Back to search results

Associate Tutor

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £21,208 to £23,086 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 22nd November 2021
Closes: 3rd December 2021

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: AssociateTutor-JDPS.doc

We are seeking to appoint highly organised, experienced individuals to join our very busy Learning Area Teams.   Providing short term supervision of classes in the event of the absence (planned or unplanned) of the lecturer, you will ensure that pupils are engaged in pre-set work, managing behaviour and ensuring a safe environment for all.

Working closely with the Faculty Office, you will be responsible for registering and supervising a class of students, ensuring they are engaged in learning activity and understand what is required of them.

You will hold or be working towards a degree or level 4 qualification and have 5 GCSEs grade C or equivalent, including Maths and English. 

Past experience of working with 14 – 19 year olds in an education setting, along with experience of arranging activities to engage young people and promote good behaviour is essential for this post.

You will need to be resourceful, flexible and proactive in your approach to work, ensuring you maintain sensitivity and professionalism in dealing with young people at all times.

In addition, you will need to demonstrate excellent knowledge of digital technology, remote delivery alongside excellent presentation skills.

Ideally you will possess Level 3 Welsh Language Skills in both Speaking & Listening.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

 

Tiwtor Cyflenwi

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: AssiciateTutor-JDPS(CYM).doc

Rydym yn chwilio am unigolion trefnus a phrofiadol i ymuno â’n Timoedd Maes Dysgu prysur iawn. Gan ddarparu gwasanaeth cyflenwi tymor byr i ddosbarthiadau yn absenoldeb y darlithydd, byddwch yn sicrhau bod myfyrwyr yn ymgymryd â gwaith a ddosbarthwyd iddynt ymlaen llaw, rheoli eu hymddygiad a sicrhau amgylchedd diogel i bawb.

Gan weithio’n agos gyda Swyddfa’r Gyfadram, byddwch yn gyfrifol am gofrestru a goruchwylio dosbarth o fyfyrwyr ac yn gwneud yn siwr eich bod yn deall yr hyn sy’n ofynnol ganddynt.

Byddwch yn meddu ar, neu’n barod i ennill, gradd neu gymhwyster lefel 4, ynghyd â 5 TGAU (o leiaf gradd C) neu’r cyfwerth, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Mae meddu ar brofiad o weithio gyda phobl ifanc 14-19 mewn amgylchedd addysgol, ynghyd â phrofiad o drefnu gweithgareddau i ymgysylltu â phobl ifanc a hybu ymddygiad da yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Bydd gofyn i chi fod yn ddyfeisgar, hyblyg a rhagweithiol yn eich gwaith, gan sicrhau eich bod yn cynnal sensitifrwydd a phroffesiynoldeb bob amser wrth ddelio â phobl ifanc.

Yn ogystal, bydd gofyn i chi ddangos gwybodaeth ragorol o dechnoleg ddigidol, dulliau addysgu o bell ynghyd â sgiliau cyflwyno gwych.

Yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar sgiliau Cymraeg (Siarad a Gwrando) Lefel 3.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge