Back to search results
Header Image

Stroke Research and Innovation Manager

Cardiff Metropolitan University

Location: Llandaff Campus

Package: 2 years fixed-term 

Contractual hours: 37 

Basis: Full Time 

Job category/type: Admin/Managerial

Attachments: 

Job Description Stroke Research and Innovation Manager - English.pdf

Job Description Stroke Research and Innovation Manager - Welsh.pdf

Job description

The opportunity

You will develop and support the existing Stroke Hub Wales network of collaborators seeking to improve NHS Wales stroke care via an increase in the quality and quantity of stroke research, innovation and education undertaken in Wales. You will build on the expertise of individual group members and help to establish collaborative practices. You will coordinate people and provide advice on setting up, running and monitoring research projects between Higher Education and NHS/Healthcare partners.

As our Stroke Research and Innovation Manager, you will:

 • Manage the development and co-ordination of activities of the Stoke Hub Wales Stroke Advisory Group, working with research staff based in research centres throughout Wales and with external funding bodies (including Stroke Association, British Heart Foundation, HCRW, etc). 
 • Collaborate with partner institutions and individual researchers to develop new and existing research centres to form a coherent Welsh Stroke Academic Health Network, ensuring clear lines of communication.
 • Support development of new research and innovation projects and early career researchers in stroke prevention, acute care and rehabilitation.
 • Manage and maintain budgets assigned to research groups and projects operating in collaboration with SHW.
 • Engage with and maintain awareness of funding body priorities and proactively disseminate this information to researchers and research groups in the SHW Network.
 • Set up and maintain systems to monitor research, innovation and education performance across SHW.
 • Present research outcomes at management meetings, research conferences and seminars at national and international level.
 • Organise and manage on-line and in person events including Stroke Symposia and the SHW Patient and Public Involvement (PPI) group.

What we are looking for

We seek a vibrant, enthusiastic individual with effective interpersonal and presentation skills to manage the portfolio of activities supported by Stoke Hub Wales. The successful individual will have:

 • Master’s degree in a health / public health related area.
 • An understanding of ethical processes as they apply to research in clinical science.
 • Knowledge of the grant application process and appropriate funding sources for clinical research.
 • Knowledge of public health.
 • Ability to develop an effective and coherent research strategy suitable for a network of research groups operating from various different locations.
 • Effective interpersonal and presentation skills.
 • Ability to communicate complex information clearly, orally and in writing.
 • Good organizational skills with the ability to manage and prioritize own workload.
 • Excellent time management skills
 • Ability to use MS office for data collation, manipulation, presentations and reporting.
 • Ability to use initiative and creativity to solve problems related to the project.
 • Ability to develop and maintain relationships with national and international partners.
 • Ability to work collaboratively with professionals internal and external to the University.
 • Ability to support the development of research objectives, projects or proposals.
 • Extensive experience in clinical research. 
 • Coordination of people and the setting up, running and monitoring of research projects.
 • Experience of presenting findings orally and in report form.
 • Experience of managing data.
 • Willingness and ability to travel to locations across Wales and other areas of the U.K. to support and promote the activities of Stroke Hub Wales.

Why join Cardiff Metropolitan University?

Stroke Hub Wales is an all Wales network hosted by Cardiff Metropolitan University that has been funded by the Welsh Government Stroke Implementation Group to provide a front door and support network for research, innovation and education involving stroke across Wales.

SHW hosts regular public engagement symposia, the Patient and Public Involvement group, help coordinate the annual Welsh Stroke Conference and this year has initiated the first Masters level degree in Stroke in Wales.

We're delighted to have recently won two prestigious awards – the Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

In addition, the University offers highly competitive terms and conditions including:

 • Annual leave of 35 days, plus 12 bank holiday / concessionary days (pro rata if part time).
 • Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions.
 • Flexible and remote working opportunities.
 • Excellent family friendly policies.
 • Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage.
 • Access to all library facilities.
 • Salary sacrifice schemes including cycle to work.
 • Free family access to our independent specialist wellbeing support provider, Health Assured.

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Professor Phil James, at pjames@cardiffmet.ac.uk.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

The University is committed to creating a highly inclusive culture. We offer family friendly and flexible working arrangements and a range of staff networks, forums and events to support and develop our people. We warmly welcome applications from those traditionally underrepresented in the higher education sector.

Further information

Please read our Candidate Pack or visit our staff recruitment website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

Teitl y swydd: Rheolwr Ymchwil ac Arloesi Strôc

Cyfeirnod y swydd: 22REQ0002389

Dyddiad postio: 06/01/2023

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 17/02/2023

Lleoliad: Campws Llandaf

Cyflog: Gradd 6A/B,

Pecyn: Cyfnod penodol o ddwy flynedd

Oriau cytundebol: 37

Sail: Full Time

Math/categori swydd: Gweinyddol/Rheolaethol

Attachments:

Disgrifiad swydd

Y cyfle

Byddwch yn datblygu ac yn cefnogi rhwydwaith o gydweithwyr Hwb Strôc Cymru presennol sy’n ceisio gwella gofal strôc GIG Cymru drwy gynyddu ansawdd a maint yr ymchwil,  arloesedd ac addysg strôc a wneir yng Nghymru. Byddwch yn adeiladu ar arbenigedd aelodau unigol o'r grŵp ac yn helpu i sefydlu arferion cydweithredol.

 • Byddwch yn cydlynu pobl ac yn rhoi cyngor ar sefydlu, rhedeg a monitro prosiectau ymchwil rhwng partneriaid Addysg Uwch a GIG/Gofal Iechyd.
 • Byddwch yn rheoli datblygiad a chydlynu gweithgareddau’r Grŵp Cynghori ar Strôc, gan weithio gyda staff ymchwil sydd wedi’u lleoli mewn canolfannau ymchwil ledled Cymru a chyda chyrff cyllido allanol (gan gynnwys y Gymdeithas Strôc, Sefydliad Prydeinig y Galon, HCRW ayyb).
 • Cydweithio â sefydliadau partner ac ymchwilwyr unigol i ddatblygu canolfannau ymchwil newydd a phresennol i ffurfio Rhwydwaith Iechyd Academaidd Strôc Cymru cydlynol, gan sicrhau llinellau cyfathrebu clir.
 • Cefnogi datblygu prosiectau ymchwil ac arloesedd newydd ac ymchwilwyr gyrfa gynnar mewn atal strôc, gofal acíwt, ac adsefydlu.
 • Rheoli a chynnal cyllidebau a neilltuwyd i grwpiau ymchwil a phrosiectau sy'n gweithredu ar y cyd â SHW.
 • Ymgysylltu a chynnal ymwybyddiaeth o flaenoriaethau cyrff cyllido a lledaenu’r wybodaeth hon yn rhagweithiol i ymchwilwyr a grwpiau ymchwil yn Rhwydwaith SHW.
 • Sefydlu a chynnal systemau i fonitro perfformiad ymchwil, arloesi ac addysg ar draws SHW.
 • Cyflwyno canlyniadau ymchwil mewn cyfarfodydd rheoli, cynadleddau ymchwil a seminarau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.
 • Trefnu a rheoli digwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb gan gynnwys Symposia Strôc a'r grŵp Cyfranogiad Cleifion a Chyhoeddus SHW (PPI).

 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Rydym yn chwilio am unigolyn bywiog, brwdfrydig gyda sgiliau rhyngbersonol effeithiol a chyflwyno i reoli'r portffolio o weithgareddau a gefnogir gan Hwb Strôc Cymru. Bydd gan yr unigolyn llwyddiannus:

 • Radd meistr mewn maes iechyd / iechyd cyhoeddus.
 • Dealltwriaeth o brosesau moesegol fel y maent yn berthnasol i ymchwil mewn gwyddoniaeth glinigol.
 • Gwybodaeth am y broses ymgeisio am grant a ffynonellau ariannu priodol ar gyfer ymchwil glinigol.
 • Gwybodaeth am iechyd y cyhoedd.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth ymchwil effeithiol a chydlynol sy'n addas ar gyfer rhwydwaith o grwpiau ymchwil sy'n gweithredu o wahanol leoliadau.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyflwyno effeithiol.
 • Y gallu i gyfleu gwybodaeth gymhleth yn glir, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Sgiliau trefnu da gyda'r gallu i reoli a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun.
 • Sgiliau rheoli amser rhagorol
 • Y gallu i ddefnyddio MS Office ar gyfer coladu data, trin, cyflwyniadau ac adrodd.
 • Y gallu i ddefnyddio menter a chreadigrwydd i ddatrys problemau sy'n gysylltiedig â'r prosiect.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal perthnasau gyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.
 • Y gallu i weithio ar y cyd â gweithwyr proffesiynol mewnol ac allanol i'r Brifysgol.
 • Y gallu i gefnogi datblygiad amcanion, prosiectau neu gynigion ymchwil.
 • Profiad helaeth mewn ymchwil glinigol.
 • Cydlynu pobl a sefydlu, rhedeg a monitro prosiectau ymchwil.
 • Profiad o gyflwyno canfyddiadau ar lafar ac ar ffurf adroddiadau.
 • Profiad o reoli data.
 • Parodrwydd a gallu i deithio i leoliadau ledled Cymru ac ardaloedd eraill o'r DU i gefnogi a hyrwyddo gweithgareddau Hyb Strôc Cymru.

Pam ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Mae Hyb Strôc Cymru yn rhwydwaith Cymru gyfan a gynhelir gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd sydd wedi cael ei ariannu gan Grŵp Gweithredu Strôc Llywodraeth Cymru i ddarparu drws ffrynt a rhwydwaith cymorth ar gyfer ymchwil, arloesedd ac addysg sy'n cynnwys strôc ledled Cymru.

Mae SHW yn cynnal symposia ymgysylltu â'r cyhoedd yn rheolaidd, y grŵp Cleifion ac Ymwneud â'r Cyhoedd, helpu i gydlynu'r Gynhadledd Strôc Gymreig flynyddol ac eleni mae wedi cychwyn y radd Meistr cyntaf mewn Strôc yng Nghymru.

Fel Prifysgol rydym yn falch iawn o fod wedi ennill dwy wobr fawreddog eleni – Prifysgol y Flwyddyn 2021 y Times Higher Education UK a  Phrifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 The Times a The Sunday Times Good University Guide.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig telerau ac amodau cystadleuol iawn gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol o 35 diwrnod, ynghyd â 12 diwrnod gŵyl banc / consesiwn (pro rata os yw'n rhan amser)
 • Aelodaeth o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael.
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell.
 • Polisïau rhagorol sy’n ystyriol o deuluoedd.
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell.
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith
 • Mynediad am ddim ideuluoedd at ein darparwr cymorth lles arbenigol annibynnol, Sicrwydd Iechyd.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â'r Athro Phil James, yn pjames@cardiffmet.ac.uk.

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant hynod gynhwysol. Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg a chyfeillgar i deuluoedd ac amrywiaeth o rwydweithiau staff, fforymau a digwyddiadau i gefnogi a datblygu ein pobl. Rydym yn croesawu’n gynnes geisiadau gan y rhai a dangynrychiolir yn draddodiadol yn y sector addysg uwch.

Gwybodaeth bellach

Darllenwch ein Pecyn i Ymgeiswyr neu ewch i'n gwefan recriwtio staff i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd bywyd a gwaith a'n cyfleoedd dilyniant a datblygu gyrfa.

Location: Cardiff
Salary: £36,386 to £40,931 Grade 6A/B
Hours: Full Time
Contract Type: Fixed-Term/Contract
Placed On: 6th January 2023
Closes: 17th February 2023
Job Ref: 22REQ0002389
   
We value your feedback on the quality of our adverts. If you have a comment to make about the overall quality of this advert, or its categorisation then please send us your feedback
Show all jobs for Cardiff Metropolitan University …
Advert information

Type / Role:

Subject Area(s):

Location(s):

Job tools
 

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Ok Ok

PhD Alert Created

Job Alert Created

Your PhD alert has been successfully created for this search.

Your job alert has been successfully created for this search.

Manage your job alerts Manage your job alerts

Account Verification Missing

In order to create multiple job alerts, you must first verify your email address to complete your account creation

Request verification email Request verification email

jobs.ac.uk Account Required

In order to create multiple alerts, you must create a jobs.ac.uk jobseeker account

Create Account Create Account

Alert Creation Failed

Unfortunately, your account is currently blocked. Please login to unblock your account.

Email Address Blocked

We received a delivery failure message when attempting to send you an email and therefore your email address has been blocked. You will not receive job alerts until your email address is unblocked. To do so, please choose from one of the two options below.

Max Alerts Reached

A maximum of 5 Job Alerts can be created against your account. Please remove an existing alert in order to create this new Job Alert

Manage your job alerts Manage your job alerts

Creation Failed

Unfortunately, your alert was not created at this time. Please try again.

Ok Ok

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

Create PhD Alert

Create Job Alert

When you create this PhD alert we will email you a selection of PhDs matching your criteria.When you create this job alert we will email you a selection of jobs matching your criteria. Our Terms and Conditions and Privacy Policy apply to this service. Any personal data you provide in setting up this alert is processed in accordance with our Privacy Notice

 
 

Browser Upgrade Recommended

jobs.ac.uk has been optimised for the latest browsers.

For the best user experience, we recommend viewing jobs.ac.uk on one of the following:

Google Chrome Firefox Microsoft Edge