Back to search results

Engineering Technician

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £23,404 to £23,903 pa
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 10th June 2024
Closes: 23rd June 2024
Job Ref: MAY20243552

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

The post holder will plan, produce and prepare teaching materials for lessons on a daily basis. The team will give notice of the resources required and the Technician’s role is to organise these resources and ensure a safe learning environment. The Technician will ensure all the equipment is in place in time for the students to use during the lesson. 

 • Full time - 37 hours per week
 • Permanent
 • £23,404 - £23,903 per annum
 • Gorseinon Campus

Key Responsibilities:

 • To carry out planned maintenance, repairs of teaching resources on a regular basis and report to the Curriculum Team Leader and Assistant Learning Area Manager any defects that affect Health and Safety concerns or lack of resources.
 • Assist the CL and Engineering Team in buying and gathering quotes and resources for purchasing equipment for the teaching to take place in teams. The procurement will follow College policies, stay within the annual budget and track the use of resources by controlling the use of stock and maintain a register of inventory.
 • Prepare teaching aids which have been approved and developed by the team to supply a range of learning experiences for students. The post holder will communicate progress with the team using a technician’s diary and by attending team meetings.
 • Maintain a safe working environment for staff and students.

About you:

 • Level 3 or equivalent qualification in a relevant field or prepared to work towards i.e. machinist or welder / plater
 • Use of IT – able to use spreadsheets or willing to be trained.
 • A commitment to and awareness of Health & Safety.
 • Able to work to tight deadlines and be attentive to detail.

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 2 staff well-being days
 • Discounted study opportunities on College programmes
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Need help with your application? Please click here to read our guidance.

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

The successful candidate must go through First Responder training and undertake the duties. Upon completion of training, you will receive an additional £50 per month. 

Please note that we are expecting a high volume of applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
https://www.gcs.ac.uk/recruitment/staff-benefits-wellbeing

Technegydd Peirianneg  

Cyfeirnod: JUN20245674

Technegydd Peirianneg

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Yn ddyddiol, bydd deiliad y swydd yn cynhyrchu a pharatoi deunyddiau dysgu ar gyfer gwersi. Bydd y tîm yn rhoi gwybod i chi pa adnoddau sydd eu hangen a chi fydd yn gyfrifol am drefnu’r adnoddau hyn a sicrhau amgylchedd dysgu diogel. Byddwch hefyd yn sicrhau bod yr holl offer yn eu priod lle yn barod i'w defnyddio yn ystod y wers.

 • Amser-Llawn (37 awr yr wythnos)
 • Parhaol
 • £23,404 - £23,903 y flwyddyn
 • Campws Gorseinon

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Gwaith cynnal a chadw, atgyweirio adnoddau addysgu yn rheolaidd ac adrodd i  Arweinydd Tîm y Cwricwlwm, Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol mewn perthynas ag unrhyw ddiffygion sy’n effeithio ar iechyd a Diogelwch neu bryderon ynghylch diffyg adnoddau.
 • Byddwch yn cynorthwyo Arweinydd y Cwricwlwm i brynu adnoddau addysgu. Bydd y broses hon yn gofyn i chi gydymffurfio â pholisïau’r Coleg, glynu i’r gyllideb flynyddol a thracio defnydd unrhyw adnoddau trwy reoli stoc a chynnal cofrestr ar gyfer y stoc hynny.
 • Paratoi cymhorthion addysgu sydd wedi’u cymeradwyo a’u datblygu gan y tîm i gynnig amrywiaeth eang o brofiadau dysgu i’r dysgwyr. Bydd deiliad y swydd yn rhoi gwybod am gynnydd dysgwyr i’r tîm drwy ddefnyddio dyddiadur a thrwy fynychu cyfarfodydd tîm.
 • Bydd y Technegydd yn gyfrifol am gynnal amgylchedd gwaith diogel i staff a myfyrwyr trwy sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei wirio’n ddyddiol

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 3 mewn maes perthnasol neu barodrwydd i ennill cymhwyster weldio/platiwr/peiriannydd
 • Sgiliau TG – yn gallu defnyddio taenlenni neu’n barod i dderbyn hyfforddiant.
 • Ymrwymiad i Iechyd a Diogelwch ac ymwybyddiaeth ohono.
 • Gweithio i derfynau amser a llygad am fanylder

Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 2 ddiwrnod lles i staff
 • Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg

Angen cymorth gyda’ch cais? Cliciwch ein tudalen canllaw.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â hyfforddiant Ymatebwr Cyntaf a mabwysiadu dyletswyddau Ymatebwr Cyntaf. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, byddwch yn derbyn £50 y mis. 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
https://www.gcs.ac.uk/cy/recriwtio/buddion-a-lles

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge