Back to search results

Contract Compliance Coordinator (Work Based Learning)

Gower College Swansea

Location: Swansea
Salary: £32,938 to £34,897 per annum
Hours: Full Time
Contract Type: Permanent
Placed On: 21st September 2022
Closes: 7th October 2022
Job Ref: AUG20224031

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ContractComplianceCo-ordinator(WBL)-JDPS.docx

Gower College Swansea is seeking an experienced Contract Compliance Coordinator to provide leadership and management for the Work Based Learning Contract Compliance team.

Working closely with the Quality and Learner Support Coordinator and the WBL Operations Manager you will be responsible for the development and monitoring of efficient processes and systems to comply with all internal and external English and Welsh WBL funded audit and governance requirements achieving contract compliance of both the Welsh and English Work Based Learning contracts. Leading a team of compliance administrators you will monitor the quality and compliance of all WBL paperwork and procedures for our English and Welsh contract delivery in line with the College, Welsh Government, ESF and English Skills Funding Agency requirements to achieve unclassified audit reports.

Educated to degree level or possessing substantial experience at an equivalent level you will be highly proficient with IT and handling data.  With previous experience of setting up and maintaining accurate administration systems and an in-depth understanding of Welsh Government Work Based Learning and audit processes, the successful candidate will be capable of leading on internal and external audits and will ideally have experience of using MAYTAS.

The successful candidate will be quality focused with excellent communication skills and the ability to support and empower staff to achieve high standards.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Based at Jubilee Court, Fforestfach

 

Cydlynydd Cydymffurfiaeth Contractau (Dysgu Seiliedig ar Waith)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: ContractComplianceCo-ordinator(WBL)-JDPS(Cymraeg).docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe am benodi Cydlynydd Cydymffurfiaeth Contractau profiadol i ddarparu arweinyddiaeth a rheolaeth i’r tîm Cydymffurfiaeth Contractau Dysgu Seiliedig ar Waith.

Gan weithio’n agos â’r Cydlynydd Ansawdd a Chymorth Dysgwyr a’r Rheolwr Dysgu Seiliedig ar Waith byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a monitro prosesau a systemau effeithlon i gydymffurfio â holl ofynion archwilio a llywodraethu mewnol ac allanol, a ariennir gan DSW yng Nghymru a Lloegr, gan gydymffurfio â chontractau Cymru a Lloegr. Byddwch yn arwain tîm o weinyddwyr cydymffurfio ac yn monitro ansawdd a chydymffurfiaeth yr holl waith papur a gweithdrefnau DSW ar gyfer cyflawni ein contractau yng Nghymru a Lloegr yn unol â gofynion y Coleg, Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau yn Lloegr er mwyn cyflawni adroddiadau archwilio anghyfrinachol.

Mae addysg hyd at lefel gradd neu brofiad sylweddol ar lefel gyfwerth yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a byddwch yn hynod fedrus wrth ddefnyddio TG a thrin data. Gyda phrofiad blaenorol o sefydlu a chynnal systemau gweinyddol manwl-gywir a dealltwriaeth drwyadl o brosesau archwilio a Dysgu Seiliedig ar Waith Llywodraeth Cymru, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu arwain archwiliadau mewnol ac allanol, a bydd profiad o ddefnyddio MAYTAS yn ddelfrydol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn un sy’n canolbwyntio ar ansawdd gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i gefnogi a grymuso staff i gyflawni safonau uchel.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Lleoliad - Llys Jiwbilî, Fforestfach

We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 
More jobs from Gower College Swansea

Show all jobs for this employer …

More jobs like this
Join in and follow us

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge