Back to search results

Community Tutor in Floristry

Pembrokeshire College

Location: Haverfordwest
Salary: £14.51 to £20.07 per hour (£14.51 - £17.49 - BAR £18.06 - £20.07 per hour )
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 10th December 2021
Closes: 30th January 2022

Pembrokeshire College is looking for an enthusiastic individual to become a part of our well established and professional Community Team.

Salary Details:         
£14.51 - £17.49 - BAR £18.06 - £20.07 per hour 

This is a 12 point incremental scale with progression to each point on an annual basis.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:
2 – 4 taught hours per week during the course delivery period (dependent on number of learners enrolling/courses running)

Contract Type: Hourly Paid - Fixed Term until 31st July 2022

Qualifications:
It is desirable but not essential to hold a Teaching  or training Qualification e.g. Award in Education and Training (AET).  If not held, this could be undertaken and achieved within the College.

Experience: The successful candidate will have substantive and recent experience of working within a practical floristry environment.  They will also ideally have previous experience of assessing or training colleagues or apprentices.

This is an exciting opportunity to pass on the skills and experience you have gained over the years and to have an insight into a fast-paced professional educational environment.  This role can be worked flexibly around current work commitments. 

Although mainly based at the College, there may be an opportunity to deliver this course at other locations across the county of Pembrokeshire.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Sunday 30th January 2022

Tiwtor Cymunedol mewn Blodeuwriaeth

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig i ddod yn rhan o'n Tîm Cymunedol proffesiynol sydd wedi'i hen sefydlu.

Manylion Cyflog:     
£14.51 - £17.49 - BAR £18.06 - £20.07 yr awr

Mae hon yn raddfa gynyddrannol 12 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith:
2 - 4 awr o ddysgu yr wythnos yn ystod cyfnod cyflwyno'r cwrs (yn dibynnu ar nifer y dysgwyr sy'n cofrestru/cyrsiau'n rhedeg)

Math o Gontract: Tâl fesul awr - cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2022

Cymwysterau:
Mae'n ddymunol ond nid yn hanfodol bod â chymhwyster dysgu neu hyfforddi e.e. Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (AET). Os heb gymhwyster dysgu, gellid cyflawni hyn yn y Coleg.

Profiad:
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad sylweddol a diweddar o weithio mewn amgylchedd blodeuwriaeth ymarferol. Yn ddelfrydol, bydd ganddyn nhw brofiad blaenorol o asesu neu hyfforddi cydweithwyr neu brentisiaid.

Dyma gyfle cyffrous i drosglwyddo'r sgiliau a'r profiad rydych chi wedi'u hennill dros y blynyddoedd ac i gael mewnwelediad i amgylchedd addysgol proffesiynol prysur. Gellir gweithio'r rôl hon yn hyblyg o amgylch ymrwymiadau gwaith cyfredol.

Er ei fod wedi'i leoli yn y Coleg yn bennaf, efallai y bydd cyfle i gyflwyno'r cwrs hwn mewn lleoliadau eraill ledled sir Sir Benfro.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 30ain Ionawr 2022

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Pembrokeshire College

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge