Back to search results

Casual Caretaker

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £12.51 to £13.62 per hour
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 19th April 2024
Closes: 25th April 2024
Job Ref: APR20247238

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The Facilities Operative will carry out general maintenance and temporary repairs to property, fixtures and fittings and to ensure the security of the premises, together with its contents. You will be expected to work flexibly across all of the College campuses and with working shift patterns.  The Facilities Operative will be required to attend in cases of emergency call-outs e.g. flood, fire, intruders and take such action as required (e.g. marshalling etc).

 • £12.51 - £13.62 per hour
 • Across all campuses (Tycoch, Gorseinon, Sketty Hall, Jubilee Court, Kingsway and Llwyn y Bryn)
 • You will have no fixed working hours, and will work on an ad hoc basis, providing sickness/temporary cover
 • The shift pattern will include evenings, weekends and shifts between the hours of 6:00am and 10:00pm
 • You will also be required to participate in the on-call rota, please note you will receive additional remuneration to be on stand-by and for call-outs.
 • You will be paid a month in arrears e.g. any hours that you work in May, will be paid in June, and so forth.
 • Interview date: 7th May 2024

About you:

 • With previous experience in a similar role you will ideally possess an NVQ Level 3 in a relevant craft and hold or be willing to work towards First Aid and IOSH qualifications
 • You will have up to date knowledge of COSHH and Health & Safety procedures, including manual handling, be able to negotiate heights and confined spaces
 • The ability to travel to the various College sites is essential

Benefits for you:

 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free Parking
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • Free hot drinks when you use a reusable cup
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

Gofalwr Dros Dro

Cyfeirnod: APR20247700

Gofalwr

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Bydd y Gweithiwr Cyfleusterau yn gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol ac atgyweiriadau dros dro ar eiddo, gosodiadau a ffitiadau ac i sicrhau diogelwch y safle, ynghyd â’i gynnwys. Bydd disgwyl i chi weithio’n hyblyg ar draws holl gampysau’r Coleg a chyda phatrymau shifftiau gweithio. Bydd yn ofynnol i’r Gweithiwr Cyfleusterau fynd allan i alwadau brys e.e. llifogydd, tân, tresmaswyr a chymryd unrhyw gamau yn ôl yr angen (e.e. marsialio ac ati).

 • £12.51-£13.62 yr awr
 • Ar draws amrywiol safleoedd (Tycoch, Gorseinon, Sketty Hall, Jubilee Court, Kingsway, Llwyn y Bryn)
 • Ni fydd gennych oriau gwaith penodol, a byddwch yn gweithio ar sail ad hoc
 • Cyflenwi ar gyfer absenoldeb salwch neu dros dro
 • Mae’r patrwm shifftiau yn cynnwys nosweithiau, penwythnosau a shifftiau rhwng 6:00am a 10:00pm
 • Yn ogystal, bydd gofyn i chi gymryd rhan yn y ‘rota ar alwad’. Sylwch y byddwch yn derbyn tâl ychwanegol i fod wrth law ac ar gyfer galwadau allan
 • Byddwch yn cael eich talu mewn ôl-daliadau e.e. byddwch yn derbyn tâl am yr oriau a weithiwyd ym mis Mai ym mis Mehefin, ac yn y blaen

 Amdanoch chi:

 • Gyda phrofiad blaenorol mewn rôl debyg, yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar gymhwyster NVQ Lefel 3 mewn crefft berthnasol a chymhwyster Cymorth Cyntaf ac IOSH neu fod yn barod i weithio tuag ato.
 • Bydd gennych wybodaeth gyfoes o COSHH a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys codi a chario, gallu trafod uchderau a lleoedd cyfyng.
 • Mae'r gallu i deithio i wahanol safleoedd y Coleg yn hanfodol.
   

 Buddion:

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Diodydd poeth am ddim pan fyddwch yn defnyddio cwpan amldro
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Canllawiau – Sut i Wneud Cais

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge