Back to search results
Header Image

Lecturer in Early Years Education (Welsh Medium)

Cardiff Metropolitan University - Cardiff School of Education and Social Policy

Job reference: 22REQ0002184 

Location: Cyncoed Campus 

Salary: £40,927 - £46,042 per annum 

Package: Permanent 

Contractual hours: 37 

Attachments: 

Job Description Lecturer in Early Years Education (Welsh Medium) - English.pdf

Job Description Lecturer in Early Years Education (Welsh Medium) - Welsh.pdf 

Job description

We're delighted to have recently won two prestigious awards – the Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.
 
If you have a record of achievement that demonstrates the commitment, aptitude and enthusiasm to contribute to our global learning community through excellent teaching, scholarship, research and innovation, along with a shared passion for our values and vision, we look forward to receiving your application. We are particularly keen to hear from, and to support, applicants who will help develop our research standing and who will enhance the diversity of our university, our community and our partnerships.
 
The Opportunity 
Cardiff School of Education and Social Policy has an increasing national and international reputation for excellence and offers a diverse and stimulating range of undergraduate and postgraduate programmes in education, humanities and social policy. Based primarily on the Cyncoed campus, we work collaboratively with external partners, schools and organisations to ensure our programmes are discipline specific, innovative and professionally relevant. Many of our programmes have work placements embedded in them to ensure we prepare students appropriately for the job market or to further their academic study. The wellbeing of our staff, students and our local community underpins everything we do as we continue to add value through our teaching, innovation and research. As part of our continued growth strategy we seek to appoint an enthusiastic, well-qualified academic who will contribute to the teaching of undergraduate and postgraduate programmes within their discipline whilst also contributing to and enhancing the research reputation of the School.
 
You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile in the field of Education, and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 
 
To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.
 
Principal duties and responsibilities
 
You will be required to make a significant contribution to the delivery of our taught portfolio contributing to the delivery of the BA (Hons) Early Years Education and Professional Practice with Early Years Practitioner Status (EYPS) (bilingual programme)and other areas of our core curriculum depending on your areas of expertise and experience.
 
Enthusiastic about student-centred pedagogy, you will contribute to education delivery, including programme management as required, across the range of undergraduate and postgraduate programmes. You will also make a significant contribution to employability, and professional engagement with relevant internal and external organisations, at a regional, national and international level. 
 
You will be expected to contribute to the research profile of the department and to meet the qualitative and quantitative requirements for submission to the next Research Excellence Framework.
 
What we are looking for:
 • A good level of knowledge relevant to the subject and professional area.
 • A sound understanding of pedagogy.
 • A sound understanding of research/innovation and scholarly activity. 
 • Ability to develop teaching and/or research programmes and the provision of learning support.
 • Ability to design teaching and learning material.
 • Ability to employ appropriate assessment methods.
 • Ability to identify areas for improvement and to use initiative and problem-solving skills to improve performance.
 • Ability to communicate and disseminate complex and conceptual ideas in a variety of ways – presentations at conferences, reports on findings, publications, feedback etc.
 • Experience of HE teaching or equivalent.
 • Experience of providing academic leadership and first line support/mentoring for other colleagues.
 • A good honours degree.
 • Doctoral qualification.
 • Ability to achieve Fellow Status as part of the Higher Education Academy’s Professional Recognition scheme, within agreed timescales (as soon as is practicably possible and definitely within three years of commencement of employment).
You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience. An established or promising research profile and very good teaching experience on relevant programmes is essential. 
 
To be successful you will further enrich our students’ experience through your expertise and subject knowledge as evidenced through your qualifications and experience.
 
If you would like to talk with us about this opportunity please contact Dr Cheryl Anthony, Programme Director, at canthony@cardiffmet.ac.uk.
 
Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible. 
 
The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.
 
Further information
Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.
Teitl y swydd: Darlithydd mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar (Cyfrwng Cymraeg) 
Cyfeirnod y swydd: 22REQ0002184 
Dyddiad postio: 03/08/2022 
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 02/09/2022 
Lleoliad: Campws Cyncoed 
Cyflog: £40,927 - £46,042 y flwyddyn 
 
Pecyn: Parhaol 
Oriau cytundebol: 37 
Sail: Full Time 
Math/categori swydd: Academaidd
Disgrifiad swydd
Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog yn ddiweddar – Prifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2021 y Times Higher Education a Phrifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 The Times a The Sunday Times Good University Guide.
 
Os oes gennych hanes o gyraeddiadau sy'n dangos yr ymrwymiad, y gallu a’r brwdfrydedd i gyfrannu at ein cymuned ddysgu fyd-eang trwy addysgu, ysgolheictod, ymchwil ac arloesi rhagorol, ynghyd ag angerdd a rennir at ein gwerthoedd a'n gweledigaeth, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan, ac i gefnogi, ymgeiswyr a fydd yn helpu i ddatblygu ein statws ymchwil ac a fydd yn gwella amrywiaeth ein prifysgol, ein cymuned a'n partneriaethau.
 
Y cyfle 
Mae gan Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd enw da cynyddol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ragoriaeth, ac mae'n cynnig casgliad amrywiol ac ysgogol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn addysg, y dyniaethau a pholisi cymdeithasol. Wedi’n lleoli’n bennaf ar gampws Cyncoed, rydym yn gweithio ar y cyd â phartneriaid, ysgolion a sefydliadau allanol i sicrhau bod ein rhaglenni’n benodol i ddisgyblaeth, yn arloesol ac yn berthnasol i yrfa. Mae gan lawer o'n rhaglenni leoliadau gwaith wedi'u hymgorffori ynddynt i sicrhau ein bod yn paratoi myfyrwyr yn briodol ar gyfer y farchnad swyddi neu i ddatblygu eu hastudiaethau academaidd. Mae lles ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned leol yn sail i bopeth a wnawn wrth inni barhau i ychwanegu gwerth trwy ein haddysgu, ein harloesi a'n hymchwil. Fel rhan o'n strategaeth dwf barhaus, rydym am benodi academydd brwdfrydig, â chymwysterau da a fydd yn cyfrannu at addysgu rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn eu disgyblaeth wrth gyfrannu at a gwella enw da’r Ysgol ym maes ymchwil hefyd.
 
Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol ym maes Addysg a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 
 
Er mwyn llwyddo, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y’u hamlygir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.
 
Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau
 
Bydd gofyn ichi wneud cyfraniad sylweddol at ddarpariaeth ein portffolio a addysgir gan gyfrannu at gyflwyno’r BA (Anrh) Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ymarfer Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (SYBC) (rhaglen ddwyieithog) a meysydd eraill ein cwricwlwm craidd yn dibynnu ar eich meysydd arbenigedd a phrofiad.
 
Yn frwdfrydig am addysgeg sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr, byddwch yn cyfrannu at y gwaith o gyflwyno addysg, gan gynnwys rheoli rhaglenni yn ôl yr angen, ar draws y casgliad o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflogadwyedd, ac ymgysylltu proffesiynol â sefydliadau mewnol ac allanol perthnasol, ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. 
 
Disgwylir ichi gyfrannu at broffil ymchwil yr adran a chwrdd â'r gofynion ansoddol a meintiol ar gyfer cyflwyno i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf.
 
Beth rydym yn chwilio amdano 
 • Lefel dda o wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc a'r maes proffesiynol.
 • Dealltwriaeth gadarn o addysgeg.
 • Dealltwriaeth gadarn o ymchwil/arloesi a gweithgarwch ysgolheigaidd. 
 • Y gallu i ddatblygu rhaglenni addysgu a/neu ymchwil a darparu cymorth dysgu.
 • Y gallu i ddylunio deunydd addysgu a dysgu.
 • Y gallu i ddefnyddio dulliau asesu priodol.
 • Y gallu i nodi meysydd i'w gwella a defnyddio menter a sgiliau datrys problemau i wella perfformiad.
 • Y gallu i gyfleu a lledaenu syniadau cymhleth a chysyniadol mewn amryw o ffyrdd - cyflwyniadau mewn cynadleddau, adroddiadau ar ganfyddiadau, cyhoeddiadau, adborth ac ati.
 • Profiad o addysgu AU neu gyfatebol.
 • Profiad o ddarparu arweinyddiaeth academaidd a chymorth llinell gyntaf/mentora i gydweithwyr eraill.
 • Gradd anrhydedd dda.
 • Cymhwyster doethurol.
 • Y gallu i ennill Statws Cymrawd fel rhan o gynllun Cydnabyddiaeth Broffesiynol yr Academi Addysg Uwch, o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt (cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl ac yn bendant cyn pen tair blynedd o ddechrau eich cyflogaeth).
Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Mae proffil ymchwil sefydledig neu addawol a phrofiad addysgu da iawn ar raglenni perthnasol yn hanfodol. 
 
Er mwyn llwyddo, byddwch yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr ymhellach drwy eich arbenigedd a'ch gwybodaeth bwnc fel y’u hamlygir drwy eich cymwysterau a'ch profiad.
 
Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Cheryl Anthony, Cyfarwyddwr y Rhaglen, ar canthony@cardiffmet.ac.uk.
 
Os bydd nifer fawr o geisiadau’n dod i law, efallai y bydd angen inni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i ymgeisio cyn gynted â phosibl. 
 
Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector addysg uwch yn draddodiadol.
 
Rhagor o wybodaeth
Darllenwch ein Pecyn Ymgeiswyr neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio inni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygu.
Location: Cardiff
Salary: £40,927 to £46,042 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 5th August 2022
Closes: 2nd September 2022
Job Ref: 22REQ0002184
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge