Back to search results

Assistant Learning Area Manager in Engineering

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £47,697 to £49,256 pa
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 9th April 2024
Closes: 24th April 2024
Job Ref: APR20246211

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The Role:

An opportunity has arisen at Gower College Swansea for an Assistant Learning Area Manager in Engineering. A diverse Learning Area, the curriculum includes programmes across levels 1-5, with a full degree programme (level 6).  A strong Work based Learning provision forms part of the delivery activities. Staff are passionate and committed in ensuring the many learners in this area achieve their full potential, through innovative teaching styles and excellent outcomes.

The programmes are currently delivered at two campuses, Tycoch and Gorseinon, with circa 75% of the provision being delivered at the Tycoch campus.

 • Full-Time (37 hours per week)
 • Permanent
 • £47,697 - £49,256 per annum
 • Tycoch and Gorseinon campus

Key Responsibilities:

 • Assist with the planning and management of the Learning Area to include curriculum, quality, budgeting, staff and learner management.
 • Support the Learning Area Manager in leading staff to ensure that the highest standards of quality are achieved with a clear focus on excellent teaching and learning, raising standards and responding to learner needs

About you:

 • Hold a degree or equivalent in a related discipline
 • Hold a recognised teaching qualification (PGCE or equivalent)
 • Knowledge of current issues facing FE Colleges and an understanding of FE funding methodologies including HE experience of developing curriculum to enhance progression and employability prospects

Benefits for you:

 • 37 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23% (2023)
 • Free parking
 • Cycle to work scheme
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government/Teachers Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol Peirianneg  

Cyfeirnod: APR20246212

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y Rôl:

Mae cyfle wedi codi yng Ngholeg Gwyr Abertawe ar gyfer Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol dros dro.  Mae cwricwlwm y Maes Dysgu amrywiol hwn yn cynnwys rhaglenni lefel 1-5 a rhaglen radd (lefel 6) mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd.  Mae darpariaeth Dysgu Seiliedig ar Waith yn rhan helaeth o’r rhaglen hon.  Trwy ddefnyddio dulliau dysgu sy’n arwain at ganlyniadau rhagorol, mae staff y maes hwn yn angerddol ac yn ymrwymedig i sicrhau bod y dysgwyr niferus yn cyflawni eu potensial llawn.

Ar hyn o bryd mae’r rhaglenni yn cael eu darparu ar ddau gampws, Tycoch a Gorseinon, gyda thua 75% o’r ddarpariaeth yn cael ei gyflwyno ar gampws Tycoch.

 • Amser Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £47,697 - £49,256 y flwyddyn
 • Lleoliad: Campws Tycoch a Gorseinon

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynorthwyo gyda chynllunio a rheoli’r Maes Dysgu, gan gynnwys y cwricwlwm, ansawdd, cyllidebu a rheoli staff a myfyrwyr.
 • Helpu’r Rheolwr Maes Dysgu i arwain staff er mwyn sicrhau’r safonau uchaf posib o ran ansawdd, gan roi sylw penodol i addysgu a dysgu rhagorol, gwella safonau ac ymateb i anghenion dysgwyr.

Amdanoch chi:

 • Byddwch yn meddu ar radd neu gymhwyster cyfatebol mewn disgyblaeth berthnasol.
 • Bydd gennych gymhwyster addysgu cydnabyddedig (TAR neu gyfwerth).
 • Yn ogystal, bydd gennych wybodaeth am faterion cyfredol sy’n wynebu Colegau AB a dealltwriaeth o ddulliau cyllido AU, gan gynnwys profiad o ddatblygu cwricwlwm at ddibenion gwella rhagolygon dilyniant a chyflogadwyedd.

 Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge