Back to search results

Project Manager - 'Multiply'

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £45,425 to £46,910 pa
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 29th September 2023
Closes: 10th October 2023
Job Ref: AUG20235061

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to become part of the leadership team as the Multiply Project Manager. Multiply is a new government-funded programme to help adults improve their numeracy skills. It is a free provision aimed at anyone over 19 years of age that does not have GCSE Math's at grade C to build their confidence with numbers and gain a qualification (if applicable) to be able to secure employment and/or training.

The multiply project is funded through the shared prosperity fund by the UK Government.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Fixed term - December 2024 (Secondment Opportunity)
 • £45,425 - £46,910 per annum (depending on qualifications and/or experience)
 • Across Campus

Key Responsibilities:

 • Management and implementation of the college’s Multiply funded provision. Ensuring that the contract’s requirements are met, working with a range of internal and external stakeholders supporting them in course development and delivery.
 • Developing high quality, inspirational, creative and inclusive programmes that maximise impact and fulfil the Multiply brief, whilst meeting the needs of the learners, employers and community.
 • Manage a team of delivery staff and liaise closely with both internal and external stakeholders to monitor the quality processes effectively.
 • Effective monitoring and review process to be able to report on progress against targets to various internal and external committees.

About you:

 • Recognised teaching qualification (PGCE or equivalent)
 • A strong commitment to skills delivery and a good understanding and knowledge of developing curriculum to enhance progression and employability prospects.
 • A confident communicator and committed individual who can engage, inspire and work collaboratively with internal and external stakeholders.
 • Excellent organisational and project management skills
 • The ability to work flexibly to meet the needs of the Multiply project.

Benefits for you:

 • 37 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Rheolwr Prosiect - 'Lluousi'  

Cyfeirnod: SEP20232088

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y Rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig ymuno â thîm arwain Prosiect Lluosi fel Rheolwr Prosiect. Prosiect a ariennir gan y llywodraeth yw Lluosi sy’n helpu oedolion i wella eu sgiliau rhifedd.  Mae’r ddarpariaeth yn rhad ac am ddim i unigolion 19+ nad oes ganddynt radd C mewn Mathemateg. Bwriad y fenter yw magu hyder unigolion a rhoi cyfle iddynt ennill cymhwyster fel y gallant sicrhau cyflogaeth/hyfforddiant.

Ariennir y prosiect lluosi drwy’r gronfa ffyniant a rennir gan Lywodraeth y DU.

 • Amser Llawn - 37 awr yr wythnos
 • Cyfnod penodol - Rhagfyr (Cyfle Secondiad)
 • £45,425 - £46,910 y flwyddyn (yn dibynnu ar gymwysterau a/neu brofiad)
 • Amrywiaeth o Safleoedd

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Rheoli a Gweithredu darpariaeth y coleg a ariennir gan brosiect Lluosi. Sicrhau bod gofynion y cytundeb yn cael eu diwallu, gan weithio ag ystod eang o rhanddeiliaid mewnol ac allanol a’u helpu i ddatblygu a chyflwyno’r cwrs.
 • Datblygu rhaglenni ysbrydoledig, creadigol a chynhwysol o ansawdd uchel er mwyn bodloni briff Lluosi. Bydd hefyd angen i chi gwrdd ag anghenion eich dysgwyr, ein cyflogwyr a’r gymuned.
 • Rheoli tîm o staff darparu a chynnal cysylltiadau agos gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol, er mwyn monitro prosesau ansawdd yn effeithiol.
 • Rheoli'r broses monitro ac adolygu yn effeithiol er mwyn gallu adrodd ar gynnydd yn erbyn targedau i wahanol bwyllgorau mewnol ac allanol.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster addysgu cydnabyddedig (TAR neu gyfwerth).
 • Ymrwymiad cadarn i’r ddarpariaeth sgiliau a dealltwriaeth dda o sut i ddatblygu cwricwlwm at ddibenion gwella rhagolygon dilyniant a chyflogadwyedd.
 • Cyfathrebwr hyderus ac ymroddedig sy’n medru ymgysylltu, ysbrydoli a chydweithio â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
 • Sgiliau trefnu a rheoli prosiect rhagorol.
 • Y gallu i weithio’n hyblyg i ddiwallu anghenion prosiect Lluosi.

 Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge