodaeth

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person - Darlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: Grade 7A/B, £40,927 - £46,042 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 13th October 2021
Closes: 29th October 2021
Job Ref: 21REQ0001767
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge