Back to search results

Housing Trainer

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £33,545 to £39,024 pa
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 4th June 2024
Closes: 18th June 2024
Job Ref: MAY20243830

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To deliver high quality training and assessing to learners within the housing sector. Programmes may include Work Based Learning, NVQs, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

To have current knowledge of the sector/industry and undertake duties to a high standard at all times.

To provide a professional approach when working with learners and employers, creating a positive and high quality learning environment to enable all learners to reach their full potential.

 • 37 Hours per week 
 • Permanent
 • £33,545 - 39,024 Per Annum
 • Swansea- Jubilee Court Campus

Key Responsibilities:

 • Plan, prepare and deliver assessments across a range of courses ensuring schemes/records of work, assignment schedules, are appropriate to the syllabus content and awarding body standards.
 • Plan and deliver a minimum of 12 hours per week of training to learners as required.
 • Ensure training and assessment strategies and materials are planned and accessible to meet the varied needs of all learners, and that cross-cutting themes (for example, ESDGC, Welsh Ethos, ES, Employability) are embedded and assessed effectively.
 • Assess and monitor learner progress, including the setting of targets, maintaining records of work and achievement.

About you:

 • Proven track record of working and teaching within the housing sector.
 • Commercial knowledge, experience and understanding of industry, including training needs.
 • Level 4 qualification or equivalent in relevant sector or be willing to work towards
 • Excellent verbal and written communication skills.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • A Teacher’s Pension Scheme with an average employer contribution of 23.68% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Hyfforddwr Tai  

Cyfeirnod: JUN20245060

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu darpariaeth hyfforddi ac asesu o ansawdd uchel i ddysgwyr yn y sector tai. Bydd rhaglenni’n cynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, NVQ, prosiectau a ariennir gan Gyllid Ewropeaidd, rhaglenni pwrpasol a gweithdai.

Bydd gennych wybodaeth gyfredol am y sector/diwydiant a’r gallu i ymgymryd â dyletswyddau i safon uchel bob amser.

Byddwch yn broffesiynol bob amser wrth weithio â dysgwyr a chyflogwyr, gan greu amgylchedd dysgu positif o ansawdd uchel i alluogi pob dysgwr i ddiwallu ei botensial llawn.

 • 37 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • £33,545 - 39,024 y flwyddyn
 • Abertawe - Campws Jubilee Court 

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu amrywiaeth o raglenni gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a safonau’r corff dyfarnu.
 • Cynllunio a darparu 12 awr yr wythnos o hyfforddiant i ddysgwyr lle bo angen (pro rata ar gyfer staff ffracsiynol).
   
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau dysgu’n cael eu cynllunio a gwneud yn siwr eu bod yn hygyrch, er mwyn ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr. Sicrhau bod mentrau trawsbynciol (megis ADCDF, Ethos Cymreig, ES,
 • Cyflogadwyedd) yn cael eu hymgorffori a’u hasesu’n effeithiol.
 • Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw a chynnal cofnodion gwaith a chyflawniad.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 4 neu gyfwerth mewn sector perthnasol neu barodrwydd i sicrhau cymhwyster.
 • Profiad o weithio ac addysgu o fewn y sector perthnasol.
 • Gwybodaeth fasnachol, profiad a dealltwriaeth o’r diwydiant, gan gynnwys anghenion hyfforddi.
 • Dealltwriaeth o bwysigrwydd meithrin a chynnal cysylltiadau â chyflogwyr.
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Cynllun Pensiwn Athrawon a chyfraniad cyflogwr o 23% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge