Back to search results

Coaching and Mentoring Trainer (10 hours per week)

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £16.33 to £18.99 per hour
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 26th May 2023
Closes: 6th June 2023
Job Ref: MAY20235879

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

 • Part-Time, 10 hours per week & Permanent
 • £16.33 - £18.99 per hour 
 • Swansea, SA5 4HB

Key Responsibilities:

 • Train, coach and assess learners providing high standards and professionalism from diverse employment sectors.
 • Work with employers to diagnose, support and implement training solutions to meet the needs of the organisation
 • Provide a seamless learning experience that develops the individual and aids skills improvements often specific to the employment sector to include QCF NVQs, apprenticeship frameworks, academic, endorsed and bespoke programmes.
 • Work within a team of trainers, assessors and internal verifiers to support and drive quality assurance and excellence that meet the requirements the awarding bodies and ESTYN.

About you:

 • Level 5 qualification in management / business related discipline
 • TAQA Assessor Award or equivalent (or willing to work towards)
 • Proven track record of working in a leadership & management role.

Benefits for you:

 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 28 days (pro-rata) annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Free Parking
 • Hybrid working
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing 

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, two weeks closure over Christmas Period and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Hyfforddwr Hyfforddi a Mentora (10 awr yr wythnos)  

Cyfeirnod: MAY20235884

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

 • Rhan Amser, 10 awr yr wythos & Parhaol
 • £16.33 - £18.99 yr awr
 • Abertawe, SA5 4HB 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Hyfforddi ac asesu dysgwyr gan gyflwyno safonau uchel o broffesiynoldeb mewn perthynas â sectorau cyflogaeth amrywiol.
 • Gweithio â chyflogwyr i nodi, cefnogi a gweithredu datrysiadau hyfforddiant i ddiwallu anghenion y sefydliad
 • Cyflwyno profiad ddysgu di-dor sy’n datblygu unigolion ac yn hwyluso’r broses o wella sgiliau sy’n aml yn benodol i sector benodol, gan ymwneud â rhaglenni QCF NVQ, fframweithiau prentisiaeth, academaidd a phwrpasol.
 • Gweithio fel rhan o dîm o hyfforddwyr, aseswyr a dilyswyr mewnol i gefnogi a hybu sicrwydd ansawdd ac ardderchowgrwydd, er mwyn bodloni gofynion y cyrff dyfarnu ac ESTYN.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster lefel 5 mewn disgyblaeth arwain / rheoli
 • Tystysgrif TAQA neu gymhwyster cyfwerth (neu yn barod i weithio tuag at)
 • Hanes profedig o weithio mewn rôl arwain a rheoli.

Buddion:

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd (pro-rata), a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun gweithio Hybrid
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge