Back to search results
Header Image

Laboratory Manager, Physiology and Health

Cardiff Metropolitan University

Job Description Laboratory Manager, Physiology and Health - English.pdf

Job Description Laboratory Manager, Physiology and Health - Welsh.pdf

Location: Cyncoed Campus

Contractual hours: 37

Job category/type: Admin/Managerial

Job description

The opportunity

Cardiff School of Sport and Health Sciences (CSSHS) seeks to appoint a Laboratory Manager in Physiology and Health. The post holder will facilitate the support of high-quality teaching and learning, research and innovation activity across our suite of physiology laboratories. Applicants with experience of developing and supporting exercise prescription for patient groups are particularly welcome, as outlined in the Clinical Exercise Physiology UK Standards. Duties include: 

 1. Undertake operational management of the laboratories through the day-to-day line management of the technical staff.
 2. Ensure effective communication between teaching, research and technical support staff in relation to laboratory and shared spaces.
 3. Maintain interdisciplinary working and communication between technical staff across the campuses to promote efficient and effective use of equipment and staffing resources.
 4. Oversee and identify training needs for staff and research students working in the laboratories; instruct, supervise and manage the technical team to undertake and conduct agreed experimental practices.
 5. Provide academic supervision of undergraduate and / or postgraduate taught and research students.

What we are looking for

We are looking with someone with a passion for exercise and cardiovascular physiology. The individual should have a proven track record of managing projects to completion and show the aptitude to manage budgets and lead laboratory teams. They should have knowledge of statutory Health & Safety requirements and experience managing the health and safety of a laboratory working with high-risk populations and processes (e.g. clinical cohorts).

Why join Cardiff Metropolitan University?

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

Physiology and health has a strong international reputation for cardiovascular and integrative physiology. The group is devoted to understanding the mechanisms of adaptation to exercise across the spectrum of health and disease. We work with local, national and international institutions and stakeholders to translate findings into real world impact. We believe our employees are our biggest asset and invest in talent to achieve sustainable growth and success.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity please, contact Professor Mike Stembridge at mstembridge@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Closing date: 6th June 2024

 

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Rheolwr Labordy, Ffisioleg ac Iechyd

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002828 

Dyddiad postio: 23/05/2024

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 06/06/2024

Lleoliad: Campws Cyncoed

Cyflog: Gradd 7AB, £44,263 - £49,794 y flwyddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 37

Sail: Llawn Amser

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Disgrifiad swydd

Y cyfle

Mae YChGIC yn chwilio i nenodi Rheolwr Labordy mewn Ffisioleg ac Iechyd. Bydd deiliad y swydd yn hwyluso cymorth addysgu a dysgu o ansawdd uchel, a gweithgarwch ymchwil ac arloesi ar draws ein cyfres o labordai ffisioleg. Mae croeso arbennig i ymgeiswyr sydd â phrofiad o ddatblygu a chefnogi presgripsiwn ymarfer corff ar gyfer grwpiau cleifion, fel yr amlinellir yn Safonau Clinical Exercise Physiology UK.  Mae’r dyletswyddau’n cynnwys:

 1. Ymgymryd â rheolaeth weithredol y labordai trwy weithredu fel rheolwr llinell o ddydd i ddydd i’r staff technegol.
 2. Sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng staff addysgu, ymchwil a chymorth technegol mewn perthynas â gofodau labordy a mannau a rennir.
 3. Cynnal gwaith rhyngddisgyblaethol a chyfathrebu rhwng staff technegol ar draws y campysau i hyrwyddo defnydd effeithlon ac effeithiol o offer ac adnoddau staffio.
 4. Goruchwylio a nodi anghenion hyfforddi staff a myfyrwyr ymchwil sy'n gweithio yn y labordai; cyfarwyddo, goruchwylio a rheoli'r tîm technegol i gynnal a chynnal arferion arbrofol y cytunwyd arnynt.
 5. Darparu goruchwyliaeth academaidd o fyfyrwyr israddedig a/neu ôl-raddedig a addysgir a myfyrwyr ymchwil.

Beth rydym yn chwilio amdano

Rydym yn chwilio am rywun sydd ag angerdd am ymarfer corff a ffisioleg gardiofasgwlaidd. Dylai fod gan yr unigolyn hanes baenorol o reoli prosiectau hyd at eu cwblhau a dangos y dawn i reoli cyllidebau ac arwain timau labordy. Dylai fod ganddynt wybodaeth am ofynion Iechyd a Diogelwch statudol a phrofiad o reoli iechyd a diogelwch labordy gan weithio gyda phoblogaethau a phrosesau risg uchel (ee carfannau clinigol).

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet.

Mae gan ffisioleg ac iechyd enw da rhyngwladol cryf am ffisioleg gardiofasgwlaidd ac integreiddiol. Mae'r grŵp yn ymroddedig i ddeall mecanweithiau addasu i ymarfer corff ar draws y sbectrwm iechyd a chlefydau. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a rhanddeiliaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i drosi canfyddiadau yn effaith byd go iawn. Credwn mai ein gweithwyr yw ein hased mwyaf ac rydym yn buddsoddi mewn talent i gyflawni twf a llwyddiant cynaliadwy.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiwn (pro rata os yw'n rhan amser)
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell
 • Polisïau rhagorol sy’n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith
 • Mynediad am ddim i deuluoedd at ein darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Sicrwydd Iechyd.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â'r Athro Mike Stembridge yn mstembridge@cardiffmet.ac.uk.

Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.

Location: Cardiff
Salary: £44,263 to £49,794 per annum. Grade 7AB
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 23rd May 2024
Closes: 6th June 2024
Job Ref: 23REQ0002828
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge