Back to search results
Header Image

Lecturer in Strategy and Marketing Management

Cardiff Metropolitan University

Job Description Lecturer in Strategy and Marketing Management - English.pdf

Job Description Lecturer in Strategy and Marketing Management - Welsh.pdf

Location: Llandaff Campus

Contractual hours: 37

Job category/type: Academic

Job description

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League. 

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships. 

The Opportunity

Cardiff School of Management Cardiff School of Management (CSM) is an ambitious, accredited provider of business and management education. State-of-the-art facilities on the Llandaff Campus provide an encouraging and creative learning environment, showcasing the School as a leading centre in the UK for Accounting, Economics and Finance; Business, Management and Law; Marketing and Strategy; and Tourism, Hospitality and Events Management. Staff are rightly proud of their significant contribution to regional regeneration and economic growth through teaching, enterprise work and applied research.

The School is also proud of the role it plays in delivering programmes around the world. With over 10,000 students studying management programmes at our international TNE partners, the School makes a positive difference to the life chances of students and communities around the globe.

The Marketing and Strategy Department in the Cardiff School of Management is seeking to appoint a motivated and enthusiastic academic at the Lecturer level. A key component of the successful applicant’s role will be to work with the International College of Business Technology (ICBT) in Sri Lanka as it expands its Higher Diploma programme. This will require reviewing applications, providing quality assurance and enhancement, including training. A willingness to engage with student welfare and programme management is essential.

In developing the Higher Diploma with ICBT the successful candidate would be expected to work alongside colleagues in CSM involved in TNE. This will include working closely with the Link Tutors and specifically the Link Tutor for ICBT, Field Group Chairs, Programme Directors and other academics across various subject disciplines. The Higher Diploma has multiple cohorts of students who will study at one of ICBT’s many campuses in Sri Lanka.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Strategic Management or related area, and teaching experience on relevant programmes is essential.  

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.   

Principal Duties and Responsibilities

 • Monitoring of applications from students intending to study a Higher Diploma with ICBT.
 • Overseeing the approval of new modules before submitting them to the appropriate committee.
 • Coordinate the marking and moderation of assessments in collaboration with Module Leaders and Programme Directors.
 • Ensure that all assessments have been subject to internal scrutiny and that the appropriate forms are completed to a satisfactory standard within agreed timescales.
 • Ensure that feedback to students is of a high and consistent standard and given in a timely and appropriate manner.
 • Ensure that exam papers and assignment briefs are of appropriate standards to be submitted to the relevant external examiner.
 • Carry out internal moderation of marked assessments to ensure appropriate standards are maintained ahead of sample submission to external examiners.

What we are looking for 

 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.
 • A good honours degree.
 • Doctoral qualification.
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment). 

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Professor Niki Bolton, Head of Department Marketing and Strategy, at njbolton@cardiffmet.ac.uk or for further information about working with us at our University please visit our recruitment website. 

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible. 

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further Information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Darlithydd mewn Rheoli Strategaeth a Marchnata

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002770

Dyddiad postio: 21/02/2024 

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 19/03/2024

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 7A/B, 44,263 - £49,794 y flwyddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser

Math/categori swydd: Academaidd

Disgrifiad swydd

Yn 2020, enwyd y Brifysgol yn 'Brifysgol Cymru y Flwyddyn 2021' y Sunday Times; yn 2021 daeth yn 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022'; ac yn 2022 hi oedd y brifysgol orau yn y DU yn y People and Planet Green League.

Os oes gennych gofnod o gyflawniad sy'n dangos ymrwymiad, dawn a brwdfrydedd i gyfrannu at ein cymuned ddysgu fyd-eang trwy addysgu, ysgolheictod, ymchwil ac arloesi rhagorol, ynghyd ag angerdd a rennir am ein gwerthoedd a'n gweledigaeth, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan, ac i gefnogi, ymgeiswyr a fydd yn helpu i ddatblygu ein statws ymchwil ac a fydd yn gwella amrywiaeth ein prifysgol, ein cymuned a'n partneriaethau. 

Y cyfle 

Mae Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn ddarparwr uchelgeisiol, achrededig addysg busnes a rheoli. Mae cyfleusterau o'r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu calonogol a chreadigol, gan arddangos yr Ysgol fel canolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Rheoli Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau. Mae staff yn haeddiannol falch o'u cyfraniad sylweddol i adfywio rhanbarthol a thwf economaidd drwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol.

Mae'r Ysgol hefyd yn falch o'r rôl y mae'n ei chwarae wrth ddarparu rhaglenni ledled y byd. Gyda dros 10,000 o fyfyrwyr yn astudio rhaglenni rheoli yn ein partneriaid TNE rhyngwladol, mae'r Ysgol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gyfleoedd bywyd myfyrwyr a chymunedau ledled y byd.

Mae'r Adran Farchnata a Strategaeth yn Ysgol Reoli Caerdydd yn ceisio penodi academydd brwdfrydig a llawn cymhelliant ar lefel y Darlithydd.  Elfen allweddol o rôl yr ymgeisydd llwyddiannus fydd gweithio gyda'r Coleg Technoleg Busnes Rhyngwladol (ICBT) yn Sri Lanka wrth iddo ehangu ei raglen Diploma Uwch.  Bydd hyn yn gofyn am adolygu ceisiadau, darparu sicrwydd ansawdd a gwella, gan gynnwys hyfforddiant.  Mae parodrwydd i ymgysylltu â lles myfyrwyr a rheoli rhaglenni yn hanfodol.

Wrth ddatblygu'r Diploma Uwch gyda TGCh byddai disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn YRC sy'n ymwneud â TNE.  Bydd hyn yn cynnwys gweithio'n agos gyda'r Tiwtoriaid Cyswllt ac yn benodol y Tiwtor Cyswllt ar gyfer TGCh, Cadeiryddion Grŵp Maes, Cyfarwyddwyr Rhaglen ac academyddion eraill ar draws amrywiol ddisgyblaethau pwnc.  Mae gan y Diploma Uwch sawl carfan o fyfyrwyr a fydd yn astudio yn un o gampysau niferus TGCh yn Sbaen.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Rheolaeth Strategol neu faes cysylltiedig, ac mae profiad addysgu ar raglenni perthnasol yn hanfodol.  

I fod yn llwyddiannus, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc, fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.   

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Monitro ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n bwriadu astudio Diploma Uwch gyda TGCh.
 • Goruchwylio cymeradwyo modiwlau newydd cyn eu cyflwyno i'r pwyllgor priodol.
 • Cydlynu marcio a safoni asesiadau mewn cydweithrediad ag Arweinwyr Modiwlau a Chyfarwyddwyr Rhaglen
 • Sicrhau bod pob asesiad wedi bod yn destun craffu mewnol a bod y ffurflenni priodol yn cael eu cwblhau i safon foddhaol o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt.
 • Sicrhau bod adborth i fyfyrwyr o safon uchel a chyson a'i fod yn cael ei roi mewn modd amserol a phriodol.
 • Sicrhau bod papurau arholiad a briffiau aseiniadau o safonau priodol i'w cyflwyno i'r arholwr allanol perthnasol.
 • Cymedroli asesiadau wedi'u marcio yn fewnol er mwyn sicrhau bod safonau priodol yn cael eu cynnal cyn cyflwyno sampl i arholwyr allanol.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano 

 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesedd a gweithgaredd ysgolheigaidd.
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amrywiaeth o ffyrdd – cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu AU neu gyfwerth.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth / mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.
 • Gradd anrhydedd dda.
 • Cymhwyster doethurol.
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth). 

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â'r Athro Niki Bolton, Pennaeth Marchnata a Strategaeth yr Adran, yn njbolton@cardiffmet.ac.uk

Os derbynnir nifer uchel o geisiadau, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau, fforymau a digwyddiadau staff i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn draddodiadol yn y sector addysg uwch.

Gwybodaeth bellach

Darllenwch ein Pecyn Ymgeiswyr neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a dilyniant gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £44,263 to £49,794 per annum. Grade 7A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 22nd February 2024
Closes: 19th March 2024
Job Ref: 23REQ0002770
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge