Back to search results
Header Image

Associate Tutor in Criminology and Professional Policing

Cardiff Metropolitan University

Job Description Associate Tutor in Criminology and Professional Policing - English.pdf

Job Description Associate Tutor in Criminology and Professional Policing - Welsh.pdf

Location: Cyncoed Campus

Package: Casual 

Contractual hours: 0

Job category/type: Academic

Job description

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League. 

If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships. 

The opportunity

We are seeking to recruit exceptional, suitably qualified Associate Tutors who are available to teach in Criminology and/or Policing on an occasional or sessional basis, it is essential that you have a significant grasp of the academic and/or professional nature of their subject and can communicate this with clarity, academic rigour and enthusiasm.

Principal Duties and Responsibilities

 • To obtain and be familiar with relevant course documents which give information related to the aims and operation of the course, including the syllabus, methods of assessment, preferred teaching methods, information needed by students, course dates and times, etc
 • To liaise with members of the programme team, as appropriate, in order to understand requirements, coordinate plans and administrative actions and to discuss changes
 • To prepare effective course material which will fulfil the aims of the course, including enhancement of the learning experience through a student-centred
 • To attend and deliver sessions as agreed, lecturing, leading discussions and otherwise providing guidance and advice and promoting learning, as
 • To prepare and mark, as required, any related written work, studio work, class work and examination papers, within the appropriate assessment
 • To provide constructive and timely feedback to students on their
 • To keep such records of assessment and attendance as the University
 • To observe class opening and closing times
 • To ensure that the Programme Director/Leader and the class are informed of their absence, where this is unavoidable, as far in advance as possible
 • To provide, where appropriate, a course/work plan, set of objectives and reading lists to students

What we are looking for

 • A good honours degree and/or equivalent professional qualification
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme
 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area
 • Evidence of undertaking continuous professional development (CPD)
 • A sound understanding of pedagogy
 • A broad understanding of subject area
 • Ability to design teaching and learning materials
 • Ability to employ appropriate assessment methods
 • Ability to undertake administrative duties in an accurate and timely fashion
 • Ability to plan workloads
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem- solving skills to improve performance
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations, reports, learning materials
 • Ability to develop productive working relationships as part of a professional team
 • Ability to demonstrate a commitment to Equality and Diversity, Health and Safety, Quality Standards

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Nick Louis, Senior Lecturer in Professional Policing & Criminology, at nlouis@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Tiwtor Cyswllt mewn Plismona a Throseddeg

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002826

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 17/06/2024

Lleoliad: Campws Cyncoed

Cyflog: £45.88 y sesiwn (yn ogystal â 18% tâl gwyliau)

Pecyn: Achlysurol

Oriau cytundebol: 0

Sail: Rhan Amser

Math/categori swydd: Academaidd

Disgrifiad swydd

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet a’r brifysgol orau yng Nghymru yn yr Arolwg Hynt Graddedigion.

Os oes gennych gofnod o gyflawniad sy'n dangos yr ymrwymiad, y doniau a'r brwdfrydedd i gyfrannu at ein cymuned ddysgu fyd-eang drwy addysgu, ysgolheictod, ymchwil ac arloesedd rhagorol, ynghyd ag angerdd cyffredin am ein gwerthoedd a'n gweledigaeth, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr a fydd yn helpu i ddatblygu ein statws ymchwil ac a fydd yn gwella amrywiaeth ein prifysgol, ein cymuned a'n partneriaethau, ac i'w cefnogi.

Y cyfle

Rydym yn recriwtio ar gyfer Tiwtoriaid Cyswllt eithriadol, â chymwysterau addas, sydd ar gael i addysgu ym maes Plismona a Throseddeg yn achlysurol neu'n sesiynol. Mae'n hanfodol bod gennych ddealltwriaeth sylweddol o natur academaidd a/neu broffesiynol eich pwnc ac y gallwch gyfleu hyn yn eglur, â manyldeb academaidd a brwdfrydedd.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Cael dogfennau perthnasol y cwrs, a bod yn gyfarwydd â nhw, sy'n rhoi gwybodaeth yn ymwneud â nodau a gweithrediad y cwrs, gan gynnwys y maes llafur, dulliau asesu, y dulliau addysgu a ffefrir, gwybodaeth sydd ei hangen ar fyfyrwyr, dyddiadau ac amseroedd y cwrs, ac ati.
 • Cysylltu ag aelodau o dîm y rhaglen, fel y bo'n briodol, er mwyn deall gofynion, cydlynu cynlluniau a chamau gweinyddol ac i drafod newidiadau.
 • Paratoi deunydd cwrs effeithiol a fydd yn cyflawni nodau'r cwrs, gan gynnwys gwella'r profiad dysgu trwy ddull sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr.
 • Mynychu a chyflwyno sesiynau fel y cytunwyd arnynt, darlithio, arwain trafodaethau ac, fel arall, darparu arweiniad a chyngor, a hyrwyddo dysgu, yn ôl yr angen.
 • Paratoi a marcio unrhyw waith ysgrifenedig, gwaith stiwdio, gwaith dosbarth a phapurau arholiad cysylltiedig yn ôl yr angen, yn unol â’r gweithdrefnau asesu
 • Rhoi adborth adeiladol ac amserol i fyfyrwyr ar eu
 • Cadw’r cofnodion o asesiadau a phresenoldeb hynny sydd eu hangen ar y Brifysgol.
 • Cadw at amseroedd agor a chau dosbarthiadau yn
 • Sicrhau bod Cyfarwyddwr/Arweinydd y Rhaglen a'r dosbarth yn cael gwybod am eich absenoldeb, lle nad oes modd osgoi hyn, mor bell o flaen llaw â
 • Darparu cynllun cwrs/gwaith, set o amcanion a rhestrau darllen i fyfyrwyr lle bo hynny'n briodol.

Beth rydym yn chwilio amdano

 • Gradd anrhydedd dda a/neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol.
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch.
 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Tystiolaeth o ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth eang o faes y pwnc.
 • Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i gyflawni dyletswyddau gweinyddol mewn modd cywir ac amserol.
 • Y gallu i gynllunio llwythi gwaith.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio menter a sgiliau datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfleu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau, adroddiadau, deunyddiau dysgu.
 • Y gallu i ddatblygu perthnasoedd gweithio cynhyrchiol fel rhan o dîm proffesiynol.
 • Y gallu i ddangos ymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, Iechyd a Diogelwch a Safonau Ansawdd.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Er mwyn llwyddo, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel yr amlygir gan eich cymwysterau a'ch profiad.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Dr Nick Louis, Uwch Darlithydd Mewn Plismona Proffesiynol a Troseddeg, nlouis@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £45.88 per session (plus 18% holiday pay)
Hours: Part Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 21st May 2024
Closes: 17th June 2024
Job Ref: 23REQ0002826
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge