Back to search results

Work-Based Learning Assessor in Light Vehicle

Bridgend College

Location: Bridgend
Salary: £21,470 to £26,529 per annum (dependent on completion of assessor awards)
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 23rd November 2021
Closes: 5th December 2021

Working with young people, apprentices and mature candidates you will become an integral part of the Work-Based Assessor delivery and assessment team.

You will be responsible for assessing NVQ (QCF) up to Level 3, in the workplace, in Vehicle Systems Maintenance and Repair Engineering. We ask that you will have recent occupational competence in repair experience in Light Vehicle Maintenance and construction plant maintenance is desirable.

You will be educated to QCF Level 3 or equivalent and have relevant assessor awards or be prepared to undertake training to achieve within the first six months of employment. You will be required to visit employers across a wide geographical area.

For more information, please click on the link:

Job Information Pack

For further information, please view the job information pack. 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to an enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a Work-based learning practitioner with the Education Workforce Council. 

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity. We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.


 

Asesydd Dysgu Seiliedig ar Waith Swydd: Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Wrth weithio gyda phobl ifanc, prentisiaid ac ymgeiswyr hyn, byddwch yn dod yn rhan annatod o’r tîm darparu ac asesu Dysgu Seiliedig ar Waith.

Byddwch yn gyfrifol am asesu NVQ (QCF) i fyny at Lefel 3, yn y gweithle, yn y maes Peirianneg Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Cerbydau. Gofynnwn fod gennych brofiad galwedigaethol diweddar yn cynnal a chadw cerbydau ysgafn, ac mae profiad o gynnal a chadw peiriannau adeiladwaith hefyd yn ddymunol.

Byddwch yn addysgedig at lefel QCF Lefel 3 neu gyfwerth, a bydd y dyfarniadau aseswr perthnasol gennych, neu byddwch yn barod i ymgymryd â hyfforddiant i ennill y rhain yn ystod eich chwe mis cyntaf yn y swydd. Bydd yn ofynnol i chi ymweld â chyflogwyr ar hyd a lled ardal fawr.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod:

 Pecyn Gwybodaeth Swydd

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Ymarferydd dysgu seiliedig ar waith gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Bridgend College

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge