Back to search results
Header Image

Lecturer in Sport Rehabilitation

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Sport and Health Sciences

Job Title: Lecturer in Sport Rehabilitation

School/Unit: Cardiff School of Sport and Health Sciences

Location: Cyncoed & Llandaff Campus, Cardiff

Salary: Grade 7A/B, £40,927 - £46,042 per annum

Hours: 37 hours per week

Tenure: Permanent

The Times Higher Education University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the year 2021

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

Cardiff School of Sport and Health Sciences is a recognised centre of excellence in the UK and has established a national and international reputation for the quality of its academic and research work in the areas of sport and health sciences. Based across the Cyncoed and Llandaff campuses, we provide a broad range of vocationally focused academic programmes and pride ourselves on good student feedback and excellent graduate employability. Many of our programmes are professionally accredited to meet the requirements of the sport and healthcare professions and we engage closely with industry to provide consultancy services and professional development programmes. Our School also delivers a thriving research culture, with over 100 PhD students across a variety of disciplines. The wellbeing of our staff, students and our local community underpins everything we do as we continue to add value through our teaching, innovation and research.

Principal Duties and Responsibilities

You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery of our BSc in Sport Conditioning, Rehabilitation and Massage & MSc in Sport Rehabilitation and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience. Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 

You will be expected to have clinical experience, including in a professional/high-level sport setting, allowing you to contribute to our Sport and Exercise Medicine clinic and teaching clinic. Candidates with an active research profile are also desirable.

What we are looking for - Experience & Strengths

A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.

Clinical experience in sports rehabilitation

A sound understanding of pedagogy.

A sound understanding of research/innovation and scholarly activity.

Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.

Ability to design teaching and learning material.

Ability to employ appropriate assessment methods.

Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.

Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.

Experience of HE teaching or equivalent is desirable.

Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established profile in the field of sport rehabilitation is essential, and experience of teaching and clinical supervision of students on relevant programmes is desirable. 

To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.

What we are looking for - Essential Qualifications

A good honours degree

A postgraduate degree and/or professional qualification

Doctoral qualification

A minimum of 5 years of clinic work experience

Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Prof Jon Oliver, at joliver@cardiffmet.ac.uk or for further information about working with us at our University please visit our recruitment website.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds.  We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Adsefydlu Chwaraeon

Ysgol/Uned: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Lleoliad: Campws Cyncoed a Llandaf, Caerdydd

Cyflog: Gradd 7A/B, £40,927 - £46,042 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yn ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig yn y DU sydd wedi sefydlu enw da cenedlaethol a rhyngwladol am ansawdd ei gwaith academaidd ac ymchwil ym meysydd chwaraeon a gwyddorau iechyd. Wedi'i leoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf, rydym yn darparu ystod eang o raglenni academaidd â ffocws galwedigaethol ac yn ymfalchïo mewn adborth da gan fyfyrwyr a chyflogadwyedd rhagorol i raddedigion. Mae llawer o'n rhaglenni wedi'u hachredu'n broffesiynol i fodloni gofynion y proffesiynau chwaraeon a gofal iechyd ac rydym yn ymgysylltu'n agos â diwydiant i ddarparu gwasanaethau ymgynghori a rhaglenni datblygiad proffesiynol. Mae ein Hysgol hefyd yn cyflwyno diwylliant ymchwil ffyniannus, gyda dros 100 o fyfyrwyr PhD ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae llesiant ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned leol yn sail i bopeth a wnawn wrth i ni barhau i ychwanegu gwerth trwy ein haddysgu, ein arloesedd a'n hymchwil.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd gofyn i chi wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni ein portffolio addysgu gan gyfrannu at gyflwyno ein BSc Cyflyru, Adsefydlu a Thylino Chwaraeon a’r MSc Adsefydlu Chwaraeon a meysydd eraill o'n cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad. Yn frwdfrydig am addysgeg myfyriwr-ganolog, byddwch yn cyfrannu at ddarparu addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws yr ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltiad proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 

Bydd disgwyl i chi fod â phrofiad clinigol, gan gynnwys mewn lleoliad chwaraeon proffesiynol/lefel uchel, sy'n eich galluogi i gyfrannu at ein clinig Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff a'n clinig addysgu. Mae ymgeiswyr sydd â phroffil ymchwil gweithredol hefyd yn ddymunol.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano - Profiad a Chryfderau

Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.

Profiad clinigol mewn adsefydlu chwaraeon

Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.

Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgaredd ysgolheigaidd.

Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.

Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.

Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.

Y gallu i adnabod meysydd i'w gwella a defnyddio sgiliau menter a datrys problemau i wella perfformiad.

Y gallu i gyfathrebu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.

Mae profiad o addysgu AU neu gyfwerth yn ddymunol.

Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chefnogaeth/mentora llinell gyntaf i gydweithwyr eraill.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol. Mae proffil gadarn ym maes adsefydlu chwaraeon yn hanfodol, ac mae profiad o addysgu a goruchwyliaeth glinigol myfyrwyr ar raglenni perthnasol yn ddymunol. 

I fod yn llwyddiannus byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach trwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y gwelir yn eich cymwysterau a'ch profiad.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano - Cymwysterau Hanfodol

Gradd anrhydedd da.

Gradd ôl-raddedig a/neu gymhwyster proffesiynol

Cymhwyster doethuriaeth

O leiaf 5 mlynedd o brofiad gwaith clinig

Y gallu i gyflawni Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant o fewn tair blynedd i ddechrau'r gyflogaeth).

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â’r Athro Jon Oliver trwy e-bostio joliver@cardiffmet.ac.uk neu i gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni yn ein Prifysgol, ewch i'n wefan.  

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws mae ein holl recriwtio yn cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth Bellach

Disgrifiad Swydd Lawn a Manyleb Person

Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £40,927 to £46,042 p.a. Grade 7A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 13th January 2022
Closes: 9th February 2022
Job Ref: 22REQ0001898
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 
 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge