Back to search results

Project Administrator SPF (Maternity Cover)

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £24,131 to £26,268 pa
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 3rd June 2024
Closes: 17th June 2024
Job Ref: MAY20244387

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

 • As an Administrator linked to work-based learning in GCS Training, the key focus will be to act as an integral part of the administrative support for the Shared Prosperity Fund (Skills Project). 
 • To be responsible for the collection and collation of all audit paperwork to support the externally funded project, delivered within the College. 
 • To ensure that detailed statistical information is maintained to monitor the Shared Prosperity Fund (Skills Project) progress in line with the appropriate funding stream requirements.
 • To work with internal and external stakeholders in the completion of financial and outcome related reports in line with College’s External Funding Procedures.

This key role will help meet positive learning outcomes for learners and support the aims of the Head of GCS Training, Director of Skills & Business Development and Commercial coordinators.

 • 37 Hours per Week
 • Fixed-Term- Until 31/12/2024
 • £24,131- £26,268 Per Annum
 • Jubilee Court 

Key Responsibilities:

 • To liaise with relevant Project Managers and Commercial Co-ordinators within the College to ensure that appropriate audit systems are established to support the delivery of the Shared Prosperity Fund (Skills Project) within in the College
 • To maintaining all financial records to support the delivery of Externally Funded Shared Prosperity Fund (Skills Project) in the College in accordance with College and External Funds Audit Procedures
 • Where required maintaining all participant records to support the delivery of Shared Prosperity Fund (Skills Project) in the College in accordance with College and External Funding Audit Procedures
 • Using excel, maintain statistical information on all individuals participating within the Shared Prosperity Fund (Skills Project).

About you:

 • Knowledge and experience of operating and maintaining spreadsheets and database systems.
 • Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification
 • IT literate – to include Word and Excel etc.
 • Excellent interpersonal skills.

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Gweinyddwr Y Gronfa Ffyniant Gyffredin (Prosiect Sgiliau)  

Cyfeirnod: JUN20244932

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

 • Fel Gweinyddwr sy’n ymwneud ag adran dysgu seiliedig ar waith Hyfforddiant CGA, un o brif flaenoriaethau’r rôl hon fydd gweithredu fel rhan annatod o’r cymorth a gynigir ar gyfer y Gronfa Ffyniant gyffredin (Prosiect Sgiliau). 
 • Casglu a choladu gwaith papur sy’n ymwneud ag archwilio er mwyn hwyluso’r prosiect hwn a ariennir yn allanol ond a gyflwynir yn y Coleg. 
 • Sicrhau bod gwybodaeth ystadegol fanwl yn cael ei chynnal i fonitro cynnydd y Y Gronfa Ffyniant Gyffredin (Prosiect Sgiliau) yn unol â gofynion y ffrwd ariannu briodol.
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol i gwblhau adroddiadau sy’n ymwneud â chyllid a chanlyniadau, yn unol â Gweithdrefnau Cyllid Allanol y Coleg.

Bydd y rôl allweddol hon yn hybu canlyniadau dysgu cadarnhaol ar gyfer dysgwyr a bydd yn hwyluso amcanion Pennaeth Hyfforddiant CGA, Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygiad Busnes a Chydlynwyr Masnachol.

 • 37 awr yr wythos
 • tymor sefydlog- nes 31/12/2024
 • £24,131 - £26,268 y flwyddyn 
 • Jubilee Court 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cysylltu â Rheolwyr prosiect a Chydlynwyr Masnachol perthnasol o fewn y Coleg i sicrhau bod systemau archwilio priodol yn cael eu sefydlu er mwyn hwyluso darpariaeth y Gronfa Ffyniant Gyffredin (Prosiect Sgiliau) o fewn y Coleg.
 • Cadw cofnodion ariannol i gefnogi darpariaeth y Gronfa Ffyniant Gyffredin (Prosiect Sgiliau) yn fewnol ac yn allanol, yn unol â Gweithdrefnau Archwilio Cyllid Allanol a Gweithdrefnau’r Coleg.
 • Defnyddio Excel i gadw gwybodaeth ystadegol ynghylch trafodion ariannol sy’n gysylltiedig â’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.
 • Defnyddio Excel i storio gwybodaeth ystadegol am unigolion sy’n ymwneud â’r Gronfa Ffyniant Gyffredin (Prosiect Sgiliau).

Amdanoch chi:

 • Profiad o weinyddu a chynnal taenlenni a chronfeydd data a dealltwriaeth ohonynt.
 • Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg
 • Sgiliau TG da - gan gynnwys Microsoft Word, Excel ac ati.
 • Llygad dda am fanylder

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
 • Cynllun gweithio hyblyg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge