Back to search results

Supply Engineering Lecturer (Mechanical & Electronic)

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £16.62 to £32.71 per hour
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 22nd February 2024
Closes: 6th March 2024
Job Ref: FEB20248606

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To deliver high quality teaching and learning across a range of electrical/mechanical and electronic engineering programmes, creating a positive environment to enable all learners to reach their full potential in terms of academic, social and personal development.

 • You will have no fixed working hours, and will work on an ad hoc basis
 • Provide sickness cover or temporary cover
 • £16.62 - £32.71 per hour (dependent on qualifications on experience)
 • Tycoch & Gorseinon Campus

 Key Responsibilities:

 • Plan, prepare, and teach up to level 5, across a range of electronics/electrical engineering courses, ensuring schemes/records of work, assignment schedules, are appropriate to the syllabus content and awarding body standards.
 • Ensure teaching and learning strategies and teaching materials are planned well to be accessible to meet the varied needs of all learners, and that Welsh Government initiatives e.g. ESDGC; Welsh Ethos; ES; Employability are embedded and assessed effectively.
 • Assess and monitor learner progress, including the setting of targets, maintaining records of work and achievement in line with internal and external schedules/ criteria and college targets

About you:

 • Ability to deliver Courses Levels 1-5
 • Ability to teach Level 5 modules specifically in: Engineering Maths, Electrical & Engineering Principles, Machine & Power Engineering, Analogue Communications, Control, Programming Microcontrollers and Applications, DSPs, Microprocessors, PLCs.
 • Proven track record of achieving excellent results, attendance and punctuality, providing a strong role model for learners.
 • Ability to support and nurture diverse learning groups with the aim of meeting desired outcomes.

Benefits for you:

 • 46 days (pro rata) annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Free parking
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • Free hot drinks when you use a reusable cup
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

 We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Full-Time Equivalent Salary: £24,049 - £47,331 per annum dependent on qualifications and experience.

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Darlithydd Banc Peirianneg (Trydanol & Electronig)  

Cyfeirnod: FEB20248614

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Cyflwyno addysgu a dysgu o’r radd flaenaf ar draws ystod o raglenni trydanol/electronig a chreu amgylchedd cadarnhaol a fydd yn caniatáu dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn o ran datblygiad academaidd, cymdeithasol a phersonol.

 • £16.62 - £32.71 yr awr (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad)
 • Ni fydd gennych oriau gwaith penodol, a byddwch yn gweithio ar sail ad hoc
 • Cyflenwi ar gyfer absenoldeb salwch neu dros dro
 • Campws Tycoch a Gorseinon

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu ystod eang o gyrsiau peirianneg drydanol/electronig, gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith, amserlenni aseiniadau yn cyd-fynd â chynnwys y maes llafur a safonau’r cyrff dyfarnu.
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr, a bod mentrau Llywodraeth Cymru e.e. Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, Ethos Cymreig, Sgiliau Hanfodol a Chyflogadwyedd yn cael eu hymgorffori a'u hasesu'n effeithiol.
 • Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw cofnodion o waith a chyflawniad yn unol ag amserlenni/meini prawf mewnol ac allanol a thargedau'r Coleg.

Amdanoch chi:

 • Y gallu i gyflwyno cyrsiau Lefel 1 i 5
 • Y gallu i addysgu DSPau, Microbroseswyr, PLCau Lefel 5
 • Hanes o bresenoldeb a phrydlondeb rhagorol, gan weithredu fel model rôl gryf i'r dysgwyr
 • Gallu cefnogi a meithrin grwpiau dysgu amrywiol gyda'r nod o gyflawni'r canlyniadau a ddymunir

 Buddion:

 • 46 pro rata diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Diodydd poeth am ddim pan fyddwch yn defnyddio cwpan amldro
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £24,049 - £47,331 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge