Back to search results
Header Image

Biomechanics Technician Demonstrator

Cardiff Metropolitan University

Job Description Biomechanics Technician Demonstrator - English.pdf

Job Description Biomechanics Technician Demonstrator - Welsh.pdf

Location: Cyncoed Campus

Contractual hours: 14.8

Job category/type: Technical

Job description

The opportunity

The opportunity exists for a suitably experienced candidate to contribute to support delivery and administration of the Biomechanics provision on the School’s undergraduate and postgraduate programmes. It is essential that you have a significant grasp of the academic, technical and/or professional nature of Biomechanics and can communicate this with clarity. 

As a Technical Demonstrator (Biomechanics), you will maintain and develop the Biomechanics Labs. You will provide technical support for lectures and research and ensure the labs and equipment are ready for teaching work based learning and related learning activities and for research and innovation projects.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication, organisational and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent staff and student experience.

What you’ll do – key duties 

 • Supervise laboratory work and processes undertaken by staff, students and visitors.
 • Demonstrate practical techniques and processes and the operation of equipment in teaching rooms, specialist facilities to staff, students and visitors.
 • Advise and support academic / research staff and students on the use and application of techniques, equipment and process associated with programmes of study and research and innovation activities.
 • Support the delivery of practical and seminar sessions aligned to practical work and which have been planned by academic staff.
 • Advise on the purchase of new equipment and required maintenance of existing equipment.
 • Purchase replacement or new equipment and consumable items. Undertake budgetary control, in close liaison with discipline staff and SROM.

What we are looking for

 • Degree in sport and exercise science, biomechanics, engineering or another relevant discipline.
 • You will bring Experience and expertise with scientific laboratory equipment including calibration procedures and minor maintenance.
 • Experience of laboratory practices.
 • Experience of appropriate computer hardware and software packages for data collection (Vicon Nexus, CodaMotion, Qualysis, or similar) and data analysis (Visual 3D, Matlab, or similar).

Why join Cardiff Metropolitan University?

In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

Cardiff School of Sport & Health Sciences (CSSHS) has a global reputation for the quality of its teaching, research and innovation in the areas of sport and health sciences. Based across the Cyncoed and Llandaff campuses staff work in partnership with students, industry, health boards, sport national governing bodies and others to deliver employability focused education and impactful research. Research undertaken in the School has a strong applied base and CSSHS is home to several centres of excellence including the Centre for Health, Activity and Wellbeing, the Food Industry Centre, the Youth Physical Development Centre, and the Sport Coaching Hub.

Further information regarding our Schools services can be found here.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including: 

 • Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity, please contact Rebecca Straker rstraker2@cardiffmet.ac.uk

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

 

Manylion y swydd

Teitl y swydd: Technegydd Arddangoswr Biomecaneg

Cyfeirnod y swydd: 23REQ0002839

Dyddiad postio: 21/06/2024

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 08/07/2024

Lleoliad: Campws Cyncoed

Cyflog: Gradd 6A/B £38,205 - £42,978 y flwyddyn

Pecyn: Parhaol

Oriau cytundebol: 14.8

Sail: Rhan Amser

Math/categori swydd: Technegol

Disgrifiad swydd: 

Y cyfle

Rydym yn chwilio am ymgeisydd profiadol addas i gyfrannu at gefnogi'r ddarpariaeth Biomecaneg a gwaith gweinyddu ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig yr Ysgol. Mae'n hanfodol bod gennych afael sylweddol ar natur academaidd, technegol a/neu broffesiynol o Fiomecaneg a'ch bod yn gallu cyfathrebu hyn yn eglur. 

Fel Technegydd Arddangoswr T (Biomecaneg), byddwch yn cynnal a datblygu'r Labordai Biomecaneg. Byddwch yn darparu cefnogaeth dechnegol ar gyfer darlithoedd ac yn sicrhau bod y labordai a'r offer yn barod ar gyfer addysgu yn seiliedig ar  waith a gweithgareddau dysgu cysylltiedig ac ar gyfer prosiectau ymchwil ac arloesi. 

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu, trefnu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad staff a myfyrwyr rhagorol. 

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

 • Goruchwylio gwaith a phrosesau a wneir gan staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn ôl yr angen.
 • Dangos technegau a phrosesau ymarferol a gweithrediad offer mewn ystafelloedd addysgu, cyfleusterau arbenigol i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr.
 • Cynghori a chefnogi staff a myfyrwyr academaidd / ymchwil ar ddefnyddio a chymhwyso technegau, offer a phroses sy'n gysylltiedig â rhaglenni astudio a gweithgareddau ymchwil ac arloesi.
 • Cefnogi cyflwyno seminarau sy'n cyd-fynd â gwaith ymarferol ac sydd wedi'u cynllunio gan staff academaidd
 • Cynghori ar brynu offer newydd a chynnal a chadw angenrheidiol yr offer presennol.
 • Prynu offer newydd gan gynnwys offer i gymryd lle offer presennol a nwyddau traul.
 • Ymgymryd â rheolaeth gyllidebol, mewn cysylltiad agos â staff disgyblaeth a SROM.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano 

 • Gradd mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff, biomecaneg, peirianneg neu ddisgyblaeth berthnasol arall.
 • Profiad ac arbenigedd gydag offer labordy gan gynnwys gweithdrefnau graddnodi a mân waith cynnal a chadw
 • Profiad o arferion labordy.
 • Profiad o becynnau caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol priodol ar gyfer casglu data (Vicon Nexus, CodaMotion, Qualysis, neu debyg) a dadansoddi data (Visual 3D, Matlab, neu debyg).

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Yn 2020 cafodd y Brifysgol ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021' gan The Sunday Times; yn 2021 cawsom ein henwi’n 'Brifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2022' gan y Times Higher Education ac yn 2022 cawsom ein rhestru fel y brifysgol orau yn y DU am gynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet.

Mae gan Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd (YChGIC) enw da yn fyd-eang am ansawdd ei haddysgu, ei hymchwil a'i arloesedd ym meysydd chwaraeon a gwyddorau iechyd. Wedi'i leoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf mae staff yn gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, diwydiant, byrddau iechyd, cyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol c ac eraill i ddarparu addysg sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd ac ymchwil dylanwadol. Mae gan yr ymchwil a wnaed yn yr Ysgol sylfaen gymhwysol gref ac mae YChGIC yn gartref i sawl canolfan ragoriaeth gan gynnwys y Ganolfan Iechyd, Gweithgaredd a Lles, y Ganolfan Diwydiant Bwyd, y Ganolfan Datblygu Corfforol Ieuenctid, a'r Hwb Hyfforddi Chwaraeon.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau ein Ysgolion ar gael yma.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau hynod gystadleuol gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiwn (pro rata os yw'n rhan amser)
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau ardderchog sy'n addas i deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i bob cyfleuster llyfrgell.
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith.
 • Mynediad am ddim i deuluoedd i'n darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Health Assured.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Rebecca Straker, yn rstraker2@cardiffmet.ac.uk

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio addas i deuluoedd a hyblyg ac ystod o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau yn gynnes gan y rhai heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch.

Gwybodaeth Bellach

Ewch i'n gwefan recriwtio staff am wybodaeth ar weithio i ni, ein diwylliant, budd-daliadau, cydbwysedd bywyd-gwaith a'n cyfleoedd dilyniant a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £38,205 + £ - £42,978 per annum. Grade 6A/B
Hours: Part Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 21st June 2024
Closes: 8th July 2024
Job Ref: 23REQ0002839
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge