Back to search results
Header Image

Professor of Marketing

Bangor University - Bangor Business School

Located in one of the most beautiful regions of the UK, between the Snowdonia National Park and Anglesey, Bangor University has occupied a central role in the educational provision in North Wales since its foundation in 1884. With approximately 11,000 students and 2,000 staff, the university offers a wide range of academic provision grouped in three Colleges.

Bangor Business School is a leading teaching and research focused business school offering a full range of disciplines from undergraduate to doctoral level. Staff of the School are experts in their areas and their research contributes to the development of policy, the advancement of their disciplines and the improvement of responsible and sustainable marketing practices. Bangor Business School offers a cutting-edge dimension to academic disciplines, enhancing the academic environment for both staff and students. Our world class academics leverage their research to inform their teaching, helping to ensure students are properly prepared to succeed in the evolving world of global business.

We are now seeking a senior level academic to join us as a Professor of Marketing. The Marketing Group at Bangor Business School encompasses a range of disciplines including Digital Marketing, Strategic Marketing, Marketing Analytics, and International Marketing, and provides popular undergraduate and postgraduate programmes. As part of the senior leadership team, you will contribute to leadership for an existing group and continue the growth of an attractive portfolio of module offerings that will continue to attract home and overseas students at undergraduate and postgraduate level. You will also lead and be part of influential national and international networks in the field of Marketing.

This is an exciting opportunity to provide transformational leadership in a high performing and ambitious School. We are therefore looking for an outstanding scholar with an excellent teaching and research record, and clearly defined research plans for the next REF. You will have a track record in securing research funding and evidence of research leadership and impact in the field. You will also have experience of leading module and programme development and contributing strategically to the wider School plans.

For more information on this outstanding opportunity, please visit www.veredus.co.uk quoting reference 2385.

Closing date: 5pm on Friday, 4th February 2022

Bangor University values the diversity of all our staff and the enrichment this brings to our community. We are committed to an inclusive and supportive environment for all who come to work with us. We aim to take every opportunity to progress equality and diversity and actively encourage applications from candidates who are underrepresented at this level.

Prifysgol Bangor

Athro Marchnata

Cyflog: Pecyn Tâl Deniadol

Lleoliad: Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ei lleoli yn un o ardaloedd prydferthaf Prydain, rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn, ac mae wedi chwarae rhan ganolog yn narpariaeth addysgol Gogledd Cymru ers ei sefydlu ym 1884. Mae gan y brifysgol oddeutu 11,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, ac mae'n cynnig amrywiaeth dda o ddarpariaeth academaidd trwy dri o Golegau.

Mae Ysgol Busnes Bangor yn ysgol fusnes flaenllaw sy'n canolbwyntio ar addysgu ac ymchwil. Mae'n cynnig amrywiaeth lawn o ddisgyblaethau o lefel israddedig hyd at lefel doethuriaeth. Mae staff yr Ysgol yn arbenigwyr yn eu meysydd ac mae eu hymchwil yn cyfrannu at ddatblygiad polisi, at hyrwyddo eu disgyblaethau, ac at wella ymarfer marchnata cyfrifol a chynaliadwy. Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnig agwedd flaengar ar ddisgyblaethau academaidd sy’n cyfoethogi’r amgylchedd academaidd i'r staff a'r myfyrwyr fel ei gilydd.  Mae ein hacademyddion o safon ryngwladol ac yn llywio eu haddysgu ar sail eu hymchwil, gan sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u llawn baratoi i lwyddo ym maes busnes byd-eang cyfoes.

Rydym yn chwilio am academydd ar lefel uwch i ymuno â ni fel Athro Marchnata. Mae Grŵp Marchnata Ysgol Busnes Bangor yn cwmpasu ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys Marchnata Digidol, Marchnata Strategol, Dadansoddeg Marchnata, a Marchnata Rhyngwladol, ac yn cynnig rhaglenni israddedig ac ôl-radd poblogaidd. Fel rhan o’r uwch dîm arweinyddiaeth byddwch yn cyfrannu at arwain grŵp sefydledig ac at sicrhau twf parhaus portffolio deniadol o gynigion modiwl a fydd yn parhau i ddenu myfyrwyr cartref a thramor ar lefel israddedig ac ôl-radd. Byddwch hefyd yn arwain ac yn cyfrannu at rwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol dylanwadol ym maes Marchnata. 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gynnig arweinyddiaeth drawsnewidiol mewn Ysgol uchelgeisiol sy'n perfformio i safon uchel. Rydym yn chwilio felly am ysgolhaig eithriadol gyda record ragorol o addysgu ac ymchwil, a chynlluniau ymchwil clir ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) nesaf. Bydd gennych brofiad o sicrhau cyllid ymchwil a thystiolaeth o arweinyddiaeth mewn ymchwil ac effaith yn y maes.  Bydd gennych hefyd brofiad o arwain ar ddatblygu modiwlau a rhaglenni ac o gyfrannu'n strategol at gynlluniau’r Ysgol yn ehangach.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfle rhagorol hwn ac i wneud cais, ewch i: www.veredus.co.uk gan ddyfynnu cyfeirnod  2385.

Dyddiad cau: 5 y prynhawn ddydd Gwener, 4 Chwefror 2022

Mae Prifysgol Bangor yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein holl staff a'r cyfoethogi a ddaw yn sgil hynny i'n cymuned. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau awyrgylch cynhwysol a chefnogol i bawb sy'n dod atom i weithio. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt wedi'u cynrychioli'n ddigonol ar y lefel hon.

 

Location: Bangor
Salary: Attractive Remuneration Package
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 12th January 2022
Closes: 4th February 2022
Job Ref: 2385
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Bangor University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge